Τὸ συμφέρον τῶν πολιτῶν εἶναι ἀκριβῶς ἀντίθετον ἀπὸ τὸ συμφέρον τῶν τραπεζῶν.

Τὸ συμφέρον τῶν πολιτῶν εἶναι ἀκριβῶς ἀντίθετον ἀπὸ τὸ συμφέρον τῶν τραπεζῶν.

Γιὰ νὰ φαντασθῇ κάποιος τὸ πόσο «ἐπικίνδυνη» εἶναι ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ τῆς ἀπόψεως, δὲν ἔχει παρὰ νὰ ἀνατρέξῃ στὶς πρόσφατες διώξεις ὅσων ὑπεστήριξαν τὴν κυκλοφορία παραλλήλων νομισμάτων πρὶν τὰ capital controls.
Ἡ ἐλεύθερη ἔκφρασις γιὰ οἰκονομικὰ γεγονότα, ποινικοποιήθηκε χωρὶς νὰ ἀνοίξῃ ῥουθῦνι.
Στὴν σελίδα μας Ἐλεύθερη Ἀγορὰ –
Austrian economics , δεχθήκαμε τότε ἀπειλὲς ἐπειδὴ προτρέψαμε τὸν κόσμο νὰ ἀποσύρῃ τὰ χρήματά του ἀπὸ τὸ ἐγκληματικὸ τραπεζικὸ σύστημα τῆς ΕΚΤ (γεγονὸς καμε τότε ἀπειλὲς ἐπειδὴ προτρέψαμε τὸν κόσμο να ἀποσύρει τὰ χρήματα τοῦ ἀπὸ τὸ ἐγκληματικὸ τραπεζικὸ σύστημα τῆς ΕΚΤ (γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖον δικαιωθήκαμε 100%)
Ἄνθρωποι ποὺ ὑπεστήριξαν παράλληλα νομίσματα βρέθηκαν κατηγορούμενοι  βάσει ποινικῶν εὐθυνῶν ἀπηρχαιωμένων νόμων τοῦ 1930.

Τὸ συμφέρον τοῦ κράτους καὶ τῶν τραπεζῶν, εἶναι πλήρως ἀντίστροφο μὲ τὸ συμφέρον τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀγορᾶς.
Δὲν χρειάζεται «γράμματα» γιὰ νὰ καταλάβῃ κάποιος πὼς ὅταν ἐγώ, ὡς Μαραμῆς, προτρέπω τὸν κόσμο νὰ σώσῃ τὰ χρήματά του, εἶμαι αὐτομάτως «παράνομος» γιὰ τὸ κράτος.
Ἡ γλυκιὰ γεύσις ποὺ μένει, εἶναι πὼς χαίρομαι διότι ὡς ἄνθρωπος, πολίτης καὶ καπιταλιστής, βοήθησα ὅσους μποροῦσα νὰ ἀποσύρουν τοὺς κόπους τους ἀπὸ τὸ ληστρικὸ σύστημα τῆς ΕΚΤ.

Ὁ ἀγῶνας συνεχίζεται.

Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

(Visited 133 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τὸ συμφέρον τῶν πολιτῶν εἶναι ἀκριβῶς ἀντίθετον ἀπὸ τὸ συμφέρον τῶν τραπεζῶν.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ συμφέρον τῶν πολιτῶν εἶναι ἀκριβῶς ἀντίθετον ἀπὸ τὸ συμφέρον τῶν τραπεζῶν. | Klik News

Leave a Reply