Ἡ πρώτη ἔννοια παγκοσμιοποιημένου κράτους ὑπῆρξε τὸ Χαλιφᾶτο

Ἡ πρώτη ἔννοια παγκοσμιοποιημένου κράτους ὑπῆρξε τὸ Χαλιφᾶτο
Καὶ πρέπει κάποια στιγμὴ νὰ θυμηθοῦμε ὅτι τὸ Χαλιφῆτο ὑπῆρξε ἡ πρώτη ἔννοια παγκοσμιοποιημένου κράτους, μὲ τὴν σύγχρονη μή-χωρικὴ ἔννοια.

Θέλω νὰ πῶ πὼς μία αὐτοκρατορία μπορεῖ νὰ συμπεριλαμβάνῃ τὸν κόσμο (ἕνα πλῆθος κοινοτήτων καὶ πόλεων) ἀλλὰ ὄχι ὅλην τὴν γῆ.
Εἶναι κόσμος ὅ,τι εἶναι ἐντὸς τῆς αὐτοκρατορόας, εἶναι χάος ὅ,τι εἶναι ἐκτός.

Μὲ τὸ Ἰσλὰμ αὐτὴ χωρικὴ ἔννοια ῥιζοσπαστικοποιεῖται, καὶ δεν εἶναι διόλου τυχαῖο ὅτι τὸ τραπεζικὸ σύστημα (τὸ χρῆμα δὲν ἔχει πατρίδα, ὡς γνωστόν) εἶναι δική του ἐφεύρεσις.

Συβρίδης Γιῶργος

εἰκόνα

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply