Τὸ νέο μνημόνιον ἐγγυᾶται τὸν ἐρχομὸ τῶν …ἐπομένων μνημονίων!!!

Τὸ νέο μνημόνιον ἐγγυᾶται τὸν ἐρχομὸ τῶν ...ἐπομένων μνημονίων!!!Διαβάζοντας τὸ 3ο Μνημόνιο, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο μὲ τὰ ἄλλα δύο, συμπεραίνω ὅτι :

  1. Ἐξακολουθεῖ νὰ παραβιάζῃ τὰ θεμελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα
  2. Παραλύει τὴν Ἑλληνικὴ οἰκονομία χωρὶς παροχὴ κινήτρων γιὰ ἀνάπτυξη καὶ ἐπενδύσεις 
  3. Ἀπαιτεῖ περισσότερες ἰδιωτικοποιήσεις, ξεπουλώντας παράλληλα κερδοφόρες ἐπιχειρήσεις
  4. Αὐξάνει τὴν ἀνεργία
  5. Στόχος του εἶναι ἡ συγκέντρωσις κι ἄλλων φόρων γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ «χρέους»’.

Μὲ δύο λόγια. Εἶναι κι αὐτὸ προορισμένο νὰ ἀποτύχῃ.

 Τὸ γεγονὸς ὅτι μὲ μιὰ ἁπλῆ ἀνάγνωση μπορῶ νὰ διαγνώσω τὴν ἀποτυχίεα του δείχνει ὅτι ὁ σκοπὸς τῶν μνημονίων, ἀπὸ τὸ 2010, δὲν εἶναι νὰ ἀποπληρωθῇ τὸ χρέος, μέσῳ κάποιων μέτρων, ἀλλὰ τὰ μέτρα ποὺ βάζουν μέσα στὰ μνημόνια εἶναι προορισμένα νὰ ἀποτύχουν, ὥστε νὰ φέρουν νέα μνημόνια καὶ ἄρα νέα μέτρα, τὰ ὁποῖα καὶ πάλι θὰ ἀποτυγχάνουν.
Δηλαδὴ ἡ Ἑλλὰς ὁρίσθηκες ὡς ἀποικία κάποιων πολυεθνικῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ὅπου θὰ πρέπη νὰ εὑρίσκεται μέσα σὲ μνημόνια γιὰ πάντα.
Ἀλλὰ ὄχι γιὰ νὰ λύσῃ τὰ οἰκονομικά της προβλήματα, ἀλλὰ γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν περισσότερα, ὥστὲ νὰ καταφέρουν νὰ μᾶς ἐξαναγκάσουν νὰ ἀγοράσουν τὰ πάντα. Ὄχι γιὰ νὰ φτιάξουν τὰ οἰκονομικά μας, ἀλλὰ γιὰ νὰ φτιάξουν τὰ δικά τους οἰκονομικὰ καὶ τὶς δικές τους τρύπιες οἰκονομίες.
Θὰ μείνουν μὲ τὴν χαρὰ ἐντὸς τοῦ 2016!!!

Κῦρος Μανούσκας

φωτογραφία

(Visited 78 times, 1 visits today)
Leave a Reply