Ἐκπληκτικὸ Ἑλληνικὸ κάλλος!!!

Ἐκπληκτικὸ Ἑλληνικὸ κάλλος!!!

Ἂγαλμα πιθανῶς τῆς Ἀφροδίτης εὑρέθη εἰς τὸ Ἑρκολᾶνο.
Τὰ χρώματα τῆς κόμης καὶ τῶν ὀφθαλμῶν εἶναι αὐθεντικά!
Ἐκπληκτικὸν Ἑλληνικὸν κάλλος!!

Statue of Venus (?) was found in Herculaneum. The colors of hair and eyes are original! What a stunning Hellenic beauty!!


(Visited 278 times, 1 visits today)
Leave a Reply