Σεισμοί καί προβλέψεις;

Σεισμοί καί προβλέψεις;3

Αὐτὸ ποὺ συνέβη τὶς προηγούμενες ἡμέρες μὲ …πάγωσε!
Καὶ μὲ πάγωσε διότι ἕνας Τσελέντης δὲν βγαίνει ἔτσι, στὴν τύχη, νὰ κάνῃ τέτοιου εἴδους δηλώσεις, ὅταν μάλιστα γνωρίζῃ πὼς περισσότερη ἀνησυχία θὰ φέρουν, παρὰ ἐφησυχασμό.

Βγῆκε λοιπὸν ὁ Τσελέντης νὰ ἀνακοινώσῃ κυριολεκτικῶς, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, τὴν ἀναμονὴ μεγάλου σεισμοῦ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο.
Ὁ Τσελέντης, ποὺ μαζὺ μὲ ὅλην τὴν παρέα τῶν …σεισμολόγων, δὲν διευκρινίζει πὼς πρόκειται γιὰ …σεισμοκαταγραφεῖς κι ὄχι γιὰ σεισμολόγους!!!

Ἄν καὶ ὁ ἴδιος παραδέχεται, στὴν παραπάνω συνέντευξιν, πὼς ἡ ἐπίσημος πολιτεία, ἡ πανεπιστημιακὴ κοινότης καὶ ὁ παγκόσμιος χῶρος τῶν ἐνασχολουμένων μὲ τοὺς σεισμούς, ἐπισήμως, ἀγνοεῖ τὰ αἴτια τῶν σεισμῶν, ἐν τούτοις, ἐφ΄ ὅσον ὁ ἴδιος παρακολουθεῖ (προφανῶς διότι συμφωνεῖ) τὸ σύστημα τοῦ Βαρώτσου, γνωρίζουν καὶ ἀπὸ τὶς μετρήσεις, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὰ πέριξ αὐτῶν φαινόμενα, τὸν ἐρχομὸ ἐνὸς σεισμοῦ. (Ἴσως ὄχι ἀπαραιτήτως τὸ μέγεθος, ἀλλὰ σίγουρα τὴν ἐκδήλωσιν τοῦ φαινομένου!)
Κατ’ ἐπέκτασιν τὶς προγνώσεις τὶς θεωροῦμε τοὐλάχιστον …ἄτοπες, ὅταν προέρχονται ἀπὸ μὴ γνῶστες καὶ ἀνόητες, ὅταν πολυ-διαφημίζονται. Πάντα βάσει αὐτῶν ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ σεισμολόγοι ὁμολογοῦν.

Συμπερασματικῶς…
Ὅταν κάποιος, σὰν τὸν Τσελέντη, μᾶς προειδοποιῇ καλὸ εἶναι νὰ προσέχουμε, ὄχι μόνον γιὰ τὰ ὅποια δείγματα ἴσως νὰ ἔχῃ, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς ὅποιες …πληροφορίες του, ποὺ μᾶλλον δὲν μπορεῖ νὰ μοιρασθῇ μαζύ μας.
Καὶ δὲν εἶναι …τυχαῖον ποὺ τώρα τελευταία ἔχουν ξεκινήσει νά συζητοῦν γιὰ τοποθετήσεις μηχανημάτων ποὺ θὰ προειδοποιοῦν γιὰ παλιῤῥοϊκὰ κύματα στὸν Δυτικὸ Κορινθιακὸ κόλπο.

Σεισμοί καί προβλέψεις;1

καθημερινὴ

Ἴσως κάτι νὰ ξέρουν… Ἴσως κι ὄχι…
Ἴσως νὰ τοὺς ὠθῇ τὸ …ἔνστικτόν τους… Ἴσως κι ὄχι…
Πάντως, οὔτε…τυχαία εἶναι ἡ διαρκὼς αὐξανομένη ἔντασις τῶν συζητήσεων γιὰ ἐπερχομένους σεισμούς, ἰδιώς στὴν Πελοπόννησον, ἐντὸς τῶν ἐπομένων μηνῶν. Οὔτε εἶναι τυχαῖα ἡ σημερινὴ κατάστασις τῆς χώρας, ποὺ σὲ συνδυασμὸ μὲ ἕναν καταστροφικὸ σεισμό, ἀρκετὰ ὑψηλῆς ἐντάσεως, θὰ μᾶς φόρτωνε, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐπιτηρητὲς τοῦ Δ.Ν.Τ. καὶ τῆς «Ἡνωμένης Εὐρώπης», ἔναν στρατὸ ἀπὸ πράκτορες καὶ «ἀνθρωπιστές», ποὺ θὰ ἔσπευδαν νὰ …ἁπαλύνουν τὸν πόνο τῶν ἰθαγενῶν.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Ὑπάρχει νόημα νά συζητᾶμε γιά προειδοποιήσεις, ἐάν ἡ ἴδια ἡ πολιτεία …δέν θέλει νά μᾶς ἀναστατώσῃ καί τίς ἀποκρύπτει;
Κι αὐτό ποῦ ἀποσκοπεῖ; Στό νά πολλαπλασιασθοῦν τά θύματα;
Στό νά περιορισθοῦν; Ἤ στό νά βγάλουν κάποιοι τήν …«οὐρίτσα» τους ἔξω ἀπό τά προβλήματα;

Ἀφορμῆς δοθείσης ὅμως ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς Τσελέντη, ποὺ προσωπικῶς θεωρῶ σημαντικές, ἄν καὶ μὴ τεκμηριωμένες ἐπισήμως, (παρ’ ὅλο ποὺ πιστεύω πὼς ὁ ἴδιος ἔχει ὅλα τὰ ἀναγκαῖα στοιχεῖα ποὺ τὸν ὁδήγησαν σὲ δημόσιες τοποθετήσεις) καλὸ θὰ εἶναι νὰ αὐξήσουμε τὰ μέτρα προστασίας τῶν οἰκογενειῶν μας, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ πῶς πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ σεισμοῦ, μὰ κυρίως μετά.
Στὸ 12ο λεπτὸ λοιπὸν ὁ καθηγητὴς ἀναφέρεται στὸ «τρίγωνον τῆς ζωῆς», ὄπως ἀποκαλεῖται, καθὼς καὶ σὲ εἰδικὲς κατασκευές.

Σεισμοί καί προβλέψεις;2

Τὸ τρίγωνον τῆς ζωῆς!

Ἐξηγοῦμε λοιπὸν στὰ παιδιά μας, ἀλλὰ καὶ στοὺς κοντινούς μας ἀνθρώπους, πὼς πρέπει νὰ ξεχάσουν τὶς βλακεῖες ποὺ …«διδάσκουν» στὰ σχολεῖα καὶ νὰ ἀντιδράσουν μὲ τρόπο οὐσιαστικὸ στὴν πιθανότητα ἐρχομοῦ τοῦ σεισμοῦ. Νὰ γνωρίζουμε ὅλοι μας τὸ πῶς, ποῦ θὰ προστατευθοῦμε καλλίτερα.
Ἐὰν μάλιστα κάποιοι ἔχουν τὴν δυνατότητα γιὰ ἐπὶ πλέον κατασκευές, προστατευτικές, ἀκόμη καλλίτερα.
Μὰ ἐπεὶ δὴ οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς ἀδυνατοῦμε, ἄς κρατήσουμε τὰ ἀναγκαία, πρὸ κειμένου νὰ μειώσουμε τὸν ἀριθμὸ τῶν θυμάτων.

Δεύτερον σημεῖον ποὺ πρέπει νὰ δόσουμε προσοχὴ εἶναι τὰ ὅσα ἡ Πυροσβεστικὴ Ὑπηρεσία συστήνει, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ταχύτερα κι ἀσφαλέστερα τὰ ἐπακόλουθα ἑνὸς σεισμοῦ.
(Παρακάτω ὅλες οἱ συμβουλές.)

Τρίτον καὶ σημαντικότερον.
Ἐὰν μποροῦμε νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα καὶ ἀπὸ τὰ ὀγκώδη τους κτίρια, θὰ ἦταν τὸ ἀσφαλέστερον γιὰ ὅλους. Ἐὰν ὄχι, τότε καλὸ θὰ εἶναι νὰ ἀρχίσουμε σιγὰ σιγὰ νὰ ἀναζητοῦμε ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀνοικτοὺς χώρους, δίχως μεγάλα κτίρια πλησίον τους, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ καταφύγουμε ἐκεῖ, σὲ περίπτωσιν σεισμοῦ.

Τὰ παραπάνω φυσικὰ εἶναι προληπτικά.
Δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν ἴδιο τὸν σεισμό.
Ὁ σεισμός, ἀνεξαρτήτως ἐντάσεως, θὰ ἔλθη. Καὶ θὰ ἔλθη διότι ἔτσι εἶναι …«κατασκευασμένος» ὁ πλανήτης.
Μὲ ἤ χωρὶς ἐμᾶς θὰ συμβῆ. Μὲ ἤ χωρὶς …«ἀνθρώπινον δάκτυλο» θὰ συμβῆ.
Ἡ γνῶσις ὅμως, ἡ σχετικὴ πρόβλεψις, μὰ κυρίως ἡ ψυχραιμία ἐγγυῶνται τὰ καλλίτερα δυνατὰ ἀποτελέσματα, καθὼς ἐπίσης καὶ τὶς μεγαλύτερες πιθανότητες ἐπιβιώσεως τῶν πληθυσμῶν.
Ἄς αὐξήσουμε λοιπὸν αὐτὲς τὶς πιθανότητες ἐπιβιώσεως τῶν συμπολιτῶν μας καὶ τῆς οἰκογενείας μας μὲ μικρά, ἀλλὰ ἀπολύτως σημαντικά, ἀναγκαία καὶ αὐτονόητα βήματα.
Ἐὰν συμβῇ ὁ σεισμός, ὅπως καὶ τόσα ἄλλα, θὰ τὸν ξεπεράσουμε.
Μὰ γιὰ νὰ τὸν ξεπεράσουμε πρέπει νὰ φροντίσουμε…

Φιλονόη

Σε περίπτωση σεισμού

Προετοιμασία στο σπίτι

 • Μάθετε πώς θα θέσετε εκτός λειτουργίας το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, σε περίπτωση που οι γραμμές πάθουν κάποια ζημιά.
 • Ασφαλίστε τα βαρειά έπιπλα.
 • Ασφαλίστε τον θερμοσίφωνα και τις συσκευές που μπορούν να μετακινηθούν και να προκαλέσουν ζημιές στις παροχές κοινής ωφελείας.
 • Τοποθετείστε τα εύθραυστα και βαρειά αντικείμενα σε χαμηλά ράφια. Ασφαλίστε τα ντουλάπια με σύρτες, ώστε να μην ανοίξουν κατά την διάρκεια ενός σεισμού.
 • Τοποθετείστε τα εύφλεκτα και επικίνδυνα υγρά, όπως μπογιές, sprays, απορρυπαντικά, σε ντουλάπια ή χαμηλά ράφια.
 • Εξασφαλίστε φαγητό, νερό, φάρμακα, κυτίο πρώτων βοηθειών, εργαλεία και ρούχα για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Προετοιμασία της γειτονιάς

 • Να συμμετέχετε στο πρόγραμμα αντισεισμικής προστασίας της γειτονιάς σας.
 • Παρακολουθήστε τα προγράμματα εκπαιδεύσεως των κατοίκων της γειτονιάς σας σε πρώτες βοήθειες, κατάσβεση πυρκαγιών, εκτίμηση των ζημιών, έρευνα και διάσωση.
 • Ιδρύστε μια ομάδα παροχής βοηθείας με μέλη από τις οικογένειες της γειτονιάς, η οποία θα είναι ειδικά εκπαιδευμένη και θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, για να επέμβει τις πρώτες ώρες.
 • Προσδιορίστε την ταυτότητα των γειτόνων με ειδικές ανάγκες ή αυτών που θα χρειασθούν συγκεκριμένη βοήθεια.

Κυτίο πρώτων βοηθειών για το σπίτι και το γραφείο

Τα κυτία πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εκτός των άλλων, είναι πολύ χρήσιμα σε καθημερινή βάση, όταν κάποιος τραυματισθεί. Για να είναι όμως χρήσιμο, ένα κυτίο πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι προσιτό και πλήρες. Να έχετε πάντα το κυτίο σε θέση τέτοια, που να μπορείτε να το βρείτε αμέσως, ακόμα και όταν βρίσκεστε υπό το κράτος πανικού κατά την διάρκεια ενός σεισμού.
Βέβαια, μην ξεχάσετε τα αυτοκίνητά σας! Χρειάζεστε ένα καλά εξοπλισμένο κυτίο πρώτων βοηθειών για κάθε όχημα.
Τα εφόδια χρειάζεται να ανανεώνονται και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Ειδικά στα οχήματα, που οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν τον χρόνο ζωής των εφοδίων. Συστήνουμε να τα ελέγχετε τακτικά και να τα αλλάζετε τουλάχιστο δύο φορές τον χρόνο.

Φαρμακευτικά Υλικά

 • Αντιβιοτική αλοιφή
 • Φαρμακευτικό υλικό για όλα τα μέλη της οικογένειας
 • Ασπιρίνες και παυσίπονα
 • Φάρμακο για την διάρροια
 • Κολλύριο για τα μάτια
 • Φάρμακο για κρυολόγημα και βήχα
 • Σταγόνες για την μύτη και τα αυτιά
 • Υπεροξείδιο του Υδρογόνου
 • Σπρέι απολυμάνσεως του δέρματος
 • Σπρέι για τα έντομα
 • Επιπλέον φάρμακα χορηγούμενα με συνταγή
 • Ένα επιπλέον ζευγάρι γυαλιά μυωπίας ως ανταλλακτικά

Ιατρικά Υλικά

 • Επίδεσμοι
 • Χειρουργικά γάντια
 • Χειρουργική μάσκα
 • Διάφορες γάζες
 • Μπατονέτες από βαμβάκι
 • Αυτοκόλλητη ταινία
 • Νάρθηκες

ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΥΤΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ

Εξοπλισμός και εφόδια

Όταν προετοιμάζετε προμήθειες για ένα σεισμό, να θυμάστε ότι χρειάζεται να τα πάρετε μαζί σας, ακόμα και όταν ο σεισμός προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο σπίτι σας..
Αποθηκεύστε όλες τις προμήθειες σε θέση τέτοια, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να θαφτούν από αντικείμενα που μπορούν να πέσουν. Εάν έχετε έλλειψη χώρου, ένας κάδος απορριμμάτων μπορεί να είναι πολύ καλός αποθηκευτικός χώρος. Εάν ζείτε σε διαμέρισμα, ο κάδος μπορεί να είναι κρυμμένος κάτω από ένα διακοσμητικό τραπεζομάντιλο. Οι σεισμοί μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε ώρα. Είστε προετοιμασμένοι αυτή την στιγμή; Έχετε ανανεώσει τις προμήθειες των τροφίμων των τελευταίων έξι μηνών; Εάν όχι, προγραμματίστε το στο ημερολόγιό σας. Μην καθυστερείτε καθόλου.

Τα εφόδια που χρειάζεστε είναι:

 • Γάντια εργασίας
 • Τσεκούρι / Βαριοπούλα
 • Φτυάρι
 • Σκούπα
 • Σφυρί και καρφιά
 • Κατσαβίδια
 • Σκεπάρνι
 • Πλαστικές σακούλες σκουπιδιών
 • Μικρές και μεγάλες πλαστικές σακούλες
 • Σκοινιά διάφορα
 • Ένα ρολό σύρμα
 • Σκηνή
 • Λινάτσα προστασίας (από PVC ή καμβά)
 • Υπνόσακος, κουβέρτα
 • Υφασμάτινο φίλτρο (για να συγκρατήσει τα αιωρούμενα σωματίδια από το νερό)
 • Μετρητά χρήματα
 • Ξηρά τροφή
 • Πόσιμο νερό
 • Ιματισμός
 • Αθλητικά υποδήματα και κάλτσες
 • Χάρτης της περιοχής
 • Πυροσβεστήρας (κατά προτίμηση ξηράς κόνεως)
 • Πυξίδα
 • Φακός / Μπαταρίες, σπίρτα σε αδιάβροχο δοχείο
 • Μικρό ραδιόφωνο με μπαταρίες
 • Δέμα που θα περιλαμβάνει οικογενειακές φωτογραφίες, σημειωματάριο, λογοτεχνικά βιβλία και παιχνίδια

Εφόδια για την υγιεινή

 • Σακούλες σκουπιδιών που σφραγίζουν
 • Χλωριούχο ασβέστιο σε σκόνη (απαιτείται κατάλληλη αποθήκευση, γιατί είναι οξειδωτικό και διαβρωτικό)
 • Χαρτί τουαλέτας
 • Φορητή χημική τουαλέτα
 • Υγρά χαρτομάντηλα για καθαριότητα χωρίς νερό
 • Προμήθειες τουαλέτας – πετσέτες, σαμπουάν, οδοντόκρεμα, αποσμητικό, σερβιέτες κ.λ.π.
 • Σπρέι για έντομα, μύγες, κουνούπια και μυρμήγκια

Αντισεισμικό οικογενειακό σχέδιο

Να γνωρίζετε πολύ καλά τον χώρο

Το ασφαλέστερο σημείο του σπιτιού: Κατά την διάρκεια του σεισμού, μείνετε μακριά από βαρειά έπιπλα, συσκευές, μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, ράφια που συγκρατούν μεγάλα αντικείμενα, επενδύσεις κτισμένες (όπως τα τζάκια). Αυτά τα αντικείμενα συνήθως πέφτουν ή σπάνε και μπορούν να σας τραυματίσουν. Συνήθως, ο διάδρομος είναι από τα ασφαλέστερα σημεία, εάν δεν είναι γεμάτος αντικείμενα. Οι κουζίνες και οι χώροι σταθμεύσεως είναι συνήθως τα πιο επικίνδυνα. Επίσης, να γνωρίζετε ποιο είναι το πιο ασφαλές μέρος σε κάθε δωμάτιο. Θα είναι δύσκολο να μετακινηθείτε από ένα μέρος σε ένα άλλο κατά την διάρκεια ενός σεισμού.

Έξοδοι και εναλλακτικές δίοδοι: Να γνωρίζετε πάντα όλες τις δυνατές εξόδους από το σπίτι και την δουλειά. Προσπαθήστε να ανακαλύψετε εξόδους που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε περίπτωση κινδύνου.

Εντοπισμός των διακοπτών παροχών: Να γνωρίζετε πού βρίσκονται και πώς λειτουργούν οι διακόπτες για την διακοπή του ρεύματος, του νερού και του υγραερίου.

Πάρτε ειδικά μέτρα

Ηλικιωμένοι, ανάπηροι ή άτομα που παίρνουν φάρμακα:
Αυτά τα άτομα ίσως έχουν δυσκολία να μετακινηθούν, σε περίπτωση σεισμού. Φροντίστε να υπάρχει κάποιος που θα τα βοηθήσει να εγκαταλείψουν τον χώρο σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης, ίσως χρειαστούν ειδική διατροφή και φάρμακα. Φροντίστε να προμηθευτείτε αυτά τα ειδικά εφόδια.

Κατοικίδια: Καλό είναι να έχετε αποθηκεύσει τροφές και για τα κατοικίδια. Μετά τον σεισμό βάλτε τα σε ασφαλές μέρος. Ίσως δεν επιτρέπεται να τα κρατήσετε στους καταυλισμούς.

Να γνωρίζετε την γειτονιά σας
Να γνωρίζετε πού βρίσκεται το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και η Πυροσβεστική.

Να γνωρίζετε τους γείτονές σας και τις δυνατότητές σας. Ίσως μπορέσετε να βοηθήσετε ο ένας τον άλλο μετά από ένα σεισμό.

Σχέδιο συναντήσεως
Φτιάξτε ένα σχέδιο για το πού και πώς θα συναντηθούν τα μέλη της οικογενείας. Διαλέξτε ένα άτομο με το οποίο θα επικοινωνήσει η οικογένεια, αν χωριστεί. Μην χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο αμέσως μετά τον σεισμό, παρά μόνο για κλήσεις απολύτου ανάγκης.

Φτιάξτε ένα σχέδιο με την οικογένεια, τους φίλους και τους γείτονες, αναθέτοντας συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο κάθε άτομο, ανάλογα με το πιθανό σημείο που μπορεί να βρίσκεται ο καθένας.
Χρειάζεται να βρείτε ένα σημείο έξω από το σπίτι, όπου τα άτομα της οικογενείας θα μπορούν να αφήνουν μηνύματα. Έτσι, αν χωριστείτε και δεν μπορείτε να παραμείνετε στο σπίτι, η οικογένειά σας θα ξέρει πού θα σας βρει. Δεν χρειάζεται να κοινοποιείτε το γεγονός ότι δεν είστε σπίτι. Γι’ αυτό τον λόγο, αυτό το μέρος θα πρέπει να είναι ασφαλές και κρυφό, π.χ. μέσα σε ένα κουτί, κάτω από μια πέτρα κλπ.

Καθαρό πόσιμο νερό

Η έλλειψη καθαρού νερού μπορεί να αποβεί μοιραία. Στους περισσοτέρους ανθρώπους, με λίγες εξαιρέσεις, η υγεία τους θα αρχίσει να κλονίζεται, αν μείνουν χωρίς νερό περισσότερο από 36 ώρες. Η αφυδάτωση προκαλείται πολύ γρηγορότερα από την πείνα. Το σώμα μας μπορεί να ανεχθεί την έλλειψη φαγητού πολύ καλλίτερα. Με επαρκείς προμήθειες νερού, η πείνα μπορεί να καθυστερήσει πολλές ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες.
Το υδροδοτικό δίκτυο της πόλεως είναι το πλέον ευάλωτο στον σεισμό. Μικρόβια μπορούν να εισχωρήσουν στο πόσιμο νερό μέσα από ρωγμές στις σωληνώσεις, από ανάμιξη των ιζημάτων, από νόθευση του συστήματος φιλτραρίσματος κλπ. Προγραμματίστε και αποθηκεύστε επαρκείς ποσότητες για την οικογένειά σας.

Πόσο χρειάζεται να αποθηκεύσω;
Ένας καλός κανόνας είναι: Πέντε λίτρα για κάθε άτομο, για κάθε ημέρα, για επτά μέρες (τουλάχιστον). Προμήθειες για τρεις εβδομάδες είναι ιδανικές.

Πηγές νερού
Σφραγισμένο εμφιαλωμένο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα εμφιαλωμένα νερά που πωλούνται στα καταστήματα δεν είναι κατασκευασμένα για μακρόχρονη αποθήκευση.

Καθαρισμός του νερού της βρύσης
Το νερό που χρησιμοποιείτε μόνοι σας χρειάζεται φροντίδα. Αν αφεθεί για πολύ καιρό χωρίς φροντίδα, μολύνεται με βακτηρίδια και μύκητες.

 • ΟΚΤΩ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΥΓΡΗΣ ΧΛΩΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΝΤΕ ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
 • ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΝΗ ΟΤΑΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΘΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ (αυτό ισχύει και για το σφραγισμένο νερό και για το νερό της βρύσης με την χλωρίνη)
Μια άλλη πηγή νερού είναι ο θερμοσίφωνας. Κάθε θερμοσίφωνας έχει στο κάτω μέρος βαλβίδα διαφυγής.

Πως να βγάλετε το νερό από τον θερμοσίφωνα

 • Δείξτε πολύ μεγάλη προσοχή. Αφήστε το νερό να κρυώσει.
 • Κλείστε την παροχή κρύου νερού προς τον θερμοσίφωνα.
 • Κόψτε την παροχή του ρεύματος προς τον θερμοσίφωνα.
 • Ανοίξτε την βαλβίδα στραγγίσματος στο κάτω μέρος.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Τα ιζήματα στον πάτο του θερμοσίφωνα μπορεί να κάνουν το νερό να φαίνεται θολό. Συνεχίστε μέχρι ν’ αρχίσει το νερό να βγαίνει καθαρό.

Άλλες πηγές νερού στο σπίτι

 • Το καζανάκι της τουαλέτας
 • Λειωμένα παγάκια
 • Νερό που έχει παραμείνει στους σωλήνες

Μέθοδοι καθαρισμού του νερού

Καλλίτερα: Προσθέστε υγρή χλωρίνη στο νερό. Οκτώ σταγόνες για κάθε πέντε λίτρα νερού. Διπλασιάστε την δόση, αν το νερό έχει θολή όψη.
Καλά: Προσθέστε 2% βάμμα ιωδίου στο νερό. Δώδεκα σταγόνες για κάθε πέντε λίτρα νερού. Διπλασιάστε την δόση, αν το νερό έχει θολή όψη.
Δεκτό: Βράστε το νερό πολύ καλά για δέκα λεπτά.

Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε τα δοχεία φαγητού, πριν τα χρησιμοποιήσετε. Να τα πλένετε με σαπούνι και ζεστό νερό και μετά να τα γεμίζετε με 10% διάλυμα χλωρίου. Ύστερα από πέντε λεπτά, αδειάστε το διάλυμα και αφήστε το να στεγνώσει.
Το νερό που είναι βρώμικο, πρέπει πρώτα να στραγγίζεται από ένα φίλτρο καφέ, ένα πανί ή χάρτινη πετσέτα, για να απομακρύνονται τα βλαβερά υλικά.

Φορητό κυτίο πρώτων βοηθειών για το αυτοκίνητο

Εντάξει! Προετοιμάσατε το σπίτι σας. Τι θα γίνει, όμως, αν είστε εκτός σπιτιού; Ένα φορητό κυτίο πρώτων βοηθειών για το αυτοκίνητο θα σας είναι πολύτιμο.

Λίστα εφοδίων για το αυτοκίνητο

 • Νάιλον σακούλες
 • Εμφιαλωμένο νερό
 • Τροφές που δε χαλούν
 • Ανοικτήρι
 • Ραδιόφωνο και μπαταρίες
 • Φακός και μπαταρίες
 • Κουτί πρώτων βοηθειών
 • Γάντια
 • Βασικά φάρμακα
 • Κουβέρτα, υπνόσακος
 • Υγρά χαρτομάντηλα
 • Μικρό κουτί με εργαλεία
 • Σπίρτα και αναπτήρα
 • Μια αλλαξιά ρούχα
 • Παπούτσια και κάλτσες
 • Μπουφάν
 • Μετρητά

Στην Δουλειά
Το κουτί για την δουλειά πρέπει να είναι φορητό. Θα πρέπει να μπορείτε να μεταφέρετε τις προμήθειές σας, αν η επιχείρηση κλείσει και χρειασυεί να εκκενώσετε τον χώρο.

Πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Ξηρά τροφή
 • Υγρά
 • Βολικά παπούτσια
 • Κουτί πρώτων βοηθειών
 • Συνήθη φάρμακα
 • Φακό και μπαταρίες
 • Σπίρτα
 • Μικρό ραδιόφωνο και μπαταρίες
 • Πλαστικές σακούλες
 • Είδη τουαλέτας

Χρησιμοποιήστε τον σωστό πυροσβεστήρα

Μετά από ένα μεγάλο σεισμό, η κατάσβεση πυρκαγιών είναι η πρώτη προτεραιότητα. Η σωστή χρήση ενός πυροσβεστήρα, στα πρώτα στάδια μιας επικίνδυνης φωτιάς, μπορεί να αποτρέψει μια ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό είναι αλήθεια για κάθε φωτιά και όχι μόνο γι’ αυτές που προκαλούνται από σεισμούς.
Στην πραγματικότητα, όλες οι φωτιές στην αρχή είναι μικρές και καταπολεμώνται εύκολα, αν ο σωστός τύπος πυροσβεστήρα είναι διαθέσιμος και χρησιμοποιείται σωστά. Οι πυροσβεστήρες είναι το πλέον πολύτιμο μέσο για την καταπολέμηση των επικίνδυνων πυρκαγιών και πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα σπίτια και τις επιχειρήσεις. Η επιλογή του σωστού πυροσβεστήρα είναι σημαντική τόσο για την καταλληλότητά του για την κάθε φωτιά, όσο και για την μείωση των ζημιών σε πολύτιμα αντικείμενα από τα παράγωγά του. Η χρήση πυροσβεστήρα λάθος τύπου μπορεί, π.χ. να καταστρέψει χωρίς λόγο τον ακριβό σας υπολογιστή, ο οποίος θα γεμίσει με αφρό από μια μικρή φωτιά στο γραφείο σας.

Επιλογή Πυροσβεστήρα
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες πυρκαγιών και για την καταπολέμησή τους χρησιμοποιούνται ανάλογα είδη πυροσβεστήρων.

Οι τέσσερις βασικές κατηγορίες είναι:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Στερεά καύσιμα, όπως ξύλο, χαρτί, ύφασμα και τα περισσότερα πλαστικά
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Εύφλεκτα υγρά, όπως βενζίνη, πετρέλαιο, μπογιές, κλπ.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Εύφλεκτα αέρια
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: Μέταλλα

Φωτισμός σε περίπτωση ανάγκης

Ένα σύνηθες πρόβλημα μετά από ένα σεισμό είναι να βρείτε το φανό σας. Φροντίστε, ώστε κάθε μέλος της οικογενείας σας να έχει έναν φανό κοντά στο κρεβάτι του. Μια σημαντική πηγή φωτός είναι οι φακοί που ανάβουν αυτόματα με την διακοπή του ρεύματος.
Μην αμελείτε το θέμα του φωτισμού. Είναι ζωτικής σημασίας για διάσωση και εκκένωση την νύκτα.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ σπίρτα ή κεριά, γιατί υπάρχει περίπτωση να υπάρχει διαρροή υγραερίου.

Στην ακόλουθη λίστα, θα βρείτε τις επιτρεπόμενες πηγές φωτισμού:

 • Ατομικοί φανοί για όλα τα μέλη της οικογενείας
 • Φωτισμός ασφαλείας για το σπίτι που λειτουργεί με μπαταρίες
 • Έξτρα μπαταρίες
 • Φανός που ανάβει αυτόματα με την διακοπή του ρεύματος

Προμήθειες τροφίμων

Το φαγητό είναι εξίσου σημαντικό με το νερό για την επιβίωσή σας μετά τον σεισμό. Οι ψυχολόγοι λένε ότι άνθρωποι που έχουν βιώσει κάποιο σοβαρό ψυχολογικό τραύμα μπορεί να παραιτηθούν από την ζωή και ακόμα και να καταλήξουν από την κατάθλιψη, γι’ αυτό η κανονική και υγιής διατροφή συμβάλλει στην ψυχολογική τόνωση. Συνιστούμε να αποθηκεύετε τρόφιμα που να πλησιάζουν τις διατροφικές σας συνήθειες. Τα τρόφιμα πρέπει να είναι μακράς διαρκείας και να συντηρούνται σωστά. Η μικρότερη περίοδος που τα τρόφιμα θα πρέπει να διατηρούνται εκτός ψυγείου, είναι έξι μήνες.

Ανανέωση των τροφίμων
Μην ξεχνάτε να ανανεώνετε τα τρόφιμα ΚΑΘΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ. Ο πιο εύκολος τρόπος για να το θυμάστε, είναι να ανανεώνετε τις προμήθειες κάθε φορά που αλλάζετε τα ρολόγια για την αλλαγή της θερινής και χειμερινής ώρας.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: όταν ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ, τότε ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ σας.
Χρειάζεται να αποθηκεύσετε τροφές για τουλάχιστον ΕΠΤΑ ημέρες για κάθε άτομο συν τα κατοικίδια ζώα. Αυτές οι προμήθειες πρέπει να είναι από άφθαρτα υλικά και να μπορούν να διατηρηθούν σε ράφια για πολύ καιρό. Επίσης, πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό, στεγνό και σκοτεινό μέρος. Η ζέστη και η υγρασία επιταχύνουν την αλλοίωση των τροφών. Πρέπει να φυλάτε είδη τροφίμων που εσείς και η οικογένειά σας θα καταναλώσετε. Προσπαθήστε να αποθηκεύσετε τρόφιμα που καταναλώνετε στην καθημερινή σας ζωή.

Μείωση κινδύνου στο σπίτι

Διακοπή παροχών
Θα ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο να γνωρίζετε όλοι στο σπίτι πώς και πότε να διακόπτετε την παροχή του υγραερίου, του ρεύματος και του νερού μετά από έναν σεισμό. Αυτό είναι πολύ απλό, αρκεί να γνωρίζετε πού βρίσκονται και πώς λειτουργούν οι διακόπτες. Καλό είναι να κλείνετε όλες τις παροχές πριν φύγετε από το σπίτι, για να αποφύγετε μεγαλύτερες ζημιές, που μπορεί να προκληθούν από τυχόν διαρροές νερού, ρεύματος ή υγραερίου.

Ασφαλίστε τα βαρειά έπιπλα
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε ένα σεισμό -εφόσον δεν καταρρεύσει το σπίτι μας- είναι να τραυματισθούμε από μη σταθερά αντικείμενα. Ένα μεγάλο ποσοστό τραυματισμών οφείλεται σε διακοσμητικά αντικείμενα που πέφτουν, ντουλάπια και βαρειά έπιπλα.

Παράθυρα και καθρέπτες
Θραύσματα από γυαλιά μπορεί να εκτοξευθούν στον χώρο του δωματίου. Υπάρχουν τζάμια ασφαλείας, αλλά αν δεν τα διαθέτετε, μπορείτε να κλείνετε τα παντζούρια ή τις κουρτίνες. Για παράθυρα που βρίσκονται κοντά σε κρεβάτια, καλλίτερη λύση είναι η τοποθέτηση τζαμιών ασφαλείας.

Βαρειά έπιπλα
Τα ψηλά και βαρειά έπιπλα κινούνται και πέφτουν σε περιπτώσεις ισχυρής δονήσεως. Ασφαλίστε τα στον τοίχο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά γωνιακά άγκιστρα, που θα τα βιδώσετε στους τοίχους. Μη χρησιμοποιείτε καρφιά.

Ηλεκτρικές συσκευές
Ασφαλίστε τις ηλεκτρικές συσκευές, γιατί μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Στερεώστε τις τόσο στο επάνω, όσο και στο κάτω μέρος, για να αποφύγετε μια πιθανή μετατόπιση.

Ψυγεία
Τα ψυγεία είναι πολύ βαρειά και τα περισσότερα βρίσκονται επάνω σε ρόδες. Λόγω του όγκου τους μπορούν να συνθλίψουν κάποιον, αν πέσουν. Ασφαλίστε τα, ώστε να μένουν στην θέση τους με οποιαδήποτε κίνηση.

Κρεμαστά αντικείμενα
Ο,τιδήποτε κρέμεται στους τοίχους (φωτογραφίες, καθρέπτες, ρολόγια κλπ) μπορεί να πέσει μετά από μια μεγάλη δόνηση. Στερεώστε τα με γωνίες στον τοίχο.

Ντουλάπια
Υπάρχει περίπτωση τα ντουλάπια να ανοίξουν και το περιεχόμενό τους να διασκορπισθεί. Βάλτε τα βαρειά αντικείμενα στα κάτω ράφια και ασφαλίστε τις πόρτες, ώστε να μην ανοίγουν.

Εύφλεκτα υγρά
Η διαρροή ευφλέκτων υγρών μπορεί να καταστρέψει ένα σπίτι, που αλλιώς θα είχε σωθεί. Αποθηκεύστε τα στην κανονική τους συσκευασία μακρυά από το σπίτι και το αυτοκίνητο. Αν πρέπει να τα έχετε μέσα στο σπίτι, τότε τοποθετήστε τα σε κιβώτια, που να κλειδώνουν και πάντα στο κάτω ράφι.

Κρεβάτια κοντά σε παράθυρα
Τα κρεβάτια πρέπει να είναι ασφαλή σημεία. Η πιθανή πτώση των τζαμιών των παραθύρων αποτελεί μεγάλο κίνδυνο. Μπορείτε να τοποθετήσετε σήτες, που θα συγκρατήσουν τα τζάμια. 

Μείωση κινδύνου στις επιχειρήσεις

Οι καλοί υπάλληλοι είναι το πιο σημαντικό σας περιουσιακό στοιχείο. Προστατεύστε τους με ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Εξοπλισμός και έπιπλα

 • Ασφαλίστε τα ερμάρια, τους υπολογιστές, τις βιβλιοθήκες κλπ. Τα ψηλά ράφια πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος και στο ταβάνι.
 • Ασφαλίστε τους υπολογιστές και τις γραφομηχανές
 • Τοποθετήστε τις κεντρικές μονάδες των υπολογιστών στο πάτωμα
 • Ασφαλίστε τα συρτάρια με σύρτες
 • Αποθηκεύστε τα επικίνδυνα υλικά σε ασφαλές μέρος και ενημερώστε τους υπαλλήλους
 • Ασφαλίστε τα ελεύθερα αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν
 • Καλό θα ήταν να ασφαλίσετε ο,τιδήποτε βρίσκεται πάνω από το επίπεδο των γραφείων

Οροφή
Ορατά και μη ορατά αντικείμενα της οροφής μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τους εργαζομένους.

Ασφαλίστε οτιδήποτε βρίσκεται επάνω από το επίπεδο των γραφείων.

Εξοπλισμός
Ασφαλίστε όλο τον εξοπλισμό σας, ώστε να είστε σε θέση να συνεχίσετε την δουλειά σας και μετά τον σεισμό. Φροντίστε να ασφαλίσετε τις ηλεκτρικές σας συσκευές (κλιματιστικά, θερμοσίφωνες, λέβητες κλπ). Προνοείστε, ώστε οι υπολογιστές σας να σώσουν τα αρχεία σας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Προστατέψτε τις συσκευές επικοινωνίας.

Υπάλληλοι

 • Καταρτίστε ένα πρόγραμμα εκπαιδεύσεως και ετοιμότητας για την δουλειά και το σπίτι. Να ενθαρρύνετε και την συμμετοχή της οικογένειας
 • Δώστε σε κάθε υπάλληλο συγκεκριμένες οδηγίες, που να αφορούν στους κινδύνους, την ασφάλεια, το σχέδιο ετοιμότητας και τις προμήθειες

Βοηθείστε τα παιδιά

Τα παιδιά μπορεί να αναστατωθούν και να εκδηλώσουν υπερβολικά συναισθήματα μετά από μια καταστροφή. Αυτές οι αντιδράσεις είναι φυσιολογικές και συνήθως, δεν διαρκούν πολύ.

Ορισμένα Προβλήματα που μπορεί να δείτε στα παιδιά σας

 • Υπερβολικό φόβο για το σκοτάδι, τον αποχωρισμό ή την μοναξιά
 • Προσκόλληση στους γονείς, φόβο για τους ξένους
 • Ανησυχία
 • Αύξηση ανώριμης συμπεριφοράς
 • Άρνηση να πάνε σχολείο
 • Αλλαγή στην συμπεριφορά τους στο φαγητό και τον ύπνο
 • Τάση για επιθετικότητα
 • Βρέχουν το κρεβάτι ή πιπιλούν το δάκτυλο
 • Έμμονοι εφιάλτες
 • Πονοκέφαλοι ή άλλα παράπονα

Μερικές συμβουλές που θα βοηθήσουν

 • Μιλήστε με τα παιδιά σας για τα συναισθήματά τους σχετικά με την καταστροφή.
 • Μοιρασθείτε μαζί τους τα δικά σας συναισθήματα.
 • Μιλήστε για ό,τι συνέβη και δώστε πληροφορίες που να μπορούν να καταλάβουν.
 • Διαβεβαιώστε τα ότι είστε ασφαλείς. Ίσως χρειασθεί να επαναλάβετε συχνά αυτή την διαβεβαίωση.
 • Να αγκαλιάζετε συχνά τα παιδιά σας.
 • Περάστε περισσότερο χρόνο μαζί πριν από τον ύπνο
 • Αφήστε τα να κλάψουν για ένα χαμένο παιχνίδι, μια χαμένη κουβέρτα ή ένα χαμένο σπίτι.
 • Εάν αισθάνεσθε ότι τα παιδιά σας έχουν πρόβλημα στο σχολείο, μιλήστε με τους δασκάλους τους, ώστε να συνεργασθείτε για να τα βοηθήσετε.

Θα ήταν καλό να τα ξαναδιαβάσετε αυτά σε μερικούς μήνες. Συνήθως, αυτά τα έντονα συναισθήματα δεν διαρκούν πολύ. Μπορεί, όμως, να επανεμφανισθούν στους επομένους μήνες. Συμβουλευθείτε ειδικούς.

Ενήλικες

Μετά την επώδυνη εμπειρία της καταστροφής, θα είστε σίγουρα πολύ απασχολημένοι για τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Η φροντίδα για τις πρώτες ανάγκες, η αναζήτηση νέου σπιτιού, οι επισκευές, η συμπλήρωση αιτήσεων ίσως καταλαμβάνουν όλο σας τον χρόνο. Μόλις περάσει το πρώτο σοκ, θα αρχίσετε να ξαναφτιάχνετε την ζωή σας. Υπάρχουν μερικές φυσιολογικές αντιδράσεις, που μπορεί να συμβούν σε όλους όσους βίωσαν μια καταστροφή. Γενικά, αυτά τα συναισθήματα δεν διαρκούν πολύ, αλλά είναι σύνηθες να νοιώθετε απογοητευμένοι και πικραμένοι για αρκετούς μήνες μετά το γεγονός. Μερικά συναισθήματα ή αντιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν μερικές εβδομάδες ή και μήνες μετά.

Συνήθεις αντιδράσεις

 • Ερεθιστικότητα – Θυμός
 • Θλίψη
 • Κόπωση
 • Πονοκέφαλοι ή ζαλάδες
 • Ανορεξία
 • Υπερκινητικότητα
 • Αϋπνίες
 • Έλλειψη συγκεντρώσεως
 • Εφιάλτες
 • Αύξηση καταναλώσεως ποτών ή ναρκωτικών

Πολλά από τα θύματα θα έχουν τουλάχιστον μία από αυτές τις αντιδράσεις. Αν γνωρίζετε τα συναισθήματά σας και τις αιτίες που σας προκαλούν άγχος, είναι το πρώτο βήμα για να νοιώσετε καλλίτερα.

Άλλες χρήσιμες συμβουλές:

 • Να μιλάτε για την εμπειρία σας. Το να μοιράζεστε τα συναισθήματά σας είναι καλλίτερο από το να τα κρατάτε μέσα σας,
 • Αποτραβηχθείτε λίγο από τα προβλήματα, τις έννοιες και τις επισκευές του σπιτιού. Βρείτε χρόνο για δημιουργία, ανάπαυση ή για το αγαπημένο σας χόμπι. Η απομάκρυνση από το σπίτι για μια ημέρα ή λίγες ώρες με φίλους μπορεί να βοηθήσει.
 • Προσέχετε την υγεία σας, την διατροφή σας και να κοιμάστε καλά. Ασκήσεις χαλαρώσεως μπορούν να σας βοηθήσουν, αν έχετε προβλήματα με τον ύπνο.
 • Προετοιμασθείτε για πιθανές μελλοντικές έκτακτες ανάγκες.
 • Αποκαταστήστε τις προσωπικές σας σχέσεις. Τα ζευγάρια πρέπει να βρίσκουν χρόνο για να μένουν μόνα, τόσο για να συζητούν, όσο και για να διασκεδάζουν.
 • Εάν το άγχος, η ανησυχία, η κατάθλιψη ή άλλα προβλήματα συνεχίζονται, συμβουλευθείτε ειδικό.
 • Ξαναδιαβάστε αυτό το κείμενο μετά από λίγο καιρό.

Επικοινωνίες εκτάκτου ανάγκης

Μετά από μια μεγάλη καταστροφή, oι περισσότεροι τρόποι επικοινωνίας διακόπτονται. Τα τηλέφωνα δεν λειτουργούν, η αλληλογραφία δεν διανέμεται (ίσως να μην έχετε πλέον σπίτι για να σας παραδοθεί), ή μπορεί να είστε αποκλεισμένος στην δουλειά και να μην έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε στο σπίτι

Τηλεπικοινωνίες
Αμέσως μετά τον σεισμό, τα τηλέφωνά σας πιθανόν να μην δουλεύουν. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ζημιές που έχει υποσθεί το κέντρο ή οι γραμμές.

Η πρώτη αιτία δυσλειτουργίας των τηλεφώνων είναι η χρήση τους από πολύ κόσμο ταυτόχρονα. Αυτή η υπερφόρτωση προκαλεί βλάβες στα τηλεφωνικά κέντρα. Για να αποφευχθούν αυτές οι βλάβες, ολόκληροι τομείς κλείνουν αυτόματα, όταν ένα συγκεκριμένο ποσοστό συσκευών βρίσκεται σε χρήση.
Είναι φυσικό, μετά από τέτοιες καταστάσεις, να θέλετε να μάθετε για την οικογένειά σας ή να την ενημερώσετε ότι είστε καλά. Πρέπει, όμως, να μειώσουμε τις κλίσεις μας, αν θέλουμε να λειτουργεί το δίκτυο. Αν, πάντως, καταφέρετε να βγάλετε γραμμή, να είστε σύντομος. 

Το παρόν κείμενο είναι απόσπασμα από το «Εγχειρίδιο Ετοιμότητας έναντι του Σεισμού» της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Los Angeles

πυροσβεστικὸ σῶμα

Σημείωσις

Σχετικὰ μὲ τὰ ἀλογόνα καὶ εἰδικῶς γιὰ τὸ χλώριον ἔχω ἀντιῤῤήσεις. Ὅμως σὲ περίπτωσιν θεμάτων ἐπιβιώσεως …παρακάμπτονται!!!

εἰκόνα

(Visited 275 times, 1 visits today)
Leave a Reply