Οἱ «πόλεις-φαντάσματα» τῆς Κίνας…

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Κίνα ἔχει κτίσει ἑκατοντάδες νέες πόλεις κατὰ τὴν διάρκεια τῶν τριῶν τελευταίων δεκαετιῶν, καθὼς μεταπλάθεται σὲ ἀστικὸ ἔθνος, μὲ σχέδιο νὰ μετακινήσῃ 250 ἑκατομμύρια κατοίκων ἀγροτικῶν περιοχῶν σὲ αὐτὲς τὶς πόλεις ἔως τὸ 2026. Οἱ νεόκοπες αὐτὲς πόλεις ἐπιδεικνύονται ὡς πολιτικὰ ἐπιτεύγματα τῶν τοπικῶν κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων, οἱ ὁποῖοι ἐκτιμοῦν ὅτι τὰ ἀκίνητα καὶ ἡ ἀστικὴ ἀνάπτυξις εἶναι μιὰ ἀσφαλὴς ἐπένδυσις ὑψηλῆς ἀποδόσεως, ποὺ μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ τὴν οἰκονομία.

Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ προσπάθεια ἀναπαραστάσεως μιᾶς SimCity δύσκολα λειτουργεῖ στὸν πραγματικὸ κόσμο:
οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι αἰσθάνονται ἄβολα νὰ ζήσουν σὲ νεκροταφεῖο, καθὼς αὐτὲς οἱ πόλεις στεροῦνται θέσεων ἐργασίας καὶ ἐμπορίου, ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τοὺς ζωντανούς.
Στὴν Kangbashi, ἡ κυβέρνησις χρησιμοποίησε ἀρκετὰ διοικητικὰ κόλπα γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ αὐτὸ τὸ «πρόβλημα».
Ἡ μετεγκατάστασις κυβερνητικῶν κτιρίων καὶ σχολείων, ἦταν μιὰ φιλότιμη προσπάθεια γιὰ νὰ πεισθοῦν οἱ χωρικοὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ κατοικήσουν τὴν πόλη.
Εἶχε ἐλαχίστη ἐπιτυχία ἡ προσπάθεια τῶν κεντρικῶν σχεδιαστῶν.
Σήμερα, μιὰ πόλις σχεδιασμένη γιὰ τοὐλάχιστον 500.000 ἔχει περίπου 100.000 κατοίκους.
Ἄλλες πόλεις φαντάσματα εἶναι λιγότερο τυχερές.

Οἱ «πόλεις-φαντάσματα» τῆς Κίνας...

Φωτογραφία: Τμῆμα τοῦ οἰκονομικοῦ τομέως Yujiapu στὸ θολὸ φῶς τῆς ἡμέρας. Ὁ τομέας ἀποτελεῖ νέο τμῆμα στὴν Binhai – Tianjin. Τὸ μόνο ποὺ λείπει εἶναι ἡ ζωή. Θὰ μποροῦσαν πάντως οἱ σύντροφοι κομισάριοι νὰ δόσουν κίνητρα, ἐπιτρέποντας σὲ ὅσους μετακομίσουν νὰ κάνουν ἐπάνω ἀπὸ ἕνα παιδί.

πηγὴ

Μαραμῆς Εὐθύμης

(Visited 140 times, 1 visits today)
Leave a Reply