Οἱ Ἕλληνες Φαραῶ.

Ἕλληνες ἦσαν οἱ Φαραῶ τῆς Αἰγύπτου, λέει ὁ Ἡρόδοτος:

Οἱ Ἕλληνες Φαραῶ.Πρὶν ἀπὸ 40.000 χρόνια οἱ Ἕλληνες κατοίκησαν τὴν Αἰθιοπία (ἑλληνικὴ ὀνομασία).
Παραδοσιακὰ καὶ ἱστορικὰ ὅλοι οἱ βασιλεῖς τῆς ἀρχαίας Αἰθιοπίας προήρχοντο ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
Ἡ Αἴγυπτος ἦταν τότε βαλτώδης καὶ ἀκατοίκητη χώρα.
Μετὰ ἄρχισαν οἱ Ἕλληνες νὰ καλλιεργοῦν τὰ πλούσια χώματα ὁλόγυρα ἀπὸ τὸν Ἄνω Νεῖλο καὶ νὰ κτίζουν πόλεις. Μὲ τὰ χρόνια κατέβηκαν ὡς τὶς ἐκβολὲς τῆς Μεσογείου.
Τὰ πλούσια χώματα τῆς νέας χώρας ἔγιναν αἰτία νὰ κατοικηθεῖ ὁλόκληρη ἀπὸ Ἕλληνες.
Τὴν πρώτη μεγάλη πόλη στὴν Αἴγυπτο ἔκτισε ὁ Ἀκτὶς ὁ Ῥόδιος, ποὺ τὴν ὀνόμασε Ἠλιούπολη, ἐπειδὴ οἱ Ῥόδιοι λάτρευαν τὸν Ἀπόλλωνα – Ἤλιο ὡς πρωταρχικὸ θεό. Ἀκολούθησαν οἱ Ἀθηναῖοι μὲ τὴν πόλη Σάιδα πρὸς τιμὴν τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, ἡ Μέμφις τοῦ Μίνωος, ἡ Πανόπολις πρὸς τιμὴ τοῦ θεοῦ Πανὸς καὶ ἄλλες 120 πόλεις ἕως τὰ Χρόνια τῶν Πτολεμαίων!
Οἱ Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου δημιούργησαν τὶς αἰγυπτιακὲς δυναστεῖες, ἀνέπτυξαν τὴν κοινωνικὴ δομὴ καὶ δίδαξαν τὸν Ἑλληνικὸ Λόγο.
Ὁ Ἡρόδοτος μᾶς βεβαιώνει, πὼς οἱ ἱερεῖς τῆς Αἰγύπτου τὸν ὁδήγησαν στὰ ἄδυτα τῶν Πυραμίδων καὶ καταμέτρησαν, μπροστά του μεγάλη σειρὰ σκαλιστῶν ἀγαλμάτων, 341 γενεῶν, ἀπὸ τοὺς βασιλεῖς ποὺ κυβέρνησαν τὴν χώρα.
Μᾶς βεβαιώνει ἐπίσης, πὼς οἱ Αἰγύπτιοι βασιλεῖς ἤσαν ὅλοι Ἕλληνες ἐκτὸς ἐλαχίστων.

Παναγιώτης Δαρίβας

(Visited 206 times, 1 visits today)
Leave a Reply