Καί τόν θεό τους καλέ σεῖς πῶς τόν χαιρετοῦσαν οἱ παπποῦδες μας;

Καί τόν θεό τους καλέ σεῖς πῶς τόν χαιρετοῦσαν οἱ παπποῦδες μας;4Αὐτὴν τὴν ἀπορία τὴν ἔχω…
Διότι νὰ προσκυνοῦσαν ἀποκλείεται…
Νὰ σούρνονταν στὰ γόνατα ἐπίσης ἀποκλείεται…
Νὰ σταύρωναν τὰ χεράκια τους ἐπίσης ἀποκλείεται…
Πῶς στά κομμάτια χαιρετοῦσαν (κι ὄχι προσκυνοῦσαν!!!) τούς θεούς τους λοιπόν οἱ παπποῦδες μας;
Πῶς ἐπικοινωνοῦσαν μαζύ τους;
Πῶς στό καλό ἔκαναν τήν προσευχή τους; (Ἐάν τὴν ἔκαναν…!!!)

Λοιπόν…
Νὰ ξεκαθαρίζουμε κάτι…
Οἱ Ἕλληνες ὀρθοὶ παρέμεναν πάντα… Γόνυ δὲν ἔκλιναν…
Σὲ βασιλεῖς, σὲ δυνάστες, σὲ τυράννους, σὲ ἀρχηγούς, σὲ …«ἀφέντες», σὲ κατακτητές, ἀλλὰ κυρίως σὲ θεούς, πάντα ὀρθοὶ παρέμεναν…
Νὰ ἔλθῃ κάποιος, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸ ἀρνοῦνται, νὰ μᾶς καταδείξῃ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον προσῃύχοντο οἱ παπποῦδες μας…
Διότι προσῃύχοντο… Ἀλλά πῶς;
Ἐὰν δὲν σούρνονταν…
Ἐὰν δὲν προσκυνοῦσαν…
Ἐὰν δὲν ἔκλιναν γόνυ…
…πῶς τά κατάφερναν νά παραμένουν βαθύτατα θρησκευτικός λαός, κατὰ πῶς γνωρίζουμε, καί παραλλήλως νά μήν χρησιμοποιοῦν αὐτά τά σύμβολα, γιά τά  ὁποῖα κάποιοι τούς …κατηγοροῦν; (Κανονικὰ ἔπρεπε νὰ θέσω πολλὰ πολλὰ θαυμαστικὰ ἐδῶ, ἀλλὰ τὸ ἀφήνω γιὰ ἀργότερα!!!)

Χμμμ…
Ἀναγκαστικῶς, πρὸ κειμένου νὰ τὸ …«ἀποδείξω»*,  αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζομαι, πρέπει νὰ καταφύγω σὲ μερικὰ παλαιότερά μου κείμενα:

Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα;

Περὶ …ναζιστικῶν χαιρετισμῶν κι ἄλλων ἀνοησιῶν.

Τότε ποὺ οἱ ναζὶ (κι ὄχι μόνον) συκοφαντοῦσαν τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμό.

Τί ἔγραφα σέ αὐτά τά κείμενα;
Μπᾶ… Τίποτα σπουδαῖον…
Μόνον πὼς ἡ ἀνάτασις τῆς δεξιᾶς χειρὸς εἶναι παναρχαία συνήθεια, ποὺ στόχο ἔχει μόνον τὴν ἐνεργειακὴν …φόρτισιν τοῦ ἀνατείνοντος τὴν χείραν.
Καὶ μάλλιστα, γιὰ νὰ γίνῃ σωστὰ ἡ ἐνεργειακὴ λήψις, ἡ χείρα πρέπει νὰ στρέφεται πρὸς τὰ ἐπάνω, ὅταν κάποιος θέλῃ νὰ λάβῃ ἐνέργεια, διότι τὸ χέρι του λειτουργεῖ, κατὰ μίαν ἔννοιαν, ὡς δέκτης ἤ ὅπως ἕνα ἁπλό, σύνηθες …φωτοβολταϊκό!!!
Ἡ χείρα εἶναι στραμμένη πρὸς τὰ κάτω, πρὸς τὸν λαό, πρὸς τοὺς ὑπηκόους, πρὸς τὸ …ποίμνιο ὅταν λειτουργῇ κάποιος ὡς ἐνδιάμεσος.
Ὅπως γιὰ παράδειγμα αὐτός:

Καί τόν θεό τους καλέ σεῖς πῶς τόν χαιρετοῦσαν οἱ παπποῦδες μας;1Ἤ ἀκόμη κι αὐτοί:

Καί τόν θεό τους καλέ σεῖς πῶς τόν χαιρετοῦσαν οἱ παπποῦδες μας;3Ὁ Ὥρος καὶ ἡ Ἴσις τροφοδοτοῦν οὐσιαστικῶς, ἀλλὰ καὶ προστατεύουν, τὸν Ὄσιριν.
Τί πιό ἁπλό πρέπει νά δοῦμε γιά νά καταλάβουμε πώς ἐδῶ ὑπάρχει μία πληροφορία πολύ οὐσιώδης καί πολύ σπουδαία, τήν ὁποίαν ὀφείλουμε νά ἐρευνήσουμε σέ βάθος;
Ὄχι νὰ δοῦμε ἐὰν μᾶς κάνῃ… Νὰ ἐρευνήσουμε. Νὰ ἀναζητήσουμε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ κλείσουμε τὰ αὐτιά μας σὲ κάθε παραποιημένη προπαγάνδα, ποὺ σκίασε,ἔκρυψε ἤ κι ἀλλοίωσε τὴν πραγματικότητα.
Ἅλλως τὲ εἶναι παγία τακτικὴ τῶν κρατούντων, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, νὰ ἀλλοιώνουν καὶ νὰ παραποιοῦν τὰ ἱστορικὰ γεγονότα κατὰ πῶς τοὺς ἐξυπηρετεῖ. (Παράδειγμα εἶναι κι ὁ …καλὸς σοβιετισμὸς ποὺ μᾶς προέκυψε μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον, παρέα μὲ τὸν …καλὸ ἀμερικανισμὸ ἀλλὰ καὶ τὸν ἀκόμη …καλλίτερον σιωνισμό!!!)

Θὰ ξεκινήσω λοιπὸν μὲ αὐτὴν τὴν εἰκόνα:Καί τόν θεό τους καλέ σεῖς πῶς τόν χαιρετοῦσαν οἱ παπποῦδες μας;6Σαφῶς καὶ σχέσεις μὲ τὸ δικό μας παρελθόν, ἐπισήμως δὲν ἔχει.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ βλέπουμε εἶναι τὸ τέντωμα τῶν χεριῶν πρὸς τὸν Ἥλιο, τὸ φῶς, τὴν Πηγὴ τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ πλανήτου.
Ἔως ἐδῶ τὸ ἀντιλαμβάνονται πολλοί, πιστεύω.
Τί σχέσιν ὅμως ἔχει αὐτήν ἡ εἰκόνα, μίας κοπέλας πού κάνει γιόγκα, μέ αὐτά πού ἐγώ ἰσχυρίζομαι;
Χμμμμ…

Ἡ Ἑλληνικὴ καταγωγὴ τῆς γιόγκα;

Ἡ Ἑλληνικὴ γιόγκα.

Ἐπομένη εἰκόνα αὐτὴ λοιπόν:

Καί τόν θεό τους καλέ σεῖς πῶς τόν χαιρετοῦσαν οἱ παπποῦδες μας;1

Ξανά…
Μποροῦμε μήπως νά διακρίνουμε τίς ὁμοιότητες καί τίς διαφορές τους;

Ἐν τάξει… Ἐν τάξει…
Οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι ἦσαν, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνονται οἱ περισσότεροι, παπποῦδες τῶν σημερινῶν Αἰγυπτίων.
Βέβαια δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι…
Οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι ἦσαν περισσότερο …Ἕλληνες ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε σήμερα.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, οἱ Φαραῶ τους ἦσαν Ἕλληνες κατὰ κύριον λόγον…

Νὰ γιατὶ ἔκτισαν οἱ Ἕλληνες τὶς πυραμίδες.

Οἱ Ἕλληνες Φαραῶ.

Αὐτὸ ἀποδεικνύεται καὶ μέσα ἀπὸ τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα ἀλλὰ καὶ μέσα ἀπὸ τὰ γραπτὰ κείμενα, ποὺ κάποιοι ἐπέτρεψαν νὰ διασωθοῦν.
Συνεπῶς οἱ γνώσεις τῶν Αἰγυπτίων δὲν ἦσαν ἄσχετες τῶν γνώσεων ποὺ εἶχαν οἱ Ἕλληνες.
Ἀπὸ τὴν μυθολογία μας ἔως τὴν ἐπίσημο ἱστορία, ἀποδεικνύεται πὼς οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἦσαν δεμένοι μὲ σοβαροὺς δεσμοὺς αἵματος, ἱστορίας καὶ θρησκείας.

Γνωρίζουμε ἐπίσης, πάντα βάσει τῶν ἐπισήμων ἀνακοινώσεων τοῦ ἐπιστημονικοῦ κατεστημένου, πὼς οἱ Κρῆτες διέθεταν ναυσιπλοΐα ἐδῶ καὶ τοὐλάχιστον 130.000 χρόνια. Αὐτὸ κι ἐὰν εἶναι ὅμως …ἀνατρεπτικὸν ὡς πληροφορία.

Τοὐλάχιστον 130.000 ἐτῶν ναυσιπλοΐα στήν Κρήτη!

Καὶ εἶναι …ἀνατρεπτικὸν διότι ἔρχεται νὰ «δέσῃ» μὲ δεκάδες «σκόρπια»  εὐρήματα ἀνᾲ τὸν πλανήτη.
Στὴν Κίνα, γιὰ παράδειγμα, ἔχουμε ἀνθρώπους ποὺ ἰσχυρίζονται πὼς δὲν εἶναι Κινέζοι καὶ ζητοῦν νὰ ἀποσχιστοῦν…
Ἔχουμε ἐπαρχία Γιουνᾶν…
Ἔχουμε καὶ πολλὰ εὑρήματα, μεταξὺ αὐτῶν ἀκόμη καὶ μούμιες.

Μὰ κι αὐτὲς οἱ μοῦμιες πιά…

Πῶς μποροῦν νά δικαιολογηθοῦν μοῦμιες ἡλικίας τοὐλάχιστον 4.000 ἐτῶν, τήν στιγμή πού ὁ Ἀλέξανδρος ἔφθασε ἐκεῖ πρό μόλις 2,3 χιλιετηρίδων; Οἱ ὑπόλοιποι, ἐπαναλαμβάνω ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ δεκαεπτά αἰῶνες πῶς δικαιολογοῦνται;

Στὴν Ἰνδία ἐπίσης ἔχουμε ἀντίστοιχες κι ἀνάλογες ἀναφορὲς γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς διαμονῆς Ἑλλήνων στὴν περιοχή, πολὺ πρὶν ἐμφανισθῆ ὁ Ἀλέξανδρος. Ἁπλῆ …«σύμπτωσις» ἡ φουστανέλα.

Ἡ φουστανέλα εἶναι ἤ δέν εἶναι Ἑλληνική;

Ἁπλῆ σύμπτωσις ἡ ἀναφορά τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων στά βιβλία τῶν Βεδῶν;

Ἔκανα ὅλην αὐτὴν τὴν ἱστορικὴ ἀναδρομή, ἡ ὁποία βασίζεται ΜΟΝΟΝ σὲ εὑρήματα κι ὄχι σὲ φαντασιώσεις, γιὰ νὰ ἐπανέλθω στὸ ζητούμενον. Στὸν «ναζιστικὸ χαιρετισμό» ποὺ κατ’  ἐμὲ εἶναι ἁπλῶς ὁ τρόπος ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς θεούς.
Κι ὅταν λέμε θεούς, ὁπωσδήποτε, δὲν φανταζόμαστε κάτι χειροπιαστό. Δὲν φανταζόμαστε …σάρκα καὶ ὀστά. Ὁ νοῦς μας πάει σὲ αὐτὸ ποὺ κι ἐμεῖς, στὴν δική μας ἐποχή, φανταζόμαστε σὰν θεῖο… ὅπως τὸ φαντάζεται ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν.
Ὁπωσδήποτε ὅμως τὰ ἀγάλματα δὲν ἔχουν μέσα τους τὸν θεό, ὅπως δὲν ἔχουν μέσα τους τὸν θεὸ οἱ εἰκόνες καὶ οἱ ναοί.
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ βασικός, ὁ πρῶτος, ὀ σημαντικότερος θεὸς ΟΛΩΝ τῶν λαῶν τῆς γῆς ἦταν ὁ Ἥλιος-Ἀπόλλων, τί περισσότερο χρειαζόμαστε γιά νά συνειδητοποιήσουμε πώς ἐδῶ ὑπάρχει μία ἀκόμη πολύ συστηματική προπαγάνδα, πού κρατεῖ γερά ἐπί πολλούς, πάρα πάρα πολλούς αἰῶνες, πρό κειμένου νά μᾶς ἀποκόψῃ ἀπό κάτι ἀναγκαῖον καί σημαντικόν;

Ἡ Γιόγκα, ὅπως πρὸ ἀνέφερα, μὲ τὴν σημερινή της μορφή, οὐσιαστικῶς ἀποκαθιστᾶ τὴν σχέσιν τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν ΜΟΝΑΔΙΚΗ πηγὴ λήψεως ἐνεργείας του. Ἡ στροφὴ τοῦ χριστιανοῦ στὸν οὐρανό, οὐσιαστικῶς τὸν Ἥλιο χαιρετᾶ. Ἡ στροφὴ τοῦ κάθε ἐνθέου ἀνθρωπίνου ὄντος στὸν οὐρανό, οὐσιαστικῶς δύναμιν ἀπὸ τὸν Ἥλιο ζητᾶ.
Ἀκόμη κι ἐὰν δὲν τὸ γνωρίζουμε, ἀκόμη καὶ σήμερα, ποὺ ἔχουμε τόσο πολὺ ἀλλοιωθῇ στὸν τρόπο σκέψεῶς μας καὶ στὸν βαθμὸ ἀντιλήψεῶς μας, ἐξ ἀνάγκης στρεφόμαστε ἐκεῖ μόνον ἀπὸ ὅπου θὰ πάρουμε ἐνέργεια.

Καί τί ἔκανε ὁ Φαραῶ, βασιλεύς, ἡγέτης στά παλαιότερα χρόνια;
Τὸν μεσάζοντα…
Ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε τὸν μεσάζοντα κάθε εἴδους ἰερατεῖον στὴν πορεία τοῦ χρόνου.
Μὰ ἐὰν κάποιος εἶναι ἀκόμη κι …ἐνεργειακὸς μεσάζων, τότε μέ ποιόν τρόπο θά δώσῃ αὐτήν τήν ἐνέργεια στόν λαό του, στό ποίμνιόν του, στόν ὀπαδόν του;
Ἕνας τρόπος ὑπάρχει…

 Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Νάπολης

Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Νάπολης

Καὶ εἶναι αὐτὸς ποὺ σήμερα ἀποκαλοῦν ὡς «ναζιστικὸ χαιρετισμό».

Καί τόν θεό τους καλέ σεῖς πῶς τόν χαιρετοῦσαν οἱ παπποῦδες μας;9Τί γράφει ὁ παπποῦς Αἰσχύλος;
Χμμμ….
«Δεξιώσομεν»… γράφει!!!
Καί τί σημαίνει αὐτό;Καί τόν θεό τους καλέ σεῖς πῶς τόν χαιρετοῦσαν οἱ παπποῦδες μας;8

Καί τόν θεό τους καλέ σεῖς πῶς τόν χαιρετοῦσαν οἱ παπποῦδες μας;7

Πόσο πιό ἁπλᾶ πιά νά τό ποῦμε;
Δὲν εἶναι χαιρετισμός!!! Ἤ ὀρθότερα,  εἶναι καὶ χαιρετισμός, σὲ κάποιες περιπτώσεις.
Καί τόν θεό τους καλέ σεῖς πῶς τόν χαιρετοῦσαν οἱ παπποῦδες μας;2Εἶναι ὅμως ὁ μοναδικὸς τρόπος ἐπικοινωνίας αὐτοῦ ποὺ διαθέτει τὴν ἐνέργεια μὲ αὐτὸν ποὺ δὲν τὴν διαθέτει, πρὸ κειμένου νὰ λάβῃ κι ὁ μὴ διαθέτων ἐνεργειακὰ ἀποθέματα,  τμῆμα αὐτῆς τῆς ἐνεργείας.

Καί τόν θεό τους καλέ σεῖς πῶς τόν χαιρετοῦσαν οἱ παπποῦδες μας;4
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα…
Τί κι ἐάν ὁ Ἥλιος μας εἶναι ἐκεῖ ἔξω καί βασιλεύει; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς μποροῦν νά πάρουν αὐτήν τήν ἐνέργεια καί νά αἰσθάνονται καθημερινῶς καλά; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς μποροῦμε νά συνειδητοποιήσουμε πώς αὐτή ἡ ἡλιακή ἐνέργεια εἶναι πού μᾶς κρατᾶ ζωντανούς;
Πόσοι ἀπό ἐμᾶς κατανοοῦμε πώς ἐάν δέν προσέξουμε μαζύ της ἤ θά καοῦμε  καί τελικῶς θά πεθάνουμε, ἤ θά ζήσουμε ὑγιῶς ἔως τά βαθειά μας γεράματα;
Καί γιατί δέν μᾶς ἐπιτρέπουν νά τό μάθουμε; Τί ἐνοχλεῖ;

Γιὰ νὰ ἐπανέλθω ὅμως…
Οἱ παπποῦδες μας ὁμιλοῦσαν κυριολεκτικῶς ὀρθοὶ στοὺς θεούς τους.
Τοὺς ἀντιμάχονταν (βλέπε Τρωϊκὸ πόλεμο), τοὺς νικοῦσαν (βλέπε τὸν γάμο Θέτιδος Πηλέως), τοὺς ξεγελοῦσαν (βλέπε Ὀδυσσέα καὶ Ποσειδώνα).
Τοὺς ἀντιμετώπιζαν γενικῶς ὡς ἰσοτίμους τους. (Ὄχι ἰσοδυνάμους, ἰσοτίμους!!!)
Μὰ σὲ μίαν σχέσιν ποὺ εἶναι μὲν ἰσότιμος, περιλαμβάνει δὲ μέρη ποὺ δὲν ἔχουν τὶς αὐτὲς δυνατότητες, ὑπάρχουν καὶ σχετικὰ τελετουργικά… Τέτοια εἶναι οἱ θυσίες, οἱ ἑορτὲς ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον θὰ τοὺς ἀπευθύνουν τὸν λόγο.
Τί λέτε, μήπως φώναζαν στόν Δία, γιὰ παράδειγμα, «ἔλα σύντεκνε νὰ τὰ πιοῦμε»… Ἤ μήπως καλοῦσαν τήν Ἥρα νά «γίνῃ ἡ πιό καλή γκαρσόνα»;

Ἑλληνικὴ θρησκεία τοῦ δωδεκαθέου, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἀντιλαμβάνονται, συμαίνει: ΑΜΕΣΟΣ ΣΧΕΣΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΙΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ!!! Μόνον!!! Τίποτα περισσότερο καὶ τίποτα λιγότερο.
(Πάντα φυσικὰ ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν οἱ …πτωχοὶ τῷ πνεύματι ποὺ μποροῦσαν, μποροῦν καὶ θὰ μποροῦν νὰ λατρεύουν ἀκόμη καὶ τὶς ταβανόπροκες, ἐὰν ἔτσι τοὺς ὑποδείξουν!!!)

Καὶ τώρα, μέσα στὶς τόσες καὶ τόσες συκοφαντίες, ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε καὶ αὐτὴν ποὺ ἀφορᾷ στὸν «ναζιστικὸ χαιρετισμό».
Ἐὰν εἶναι δυνατόν…
Μία κίνησις πανανθρώπινος, ποὺ κρύβει τὴν ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νὰ παραμένῃ σὲ ἐνεργειακὰ ὑψηλὰ ἐπίπεδα, στιγματίζεται καὶ ἀπαγορεύεται…
Καὶ τελικῶς, ἐὰν κάτσουμε νὰ σκεφθοῦμε σοβαρά, μὰ σοβαρά, ἕνα ἕνα ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς ἀπαγορεύουν, δὲν εἶναι, κατὰ περίπτωσιν πάντα,  ὁ ναζισμός, ὁ κομμουνισμός, ὁ ἀνθρωπισμός… ἤ τέλος πάντων ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ… Εἶναι μόνον ἡ Ἑλληνικότης!!! Εἶναι μόνον ἡ ἀνάγκη τῆς ἀνθρωπότητος νὰ βρῇ τὸν τρόπο καὶ τὸν δρόμο γιὰ νὰ ἐπαναδομήσῃ τὶς συνθῆκες ἐκεῖνες ποὺ θὰ τὴν ἀπελευθερώσουν.

Βαρύ;
Κι ὅμως… Αὐτὸ πασχίζουν νὰ ἀνακόψουν…
Παρατηρῆστε τὰ γεγονότα καὶ θὰ τὸ διαπιστώσετε…

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ὅσο πάντως κι ἐὰν πασχίζουν, αὐτὴ ἡ πορεία, πρὸς τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Ἀνθρώπου, δὲν γίνεται ἀπὸ κάποιαν δύναμιν νὰ ἀνακοπῇ! Ἁπλῶς ἐνσπείρουν παραπληροφορήσεις γιὰ νὰ τὶς ἐνσπείρουν τελικῶς…

Υ.Γ.2. Ναί, ἐνοχλοῦμαι ἀπὸ κάθε ἄσχετον ποὺ οἰκειοποιεῖται τὰ σύμβολά μας. Ναί, μὲ ἐκνευρίζει κι ἐμέναν ὁ παρανοϊκὸς καὶ οἰ βαρεμένοι του ποὺ τὰ κατέκλεψαν… Ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ τοὺς ἐπιτρέψω νὰ τὰ καταστρέψουν. Ἡ Ἀνθρωπότης τὰ χρειάζεται… κι ὄχι αὐτὰ τὰ ὄντα ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἀνθρωπότητος, πρὸ κειμένου νὰ ἀνακόψουν τὴν ἀπελευθέρωσίν της.

Υ.Γ.3. Ὄχι, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἡ Χρυσῆ Αὐγή. Μὲ ἐνδιαφέρει πὼς κοντὰ σὲ αὐτὴν ἐνοχοποιοῦνται καὶ πανάρχαια σύμβολα. Ἀλλά μήπως κι αὐτό συμβαίνει …«τυχαίως»;;

Υ.Γ.4. Γιά τόσο ἠλίθιο ἔχουμε τόν Χίτλερ; Λέτε νά χρησιμοποίησε ΟΛΑ ἐκεῖνα τά Ἑλληνικά σύμβολα γιά νά τά βρωμίσῃ; Δέν γνώριζε πώς ὅταν μέ κάποιον τρόπο θά τά κατανοοῦσε θά μποροῦσε νά μετατρέψῃ τό Γ΄ Ῥάιχ σέ μόνιμον κατάστασιν γιά τόν πλανήτη; Ὁ Χίτλερ κατέκλεψε ἤ ὄχι ΟΛΑ τά Ἑλληνικά σύμβολα λοιπόν; Ὁ Χίτλερ ἀντέγραψε ἤ ὄχι κάθε τί πού θύμιζε Ἑλλάδα; Ὁ Χίτλερ προσπάθησε, ἤ ὄχι, νά οἰκειοποιηθῇ παγκόσμιες ἀξίες καί ἔννοιες; Γιά τόσο βλάκα τόν ἔχουμε; Λέτε νά ἄφηνε ἔξω ἀπό τίς κλοπές του τόν «χαιρετισμό»;

Σημείωσις

Ἔ….
Κουμπάροι…
Δὲν διώκεται ὁ ναζισμός…
Ἡ Ἑλληνικότης διώκεται!!!

*Μέσα σὲ εἰσαγωγικὰ καὶ μὲ ἀστεράκι, διότι σὲ κάποιους οὐρλιάζει ἡ ἀλήθεια μέσα στὰ αὐτιά τους κι αὐτοὶ κυττοῦν …τὸν πισινὸ τῆς γειτόνισσας!!!

Ἀπό τήν Κρήτη διεδόθῃ ὁ πολιτισμός σέ ὅλον τόν κόσμο;

Εἶναι ἡ σανσκριτική ἀπόγονος τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης;

ὅλες οἱ παραπάνω φωτογραφίες μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα, τῶν ὁποίων τοὺς συνδέσμους παραθέτω.

(Visited 89 times, 1 visits today)
Leave a Reply