Κομμουνιστοναζισμός;

Σὲ ἐτοῦτον τὸν μάταιο κόσμο, τὰ πάντα γίνονται!!!

  1. Θαυμᾶστε τὰ πρῶτα χαρτονομίσματα τῶν μπολσεβίκων τοῦ 1917 μὲ …σβάστικα!!!
    Κομμουνιστοναζισμός;4
    Κομμουνιστοναζισμός;5
  2. Θαυμᾶστε καὶ τὸ χιτλερικὸ ἀναμνηστικὸ μετάλλιο, γιὰ τὴν πρωτομαγιὰ τοῦ 1934: Σφυρί, Δρεπάνι καὶ σβάστικα ἀντάμα.
    Κομμουνιστοναζισμός;6
  3. Ἐπίσης, τὴν ἴδια ἐποχή, (1934-1937) κυκλοφόρησε στὴν Ἰερουσαλὴμ καὶ τὸ ἀναμνηστικὸ τῆς Ναζιστικῆς-Σιωνιστικῆς φιλίας καὶ συνεργασίας, ποὺ δούλεψε ἐκεῖ, μὲ τὰ πολλὰ ταξείδια του στὴν Παλαιστίνη, ὁ ἑβραῖος ταγματάρχης τῶν SS Ἄιχμαν, γιὰ νὰ ὀργανώσῃ τὴν συγκέντρωση τῶν ἑβραίων, ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, στὴν Παλαιστίνη.Κομμουνιστοναζισμός;7

 

Μήνυμα:

Κασιδιάρη κλπ, κλπ, εἶναι ὥρα νὰ γδάρετε τὰ σύμβολα!!!

Μπαρμπανῖκος

Γιὰ τὸν πολυτονισμὸ Φιλονόη καὶ φίλοι

Σημειώσεις

Ἡ τετραγάμμα ἢ σβάστικα ἢ γαμμάδιον εἶναι πανάρχαιο ἑλληνικὸ σύμβολο, τὸ ὁποῖον καπηλεύθηκε ὁ σιωνισμὸς τοῦ πλανήτου, γιὰ νὰ στολίσῃ τὰ σοσιαλιστικά του συστήματα, γιὰ νὰ ντύσῃ τὰ μασονικά του κτίρια καὶ  γιὰ νὰ τὸ μετατρέψη σὲ κάτι ἀπαγορευτικό, γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ θὰ ἀντιλαμβάνοντο τὴν βία τῶν -ισμῶν τους. Διότι ὡς λαοὶ ἔχουμε ἀρκετὴ διαίσθησιν γιὰ νὰ ἀποκοποῦμε ἀπὸ τὶς πηγὲς τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ ἐπίσης εὔκολα ταὐτίζουμε ἕνα σύμβολον μὲ τὴν πηγὴ τοῦ κακοῦ, ἐφ΄ ὅσον ἡ μνήμη μας εἶναι ὁλίγον …πετσοκομμένη!!!
Ξεχάσαμε πὼς τὰ ἱερᾶ σύμβολα δὲν ἀνήκουν σὲ κάποιον καπηλευτὴ ἀλλὰ στὸν δημιουργό τους.
Καὶ ταὐτίσαμε τοὺς ἐγκληματίες ἀποκεφαλιστὲς τοῦ πλανήτου μὲ κάτι ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει.

Ὅταν ἡ «σβάστικα» προεβάλετο ὑπερήφανα!!!

Ναζισμός, ΕΣΣΔ καὶ σβάστικα.

Οἱ παπποῦδες μας, οἱ λαοὶ τῆς Νοτίου Ἀσίας, οἱ Ἰνδιάνοι τῆς Ἀμερικῆς, ἡ ἴδια ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνησις, στὰ πρῶτα της χρόνια, ἀλλὰ καὶ οἱ μεταγενέστερες κυβερνήσεις της ἔως τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἡ Ῥωσσία, πρὸ σοβιετικῆς καθυποτάξεώς της, μὰ κυρίως ἐδῶ, στὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες κατὰ κύριον λόγον, ὅπως καὶ ἀμέτρητες ἄλλες φυλὲς τοῦ πλανήτου, ποὺ διατηροῦσαν μία ἀχνὴ μνήμη τῶν ἀρχαίων συμβόλων, συχνὰ παρουσίαζαν τὴν τετραγάμμα (σβάστικα) σὲ διάφορα σημεῖα τῶν κτιρίων τους, τῶν κοινωνικῶν τους ἐκδηλώσεων καὶ τῶν ἐνδυμασιῶν τους.

Κομμουνιστοναζισμός;1 Κομμουνιστοναζισμός;14 Κομμουνιστοναζισμός;16 Κομμουνιστοναζισμός;2 Κομμουνιστοναζισμός;13 Κομμουνιστοναζισμός;18 Κομμουνιστοναζισμός;11 Κομμουνιστοναζισμός;9 Κομμουνιστοναζισμός;8 Κομμουνιστοναζισμός;12 Κομμουνιστοναζισμός;3
Κομμουνιστοναζισμός;20Τότε δὲν εἶχε ἀκόμη λερωθῆ ἀπὸ τὸν ναζισμό.

Τώρα εἶναι ἀπλησίαστη καὶ μόλις τὴν βλέπουμε κάπου τρέμουμε μὴν μᾶς παρεξηγήσουν, ἀν τὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ ἐπανα-ἀποκαταστήσουμε τὴν ἀντίληψίν μας καὶ τὶς γνώσεις μας στὴν ἱστορία, νὰ τὴν καθάρουμε ἀπὸ τὴν βρωμιὰ τῆς προπαγάνδας καὶ νὰ τὴν ἐπανατοποθετήσουμε ἐκεῖ ποὺ τῆς πρέπει.

Κομμουνιστοναζισμός;23

Γενικῶς μὲ τὰ σύμβολα συμβαίνουν πολλά. Ἰδίως μὲ τὰ πανάρχαια σύμβολα.
Αὐτὰ δῆλα δὴ ποὺ ἐμεῖς οἱ πολλοί, οἱ …χαχόλοι, οὔτε ἀντιλαμβανόμεθα οὔτε θὰ ἢθελαν οἱ κρατοῦντες νὰ ἀντιληφθοῦμε.
Σὲ μασονικὲς στοὲς κρατοῦν τὴν ἐπικρατούσα θέσιν καὶ στὶς τελετές τους παραμένει ἐπικρατοῦν σύμβολον.
Ὅσα κτίρια, ἐντὸς τῶν Ἀθηνῶν (κι ὄχι μόνον) ἐδημιουργήθησαν ἀπὸ μασόνους, φέρουν ἀκριβῶς αὐτὰ τὰ ἀπηγορευμένα σύμβολα, τὰ ὁποία σήμερα διακρίνουμε σὲ κάγκελα, σὲ μετῶπες καὶ σὲ περίτεχνα σχεδιάσματα.

Κομμουνιστοναζισμός;19

Ἡ θέα καὶ μόνον ὅμως αὐτῶν τῶν συμβόλων μᾶς μετατρέπει σὲ …ὀργισμένους ἀντιναζιστικοὺς ὀπαδούς, διότι ἀδυνατοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς κομμουνισμός, ναζισμὸς (ἐθκικοσοσιαλισμός), φασισμὸς (κομμουνιστικοποιημένος ἐθνικοσοσιαλισμός) εἶναι δημιουργήματα τῶν ἰδίων κέντρων ἐξουσίας, βασιζόμενα στὸν σιωνιστικὸ σοσιαλισμό.
Κι ὁ σοσιαλισμός, ὅπως κι ἐὰν τὸν δῇς, παραμένει στὴν βάσιν του κομμουνισμός!!!

Τί εἶναι βρέ παιδιά ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός;

Ἂς μάθουμε πρῶτα τὸ τὶ σημαίνουν οἱ ἔννοιες ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ κρατοῦντες, ἂς συνειδητοποιήσουμε τὸν σκοταδισμὸ ποὺ ἐπέβαλαν σὲ ἐμᾶς καὶ σὲ ἀμέτρητες γενεὲς τῆς ἀνθρωπότητος, ἂς χωνέψουμε τὸ πόσο σημαντικὸ εἶναι νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ τὶ σημαίνουν κάποια στοιχεῖα, σύμβολα καὶ «μηνύματα», ποὺ ἐλευθέρως παραμένουν στὸ περιβάλλον μας, γιὰ νὰ τὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ νὰ ξανα-μάθουμε τὴν σημασία τους, κι ἂς ἀφήσουμε τοὺς ῥόλους ποὺ μᾶς φόρτωσαν.
Οἱ ῥόλοι ἐπελέγησαν ἀπὸ αὐτοὺς γιὰ ἐμᾶς κι ὄχι ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς.
Διότι ναζισμός, κομμουνισμός, φασισμὸς εἶναι γεννήματα τοῦ σιωνιστικοῦ κρατισμοῦ, ἐνδεδυμένα μὲ τὸν μανδύα τοῦ σοσιαλισμοῦ. Μίας ὀπτικῆς πολιτικοκομματικῆς, ποὺ ἰσοπεδώνει τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἀριστεία καὶ τὸ δίκαιον, ἐπιτάσσοντας ἐπάνω ἀπὸ ὅλα νὰ στέκεται τὸ κόμμα, ὁ ἡγέτης του ἢ ἡ κεντρικὴ ἐπιτροπή, ἐξαφανίζει τὸν κατὰ φύσιν τρόπο διαβιώσεως καὶ  ἰσοπεδώνει κάθε ἔννοια τῆς κοινωνίας καὶ τῶν φυσικῶν της ῥοπῶν.

Τὰ ὅμαιμα Ναζισμός-Σιωνισμός.

Διότι ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἡ γραμμὴ λέγεται κομμουνιστικοποίησις τῶν κοινωνιῶν μας.
Μᾶς ἐμπαίζουν κανονικότατα, σέρνοντάς μας τὴν μία στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ κομμουνισμοῦ, τὴν ἄλλην στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ ναζισμοῦ – φασισμοῦ καὶ τὴν παράλλην στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ σκέτου σοσιαλισμοῦ κι ἐμεῖς …χορεύουμε κατὰ πῶς μᾶς ὑπαγορεύουν, μὴν ἀντέχοντας νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἔχουμε (ἐθελοντικῶς) ἐγκλωβισθεῖ μέσα σὲ δική τους παγίδα, πηγαινοερχόμενοι στὸ τεχνητὸ περιβάλλον ποὺ αὐτοὶ ἔστησαν πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς.

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

Κομμουνιστοναζισμός;21

Ὁ σοσιαλισμός.

Ναζισμός, κομμουνισμός, φασισμός, ἰσλαμισμός, ῥατσισμός, ἀνθρώπινα δικαιώματα…

Τέλος, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ μέγεθος τῆς βρωμιᾶς τῶν παρανοϊκῶν ἐγκεφάλων ποὺ κρατοῦν ἐπὶ τοῦ πλανήτου, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἂς κυττάξουμε κι ἕνα ἀκόμη σημεῖον: τὸν φερόμενον ὡς ναζιστικὸ χαιρετισμό, ποὺ ἐπίσης συνδέεται μὲ τὰ σύμβολα ποὺ ἔχουν ὑφαρπάξει:

Κομμουνιστοναζισμός;17

Κομμουνιστοναζισμός;15 Κομμουνιστοναζισμός;10

Ἕνας ἀκόμη συμβολισμὸς ποὺ βασίζεται ὅμως στὴν σχέσιν τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ θεῖον, ὅπως τὸ ἀντιλαμβάνεται κατὰ καιροὺς μέσα στοὺς αἰῶνες.

Κομμουνιστοναζισμός;22

Κομμουνιστοναζισμός;24

Καὶ ποὺ οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὰ ὑβρίδια ποὺ τὰ χρησιμοποίησαν.

Τελικῶς ἔχουμε δρόμο ἀκόμη.
Μὰ γιὰ ἀρχὴ ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ μίαν ἀπόφασιν: Δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψουμε, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, νὰ βρωμίζονται αὐτὰ ποὺ ἡ Ἀνθρωπότης, γιὰ σοβαροὺς λόγους, ἄφησε ὡς κληροδότημα στὶς ἐπόμενες γενεές της.
Τὰ ὑβρίδια τοῦ σιωνισμοῦ καὶ ἡ καπήλευσις τῶν συμβόλων τοῦ Ἀνθρώπου πρέπει νὰ παύσουν καὶ νὰ ἀνακοπῇ ἡ θρασύτης τους.
Ἀρκετὰ μᾶς βρώμισαν. Ἀρκετὰ μᾶς ἀλλοίωσαν τὴν ἀντίληψιν.
Μὰ κυρίως, ἀρκετὰ κράτησαν. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὸ  τέλος τους φθάνει.
Ἂς τὸ ἐπιταχύνουμε.

Φιλονόη

Γιὰ τὰ σύμβολα μπορεῖτε νὰ πατήσετε ἐδῶ. Ἔχουμε ἐνδιαφέρουσα συλλογή.
Γιὰ τὴν τετραγάμμα ἐδῶ. Ἐπίσης ἐνδιαφέρουσα συλλογή.
Γιὰ τὴν  δουλοποίησιν-κομμουνιστικοποίησίν μας ἐδῶ.

Ὅλες οἱ εἰκόνες ἀπὸ τὶς παραπομπὲς ποὺ ὑφίστανται ἐντὸς τοῦ κειμένου.

Ῥωσσικές «σβάστικες»;

Γαμμάδιον ἤ τετραγάμμα.

Καί τόν θεό τους καλέ σεῖς πῶς τόν χαιρετοῦσαν οἱ παπποῦδες μας;

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (α)

Κακὸ πρᾶγμα ἡ σβάστικα…

Ποιός ἔχει …ἀποκλειστικὸ «δικαίωμα» χρήσεως σέ παναρχαίους συμβολισμούς;

Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα;

Ἡ σβάστικα: ἕνα παρεξηγημένον σύμβολον!

Ναζισμός, ΕΣΣΔ καὶ σβάστικα.

Σβάστικα, ἀφελεῖς ἐρωτήσεις.

Ἡ σβάστικα τῶν …«Ῥώσσων» ἐπαναστατῶν!!!

Ναζισμός, ΕΣΣΔ καὶ σβάστικα.

Ἀληθὴς προϊστορία. Πελασγοὶ στὸ ἔδαφος τῆς Κίνας.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Κομμουνιστοναζισμός;

Leave a Reply