Ὑπό ἀμφισβήτησιν κι ἀνατροπή οἱ ἔως τώρα κινήσεις παγκοσμιοποιήσεως;

«Ἡ πολιτικὴ Τρᾶμπ, ἐφ΄ ὅσον «τρέξῃ» στὴν οἰκονομία, ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα σὲ αὔξηση τῶν πληθωριστικῶν πιέσεων καὶ ταχυτέρα «σύσφιξη» τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὴν Fed.

Δηλώσεις Γιέλεν:

«Καθὼς ἡ οἰκονομία πλησιάζει τοὺς στόχους μας, εἶναι λογικὸ νὰ μειώνονται σταδιακὰ τὰ ἐπίπεδα νομισματικῆς στηρίξεως…»

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ βλέπει ταχύτερες καὶ περισσότερες (μικρές) αὐξήσεις ἐπιτοκίων, μὲ τὸ μακροπροθέσμου διαρκείας ἐπιτόκιο, νὰ τείνῃ πολὺ πιὸ σύντομα στὸ 3%.

Οἱ πολιτικὲς Τρὰμπ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν σὰν ἀπρόβλεπτος «πολλαπλασιαστής» στὴν ἀνοδικὴ τάση τῶν ἀμερικανικῶν ἐπιτοκίων.»

3% ἀμερικανικὸ ἐπιτόκιο σημαίνει:

Ἀδειάζει ὁ πλανήτης ἀπὸ διεθνὴ ἐπενδυτικὰ κεφάλαια, ποῦ στρέφονται πρὸς ΗΠΑ μεριά.
Σταματᾶ ὡς ἐκ τούτου ἡ αὔξησις χρέως τῶν ΗΠΑ καὶ ἡ κοπὴ χρήματος, δουλεύοντας μὲ λεφτὰ ἄλλων.

Σκληρὸ δολλάριο καὶ ἀκριβότερο χρῆμα, μὲ ἀντιστροφὴ παγκοσμίων ῥοῶν.
Ὑπερχρέωσις ἀναπτυσσομένων οἰκονομιῶν καὶ ἐπιχειρήσεων δανεισμένων σὲ δολλάριο ἐκτὸς ΗΠΑ.

Τὴν ΕΚΤ καὶ τὶς ὑπόλοιπες κεντρικὲς τράπεζες νὰ κόβουν ἀβέρτα χρῆμα μὲ δεδομένο ὅτι ἡ πλειονότης τῶν εὐρωπαικῶν κρατῶν δὲν ἀντέχει τὴν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων.

Ἐκεῖ ἐστόχευε καὶ ἡ δήλωσις Ντράγκι:

«Συνεχίζεται τὸ QE, μπορεῖ νὰ παραταθῇ καὶ νὰ αὐξηθῇ τὸ 2018.»

Ἡ ἰσοτιμία εὑρῶ δολλαρίου, πολὺ πιὸ σύντομα κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἀπολύτου ἰσοτιμίας καὶ τὸ ἄνοιγμα τῆς ψαλίδος, μεγαλώνει.

Ἀκριβὴ ἐνέργεια, ποὺ ὅμως δὲν θὰ ἐπηρεάση τὶς ΗΠΑ τόσο ἀρνητικά, ὅσο τὴν Εὐρώπη.

Τίθενται σὲ ἀμφισβήτηση καὶ μᾶλλον ὁδηγοῦνται σὲ ἀγνώστους ἀτραπούς, οἱ οἰκονομικὲς καὶ πολιτικὲς ἰσορροπίες τῆς τελευταίας ἑξαετίας, μαζὺ μὲ τὴν παγκοσμιοποίηση.

Ἐπιθετικὲς ἀμερικανικὲς ἐξαγορὲς στὸ ἐξωτερικὸ μὲ φθηνότερο κόστος.

Ἀκριβότερες ἀμερικανικὲς ἐξαγωγές, ποὺ ὁ Τρὰμπ θὰ προσπαθήση νὰ ἰσοσταθμίση τὸ κόστος διαφορᾶς, μὲ τὴν ἐσωτερικὴ ἀνάπτυξη.

Πάντα Κατερίνα

εἰκόνα

(Visited 140 times, 1 visits today)
Leave a Reply