Γερμανικὲς παγκοσμιοποιημένες διασώσεις κι ἄλλες ψευδαισθήσεις

Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, οἱ Γερμανοὶ (μία οἰκονομία ποὺ ὀφείλει σχεδὸν τὸ 50% τοῦ ΑΕΠ της στὶς ἐξαγωγὲς καὶ λόγῳ συγκυριῶν παγκοσμιοποισήσεως καὶ Ἡνωμένης Εὐρώπης, ποὺ ἐλειτούργησαν καταλυτικὰ ὑπέρ της), προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ἀπὸ τὴν μία μποροῦμε νὰ μεταβληθοῦμε ὅλοι σὲ μικρὲς Γερμανίες μὲ πλεονάσματα, ἀπὸ τὴν ἄλλην ὅμως ἐντέχνως τραβοῦν τὸ χαλὶ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τῶν «ἑταίρων» κρατῶν μελῶν πρὸς ὄφελός τους, δρώντας ὡς ἕνα σφουγγάρι ποὺ ἀποῤῥφᾶ τὴν ῥευστότητα τοῦ Νότου ἰδίως, ἐπενδύοντας κυρίως ἐκτὸς Εὐρώπης. Τὸ σύστημα πληρωμῶν τοῦ Target 2 τῆς ΕΚΤ εἶναι μία ζωντανὴ καθημερινὴ ἀπόδειξις, μαζὺ μὲ πολλὲς ἄλλες.

Ὁ χειρότερος ἐφιάλτης τους ὅμως εἶναι ὅταν τοὺς λὲς ὅτι ἡ ἀνεξέλεγκτος παγκοσμιοποίησις τελειώνει.

Καὶ ἐπανέρχομαι σὲ μίαν παλαιοτέρα μου δημοσίευση, λίγο διαφοροποιημένη:

Ἐὰν κάτι μὲ θυμώνῃ, εἶναι ὅταν κάποιοι ἀρθρογράφοι λὲν μισὲς ἀλήθειες γιὰ νὰ κρύψουν τὴν μονομερή τους τοποθέτηση. Τὸ ἴδιο βέβαια συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς δημοσιογράφους.

Κάποιοι προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι καὶ τῇ τσέπῃ ἐπέλεξαν Τρᾶμπ καὶ Brexit καὶ ὄχι ἡ κατάντια τῆς παγκοσμιοποιήσεως γιὰ τὶς προηγμένες κοινωνίες καὶ τοὺς πολίτες τους.

Δὲν ξέρω τι θὰ ἐπιτύχῃ ὁ Τρᾶμπ, λέγοντας ἀλήθειες γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς χώρας του καὶ τὰ συμφέροντά της, ἀλλὰ ἔλα μου ντὲ ποὺ ὁ κόσμος διέθετε ἕνα ἀλάθητο κριτήριο γιὰ τὸ ποῦ τοὺς ὁδηγοῦσε ἡ παγκοσμιοποίησις καὶ πόσο λάθος ἦσαν οἱ πολιτικὲς Ὀμπάμα-Κλίντον γιὰ τὴν ἴδια τους τὴν χώρα.

Τὰ νούμερα πιὸ κάτω, δείχνουν ὅτι ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ἕνας Τρᾶμπ γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς τώρα, θὰ ἔπρεπε νὰ ἐφευρεθῇ:

Τὸ ἐμπορικὸ ἰσοζύγιο τῶν ΗΠΑ ἦταν ἐλλειμματικὸ τὸ 2015 κατὰ 745 δισεκατομμύρια δολλάια.
Τὸ 2006, στὴν κορύφωση τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἄγγιξε τὰ 828 δισεκατομμύρια ἔλλειμμα.

πηγὴ

Τὸ 2015 οἱ ΗΠΑ ἦσαν ἐμπορικὰ ἐλλειμματικές: ἔναντι τῆς Κίνας κατὰ 367 δισεκατομμύρια δολλάρια, ἔναντι τοῦ Καναδᾶ κατὰ 15,5 δισεκατομμύρια δολλάρια, ἔναντι τοῦ Μεξικοῦ (λόγῳ χαμηλοῦ κόστους ἐπενδύσεων ἐκεῖ γιὰ νὰ πουλήσουν στὶς ΗΠΑ) 60,6 δισεκατομμύρια δολλάρια, ἔναντι τῆς Ἰαπωνίας κατὰ 69 δισεκατομμύρια δολλάρια, ἔναντι τῆς Γερμανίας κατὰ 75 δισεκατομμύρια δολλάροα κοκ.

Στὸ μεσοδιάστημα, οἱ ΗΠΑ ἔκοβαν ἀβέρτα δολλάριο ἀναπτύσσοντας κράτη ξένα καὶ σώζοντας τράπεζες ἐντόπιες καὶ ξένες, μαζὺ μὲ μίαν χούφτα ἀπὸ τὶς πολυεθνικές τους ἑταιρεῖες, ποὺ φορολογοῦντο σὲ ἐξωτικοὺς παραδείσους, σὲ μεγάλο βαθμό.
Για τὸ ἴδιο τὸ κράτος καὶ τοὺς πολίτες του, ἦταν μόνον φύρα…

Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ Τρᾶμπ γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς τώρα, ἔπρεπε νὰ ἐφευρεθῇ, ἐὰν δὲν ἤθελαν νὰ καταλήξουν μοιραία μία περιφερειακὴ δύναμις.

Ἐὰν ἡ Εὐρώπη στραφῇ περισσότερο πρὸς τὴν Κίνα, θὰ καταντήσῃ Κίνα Β.
Διότι ἀκόμη καὶ ἡ ἴδια ἡ Γερμανία, εἶναι ἐμπορικὰ ἐλλειμματικὴ ἔναντι τῆς Κίνας.

Καὶ λέω μὲ τὸ ἁπλὸ μυαλό μου: Μήπως ἦλθε ἡ ὥρα νά κυττάξῃ ὁ καθείς τά τοῦ οἴκου του, ὅπως σοφά πράττει ὁ Τράμπ;

Οὐδεὶς εἶπε ὅτι ἡ στροφὴ εἶναι εὔκολη καὶ θὰ ἀπαιτήσῃ ῥήξεις. Ἀλλὰ πρέπει νὰ γίνῃ.

Γιατὶ ἡ Εὐρώπη τῶν 500 ἑκατομμυρίων κατοίκων καὶ ἡ πλέον προηγμένη παγκόσμιος ἀγορά, κοντεύει νὰ εὑρεθῇ ὑπὸ διάλυσιν, ἐνῶ δὲν θὰ ἔπρεπε. Ἂν τὸ γερμανικὸ κατεστημένο ἀλλάξῃ μυαλά, ἔχει τεράστια περιθώρια νὰ ἀναπτυχθῇ μὲ ἐπενδύσεις ἐντός.

Τὸ παιχνίδι τῆς παγκοσμιοποιήσεως γύρισε ἐδῶ καὶ καιρό, ἀλλὰ κάποιοι δὲν δείχνουν νὰ τὸ καταλαβαίνουν.

Ἀπὸ τῆς πτώσεως τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου τὸ 1989 καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς τελευταίας χρηματοπιστωτικῆς κρίσεως τὸ 2007, ἡ διεθνὴς ῥοὴ κεφαλαίων αὐξήθηκε ἀπὸ 5,0% τοῦ παγκοσμίου ΑΕΠ στὸ 21,0%. Τὸ διεθνὲς ἐμπόριο ἀντίστοιχα αὐξήθηκε ἀπὸ 39,0% στὸ 59,0% τοῦ παγκοσμίου ΑΕΠ. Παράλληλα ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν ἔξω ἀπὸ τὴν χώρα γεννήσεώς τους αὐξήθηκε περισσότερο ἀπὸ 25,0%.

Τὸ 2015 ἡ διεθνὴς ῥοὴ κεφαλαίων ἔπεσε στὸ 2,6% λακαὶ ἔκτοτε δὲν δείχνει νὰ παίρνῃ τὰ ἐπάνω της.

To διεθνὲς ἐμπόριο εἶναι στάσιμο.

Μόνον ἡ κίνησις ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ αὐξάνεται, κυρίως λόγῳ ὑφέσεως καὶ μεταναστεύσεως, πρὸς ἀνεύρεση ἐργασίας.

Τεράστιες ἐπιχειρήσεις διασῴζονται προσωρινὰ λόγῳ ἐκδόσεως ἐταιρικῶν ὁμολόγων καὶ ἀγορᾶς τους ἀπὸ τὶς κεντρικὲς τράπεζες τοῦ πλανήτου, πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ junk, διογκώνοντας σὲ ἀπίστευτο βαθμὸ τοὺς ἰσολογισμοὺς τῶν τραπεζῶν… Ἧτοι νέτο σκέτο χρέος. Ἀξίες διαστρεβλώνονται ὅταν πχ τὰ junk ἑταιρικὰ εὐρωπαικὰ bonds λόγῳ ΕΚΤ ἔχουν ἐπιτόκιο 2,4%, ὅσο περίπου τὸ δεκαετὲς ἀμερικανικό. Τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τὰ Εὐρωπαικὰ κρατικὰ λόγῳ QE. Μόνον ποὺ τὰ κράτη δὲν μποροῦν νὰ ἀντέξουν ὑψηλότερα ἐπιτόκια καὶ γι’αὐτὰ ὑπάρχει μόνον ἡ γερμανικὴ «θεραπείαᾲ διὰ πάσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν, διότι ἔτσι συμφέρει στὴν Γερμανία ποὺ ἔχει καταλάβῃ ὄλες τις Εὐρωπαϊκὲς θέσεις κλειδιά.

Ὁ Νότος ἁπλᾶ περιμένει νὰ σαπίσῃ καὶ νὰ πέσῃ μόνος του.

Οἱ διασυνοριακοὶ τραπεζικοὶ δανεισμοὶ μειώνονται ῥαγδαία καὶ κεφάλαια ἀποσύρονται.

Ἡ ἐξέλιξις τῆς παγκοσμίου κινήσεως κεφαλαίων σὲ εἶδος, ἔπεσε ἀπὸ τὰ 11,9 τρισεκατομμύρια δολλάρια τὸ 2007 στὰ μόλις 3,5 τρισεκατομμύρια δολλάρια τὸ 2015.

Τὰ πάντα ὑπάρχουν καὶ δὲν καταῤῥέουν μὲ τὴν μορφὴ ντόμινο, λόγῳ τῆς παρεμβάσεως τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν καὶ τῆς κοπῆς χρήματος, ἐλπίζοντας σὲ καλλίτερες ἡμέρες.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία:. Καλλίτερες ἡμέρες δὲν θὰ ὑπάρξουν, ἐὰν δὲν ἀναπτυχθῇ ἐκ νέου ἡ μεσαία τάξις, ἡ ἐσωτερικὴ κατανάλωσις ποὺ δὲν ὑποκαθίσταται μὲ κάτι ἄλλο καὶ ἡ ἔλλειψίς της ὁδηγεῖ σὲ φαῦλο πτωτικὸ κύκλο τὰ κράτη, οἱ θέσεις ἐργασίας καί, ἐὰν δὲν ξεκινήσῃ ἕνας νέος, ἐνάρετος κύκλος ἀναπτύξεως.

Ἡ παγκοσμιοποίησις ὑπῆρξε μία καταστροφὴ στὶς τέως δυτικὲς κοινωνίες καὶ μόνον ἀπὸ ἐκεῖ μπορεῖ νὰ ξεκινήσῃ ἐκ νέου ἡ ἀνάκαμψις.

Ὁ Trump δὲν εἶναι ἠλίθιος, οὔτε ὅσοι ὑποστηρίζουμε τὰ ἴδια.

Οἱ ἄλλοι ἔπαιξαν ἕνα ὕπουλο παιχνίδι σὲ βάρος τῶν πολιτῶν καὶ τῆς κοινωνίας τους ἐξυπηρετώντας τὰ λίγα τεράστια ἑταιρικὰ συμφέροντα.

Ἂς ἀφήσουν λοιπὸν τὸ δῆθεν φτωχὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο καὶ τὶς μισὲς ἀλήθειες καὶ ἂς μάθουν ὅτι ὁ κόσμος γνωρίζει πολὺ καλλίτερα τὸ τὶ ψηφίζει, ὅταν τὸ αἰσθάνεται στὸ περιβάλλον καὶ στὴν τσέπη του.

Κατερίνα Πάντα

(Visited 63 times, 1 visits today)
Leave a Reply