Πῶς ἀναγνωρίζουμε μία …νόμιμη λεηλασία;

Πῶς ἀναγνωρίζουμε μία ...νόμιμη λεηλασία;«Πῶς ἐντοπίζεται ἡ νόμιμη λεηλασία; Πολὺ ἁπλὰ . Δεῖτε ἂν ὁ νόμος παίρνῃ ἀπὸ κάποια ἄτομα ὅ,τι ἀνήκει σὲ αὐτὰ καὶ τὰ διανέμει σὲ ἄλλα ἄτομα.
Δεῖτε ἂν ὁ νόμος ὠφελῃ ἔναν πολίτη εἰς βάρος τοῦ ἄλλου, κάνοντας ὅτ,τι ὁ ἴδιος αὐτὸς πολίτης, ποὺ ὠφελεῖται, δὲν θὰ μποροῦσε ἀλλιῶς νὰ κάνῃ, διότι θὰ θεωρεῖτο ἔγκλημα.

Ἡ νόμιμος λεηλασία μπορεῖ νὰ διαπραχθῇ μὲ ἀπείρους τρόπους.
Δασμοί, ταρίφες, προστατευτισμός, παροχές, ἐπιδοτήσεις, ἐναῤῥύνσεις, προοδευτικὴ φορολογία, δημόσια σχολεῖα, ἐγγυημένα κέρδη, δωρεὰν πίστωσις καὶ οὔτω καθ΄ ἑξῆς…»
Frederic Bastiat – The Law – 1850
(ἐπίκαιρος ἀενάως)

Μαραμῆς Εὐθύμης

ἐπεξεργασία κειμένου Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 179 times, 1 visits today)
Leave a Reply