Μία λεπτομέρεια.

Μία λεπτομέρεια.Λεπτομέρεια ἀγάλματος τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς. Ρωμαϊκὸ ἀντίγραφο ἑλληνικοῦ πρωτοτύπου ποὺ εἶχε φιλοτεχνήσει ὁ Πύρρος, τῆς σχολῆς τοῦ Φειδία, στὰ τέλη τοῦ 5ου αἰ. π.Χ.
Ἡ περικεφαλαία τῆς θεᾶς εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ ἐκείνη τῆς Ἀθηνᾶς Παρθένου τοῦ Παρθενῶνος.
Ὕψος 224 ἑκ.

Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Νάπολης, Ἰταλία

Χλόη

Detail of the statue of Athena Hope-Farnese. Roman copy of a Greek original by Pyrrhos from the school of Pheidias (late 5th century BC). The elaborate helmet of the Goddess is inspired by the one of Athena Parthenos in the Parthenon. Height 224 cm
National Archaeological Museum, Naples Italy

 

(Visited 52 times, 1 visits today)
Leave a Reply