Τότε ποὺ οἱ ναζὶ (κι ὄχι μόνον) συκοφαντοῦσαν τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμό.

Γαμμάδιον ἤ τετραγάμμα. 1Ἀπὸ καιρὸ ἤθελα νὰ γράψω γιὰ τὴν λεηλασία τῶν συμβόλων μας, μὲ ἀναλυτικότερο τρόπο, ἀπὸ πολλοὺς λαούς, ἀλλὰ πάντα καταπιανόμουν μὲ ἕνα, τὸ πολὺ δύο σύμβολα. 
Σήμερα ὅμως θὰ ἀναφερθῶ σὲ περισσότερα, τὰ ὁποῖα ἐκ τῶν πραγμάτων σταδιακῶς ἀποκαλύπτονται καὶ γίνονται γνωστά, σὲ ὅλο καὶ μεγαλυτέρα μερίδα τοῦ πληθυσμοῦ μας. 
Πέραν λοιπὸν τῆς γνωστῆς τετραγάμμας, καθῶς ἐπίσης καὶ τοῦ δωρικοῦ χαιρετισμοῦ, οἱ ναζὶ πάσχισαν νὰ οἰκειοποιηθοῦν κι ἄλλα, πολλά, γιὰ τὰ ὁποῖα ἐλάχιστα γνωρίζουμε. 

Βέβαια δὲν εἶναι μόνον οἱ ναζὶ ποὺ μᾶς λεηλάτησαν. Εἶναι καὶ οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Ἄγγλοι καὶ οἱ Γάλλοι καὶ οἱ Ἰσπανοί… Ἀτελείωτος ὁ κατάλογος καὶ σαφῶς δὲν ἀφορᾷ μόνον σὲ Εὐρωπαίους ἤ μόνον στὴν λευκὴ φυλή. Ἄς παραμείνουμε ὄμως μόνον σὲ αὐτὰ ποὺ ἁλίευσα σήμερα ἀπὸ τὸ παρακάτω ταινιάκι.

Ξεκινῶντας ἀπὸ τὸν ἀητό, σύμβολον τοῦ Διός, ποὺ τὸ ἔχουν οἰκειοποιηθῇ φυλὲς καὶ φυλές, γιὰ συγκεκριμένους λόγους, καὶ γιὰ τὸ ὁποῖον πλέον πιστεύω πὼς οὐδέποτε ἐκπροσώπησε τὸν ἀληθινὸ Ἕλληνα. Ἄλλως τέ, τὸ ἀναφέρει κι ὁ Αἰσχύλος στὸν Προμηθέα Δεσμώτη, πὼς ὁ ἀητὸς ἦταν αὐτὸς ποὺ κατέτρωγε τὸ συκώτι τοῦ Τιτᾶνος, κατ’ ἐντολὴν τοῦ Διός. 

Ὁ ἀητός, τώρα πιὰ πιὸ …«παγκοσμιοποιημένον» σύμβολον, ἔχει περάσῃ στὶς σημαῖες, στὰ σύμβολα καθῶς καὶ στὶς …γονιδιακὲς πληροφορίες, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, ἀρκετῶν λαῶν.
Ποῦ τόν βλέπουμε; 
Μὰ ἐδῶ:

Κυριαρχεῖ!!!
Κυριαρχεῖ στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ στὶς ΗΠΑ ἐδῶ καὶ ἀρκετὲς δεκαετίες. 
Κι ἔχει τοὺς λόγους του…
Ἀλλὰ ἄς περάσουμε στὰ λοιπά, καθαρῶς Ἑλληνικὰ σύμβολα, ἀφήνοντας αὐτὰ ποὺ δηλώνουν ἐξουσία…

Δὲν εἶναι λοιπὸν μόνον αὐτό.
Ἔχουμε κι ἄλλα, πολὺ σημαντικότερα. 
Γιὰ παράδειγμα, ἡ Ἀθηνᾶ, ἑλληνικότατον σύμβολον, λεηλατήθηκε καὶ παραποιήθηκε ἀπὸ τοὺς ναζί. Τὸ ὅ,τι δὲν κατάφεραν νὰ τὸ κάνουν δικό τους, ἤ ἀκόμη καὶ νὰ τὸ μολύνουν, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις. Πάντως τὴν προσπάθεια τὴν ἔκαναν…

 

Φυσικὰ δὲν ἔμειναν μόνον σὲ αὐτό. 
Προχώρησαν καὶ λίγο παρὰ πέρα…
Ἔπιασαν καὶ ντύθηκαν μὲ χιτῶνες, στόλισαν ἀπὸ μίαν τετραγάμμα, ἐπίσης Ἑλληνικό, πανάρχαιον σύμβολον, καὶ τὸ ἔπαιζαν …Ἀρειανοί!!! Διότι γιὰ Άριοι δὲν τοὺς βγῆκε!!!

Μὴν μοῦ πεῖτε!!! 
Ἀνεπανάληπτον τὸ θέαμα…
Μὲ κατάληξιν τὸ μισητό, αὐτὸ σύμβολον,

 ποὺ ὅμως ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ δική μας τετραγάμμα. Δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ τοὺς ἀφήνουμε, ἀκόμη καὶ σήμερα, νὰ τὴν παραποιοῦν.

Κοντὰ ὅμως στοὺς χιτῶνες, στὴν Ἀθηνᾶ, στὴν τετραγάμμα, ἔκλεψαν καὶ τὸν δωρικό μας χαιρετισμό. Αὐτὸν ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα συναντᾶμε σὲ δεκάδες σημεῖα τοῦ πλανήτου καὶ ποὺ τελικῶς, ἄν καὶ πάρα πολὺ κακῶς, ἔχουν ταυτίσῃ οἱ παντελῶς ἀμόρφωτοι κάτοικοι αὐτοῦ τοῦ πλανήτου, μὲ κάτι ποὺ ἐκφράζει βία. 
Θεωρῶ πλέον πὼς ἡ μεγαλυτέρα βία, ποὺ ἔχει ἐπιβληθῇ στὸν πλανήτη, εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς: ἡ ἀμάθεια κι ὁ σκοταδισμός, ποὺ ὅμως ἀπολύτως συνειδητῶς, βασίζονται στὴν παραπληροφόρησι καὶ τὴν ἀπόκρυψι τῆς ἀληθείας. 

Καί μόνον οἱ Γερμανοί; Οἱ Ἀμερικανοί τί ἔκαναν; Δέν ἔπραξαν τά ὅμοια;

 

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ χαιρετισμός, ποὺ λεηλάτησαν, καὶ ποὺ συναντᾶμε σὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς ἀρχαίους πολιτισμούς, οὐσιαστικῶς εἶναι ἕνα μέσον ἐνεργειακῆς «φορτίσεως-ἀποφορτίσεως», κατὰ πῶς ἔχω γράψῃ ἤδη στὸ παρελθόν.  

Καὶ εἶναι μεγίστη προσβολή, γιὰ κάθε Ἕλληνα, ἡ παραποίησις ἑνὸς σημαντικοῦ καὶ ἱεροῦ μας συμβόλου. Πολλῶ δὲ μᾶλλον ὅλων αὐτῶν ποὺ ἔχω ἤδη ἀναφέρῃ παραπάνω.

Θεωρῶ λοιπὸν μεγίστη Ὕβρι τὴν κατάχρησι, οὐσιαστικῶς τὴν λεηλασία, τῶν ἱερῶν μας συμβόλων, ποὺ ἐὰν πλέον τὰ χρησιμοποιήσουμε, χαρακτηριζόμαστε ἀπὸ τοὺς ἀδαεῖς, ὡς ἐπικίνδυνοι γιὰ τὴν κοινωνία τους. Δὲν ἀντιλαμβάνονται οἱ δυστυχεῖς πὼς ὁ πραγματικὸς πλέον κίνδυνος προέρχεται μόνον ἀπὸ αὐτούς, τοὺς ἰδίους, καθῶς ἐπίσης καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ συνειδητῶς τοὺς κρατοῦν στὴν ἀμάθεια… 

Στὸν βαθμὸ λοιπὸν ποὺ περνᾷ ἀπὸ τὸ χέρι μου, θὰ δηλώνω διαρκῶς τὴν ἀλλοίωσι καὶ τὴν λεηλασία. 

Καί ξέρετε κάτι; 
Πράγματι δὲν θὰ γίνουν Ἕλληνες ποτέ, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα, λεηλατοῦν, παραποιοῦν, ἀκυρώνουν τόσο ἱερὰ σύμβολα…
Ὄχι, δὲν εἶναι θέμα γονιδιακῆς καὶ φυλετικῆς ἐπιλογῆς…
Εἶναι θέμα συνειδήσεως…
Πῶς νά γίνῃ Ἕλλην κάποιος πού δολοφονεῖ, ἐν τελῶς συνειδητῶς παιδιά, πού ἀφήνει χιλιάδες ἀνθρώπους νά πεθάνουν ἀπό ἀσιτία καί πού διά τῆς βίας πασχίζει νά ἐπιβάλῃ νέα τάξι πραγμάτων;
Πῶς θά γίνῃ Ἕλλην αὐτός, Τότε ποὺ οἱ ναζὶ (κι ὄχι μόνον) συκοφαντοῦσαν τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμό.16

ἤ αὐτός;

ἤ αὐτός:

ὁ ὁποῖος τιμᾶ κι ἐκτιμᾶ τὸ παραποιημένον σύμβολον μαζύ μέ ὅλην τήν Ὕβρι πού ἐκπροσωπεῖ κι ἐκφράζει;

Ὁ Ἕλλην, ὁ πραγματικὸς Ἕλλην, ὁ Φύσει Ἕλλην, ποὺ τὸν συναντᾶς σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ πλανήτου, τὸ πρῶτο ποὺ πασχίζει εἶναι νὰ ὑπερασπιστῇ τὴν ἀνθρώπινο ἀξιοπρέπεια, τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου καὶ τὴν δικαιοσύνη. Εἴδατε ἐσεῖς νά συμβαίνῃ κάτι τέτοιο ἀπό ὅλους αὐτούς τούς ληστές τοῦ ἁπλοῦ ποινικοῦ (καὶ ἠθικοῦ) δικαίου;  

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Γιὰ νὰ μὴν ἰσοπεδώνουμε τὰ πάντα, θὰ πρέπῃ νὰ ἀναγνωρίσουμε μέσα στοὺς λαούς τους τὸ δικαίωμα σὲ κάποιες ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις νὰ λάμπουν καὶ νὰ τιμοῦν τὴν ἀνθρώπινον φύσι τους. Ἐλάχιστες ὅμως… Δυστυχῶς…

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ ἐδῶ κι ἀπὸ τὸ ταινιάκι.

(Visited 445 times, 1 visits today)
12 thoughts on “Τότε ποὺ οἱ ναζὶ (κι ὄχι μόνον) συκοφαντοῦσαν τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμό.

  1. Οὐδέποτε τὸν ἐσυκοφάντησαν Φιλονόη. Τὸν ἐκακοποίησαν χειρίστῳ τῶ τρόπῳ μέχρι εὐτελισμοῦ καὶ τοῦτο εἶναι ἀληθὲς. Ὅμως ἄλλο συκοφαντία καὶ ἄλλο κακοποιησις

Leave a Reply