Νὰ γιατὶ ἔκτισαν οἱ Ἕλληνες τὶς πυραμίδες.

Στὸ βιβλίο τοῦ Θεοφάνη Μανιᾶ (τὸ ὁποῖον καὶ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἢ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ἐδῶ) μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ὅλην τὴν μελέτη σχετικῶς μὲ τὴν γεωμετρία τῶν πόλεων καὶ τῶν ἱερῶν τῆς Πατρίδος μας. Τὸ συγκεκριμένο μάλιστα βιβλίο περιλαμβάνει ἀκριβέστατες μετρήσεις καὶ ἐπίσημες καταγραφές. Γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται εἶναι ἐξαιρετικὴ πηγὴ γνώσεως.
Τὸ ὅ,τι οἱ πυραμίδες περιλαμβάνονταν μέσα στὰ τρίγωνα αὐτὰ εἶναι σημαντικὴ ἔνδειξις, στὰ ὅρια τῆς ἀποδείξεως, πὼς τὶς δόμησαν Ἕλληνες. Ἄλλως τε Ἕλλην ἦταν αὐτὸς ποὺ μέτρησε τὸ ὕψος τους, ἐφ΄ ὅσον οἱ Αἰγύπτιοι ἁπλῶς τὶς …παρατηροῦσαν!

Τέλος, ὁ μοναδικὸς ποὺ δὲν ζήτησε πληροφορίες καὶ συντεταγμένες ἀπὸ τὸ Μαντεῖον τῶν Δελφῶν γιὰ νὰ κτίσῃ τὶς πόλεις του ἦταν ὁ Ἀλέξανδρος. Αὐτὸ λέει πολλά…

Φιλονόη.

Ἀκόμη μία ἀπόδειξις τοῦ γιατί τῖς πυραμίδες τὶς ἔκτισαν οἱ πρόγονοί μας:

Ὅλες οἱ ἑλληνικὲς πόλεις τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν ἀποικιῶν σχηματίζουν τρίγωνα μεταξύ των. Ἡ θέσις  τῆς Μεγάλης Πυραμῖδος καθῳρίσθη ἀπὸ δύο τρίγωνα. Τὸ ἕνα ὁρίζεται ἀπὸ τὶς εὐθείες ἀποστάσεις μεταξὺ Πυραμῖδος καὶ Ταινάρου (ναὸς τοῦ Ποσειδῶνος καὶ μία ἀπὸ τὶς εἰσόδους, βάσει τῆς παραδόσεως, γιὰ τὸν Ἄδη) καὶ Πυραμῖδος Γορδίου στὴν Μικρᾶ Ἀσία.
Τὸ δεύτερο ἑνώνει τὴν πυραμίδα μὲ τὴν ὑψηλοτέρα κορυφὴ τοῦ ὅρους Ἀραρᾶτ (Τάρ[τ]αρα – ἀναγραμματισμὸς- ἐὰν διαβασθῇ ἀνάποδα – ἕνα «Τ» λείπει, λόγῳ τῆς πολυφωνίας τῶν ἑλληνικῶν διαλέκτων μᾶλλον.)
Στὴν συνέχεια ἡ εὐθεία περνᾶ ἀπὸ τὴν πόλι Ζάκρος (τῆς Κρήτης), τὴν τελευταία πρὸς τὴν Ἀνατολὴ ἀποικία τῶν Ἑλλήνων.

Τὰ δύο αὐτὰ ἰσοσκελῆ τρίγωνα, μὲ κοινὴ κορυφὴ τὴν Μεγάλη Πυραμίδα, ἀποδεικνύουν τὴν τριγωνικὴ γεωδαοτικὴ σύνδεσι τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ χώρου μὲ τὴν Γκίζα. Ἐπίσης ἔχουν σὰν βάσιν των τὴν χρυσῆ τομὴ (φ=1,618033…) ἐν σχέσει μὲ τὴν Δῆλο, ἀπὸ ὅπου καθῳρίσθησαν οἱ τοποθεσίες τοῦ Μαντείου τῶν Δελφῶν, τῆς Δωδώνης, τῆς Ῥόδου κι ὅλων τῶν ἄλλων σημείων, ποὺ εὑρίσκονται πέντε ἀπὸ τὰ ἑπτὰ θαύματα τοῦ κόσμου. Σάρδεις (Σαρντάνα-Σαρδηνία-Δαναοί), Δελφοί, Σίουα (Σίβα), σχηματίζουν ἐπίσης ἰσοσκελὲς τρίγωνο.

Κάποιος ἄλλος λαός τό ἔκανε αὐτό;
Μόνον οἱ Ἕλληνες ἔκτιζαν ἔτσι.
Ἐπάνω βλέπετε φωτογραφίες μὲ τὴν Δῆλο, ποὺ σχηματίζει τρίγωνο, ὅπως καὶ μὲ ἄλλα ἱερᾶ τῶν προγόνων μας.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *