Βιβλιοπαρουσιάσεως συμπεράσματα κι εὐχαριστίες

Ἐξαιρετικὴ βραδυὰ ἐχθὲς στο Polis Art Cafe στὴν παρουσίαση τοῦ 3ου βιβλίου μου γιὰ τὴν Προδοσία στὴν Κύπρο τὸ 1974, ποὺ ἔχει τίτλο « Αὐτοὶ ποὺ τίμησαν τὴν στολή τους – Κύπρος 1974», ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπό τις Ἐκδόσεις «Πελασγός». Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ τέλος τῆς τριλογίας μου, προιὸν ἐρεύνης 33 χρόνων, ποὺ καλύπτει ἔνα σημαντικὸ μέρος τῶν γεγονότων τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 1974 στὴν Κύπρο.

 

Τὸ πρῶτο βιβλίο ἦταν τὸ : «ΚΥΠΡΟΣ 1974 – Ἡ μεγάλη προδοσία», ἐπηκολούθησε ἡ ἐπιμέλεια μιᾶς μεγάλης καὶ αὐθεντικῆς ἀφηγήσεως τοῦ τελευταίου στρατοπεδάρχου τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. τοῦ ἀειμνήστου πλέον Ταξχου ἐ.ἀ. Παναγιώτη Δ. Σταυρουλοπού, μὲ τίτλο: «Τὸ χρονικὸ τῆς μάχης τοῦ στρατοπέδου τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. 14-16/8/1974», καὶ τελευταῖο τῆς σειρᾶς ἦταν τὸ βιβλίο  ποὺ παρουσιάσαμε ἐχθές.
Ὅλα τὰ βιβλία ἀπό τις ἐκδόσεις «Πελασγός» τοῦ Ἰ. Γιαννάκενα..

Μὲ τοὺς ἐξαιρετικοὺς φίλους μου Σπύρο Δημητρίου (συντονιστή) καὶ Γιάννη Γιαννάκενα (ἐκδότη), οἱ δρόμοι μας διεσταυρώθηκαν πάρα πολλὲς φορὲς ἐπάνω σ’ αὐτὴν τὴν τριλογίία, ἔχοντας τὴν τιμὴ νὰ συντονίζῃι ὁ πρῶτος ὅλες σχεδὸν τὶς παρουσιάσεις μου καὶ ὁ δεύτερος νὰ ἐκδίδῃ τὰ βιβλία μου καὶ νὰ ὀργανώνῃ τὶς παρουσιάσεις μου. Ἔτσι καὶ τώρα εἶμαι ἐδῶ γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουμε αὐτὴ τὴν διαδρομὴ ἐπάνω στὴν ἔρευνά μου γιὰ τὸ Κυπριακὸ καὶ τὰ γεγονότα τοῦ 1974, στὴν Ἀθῆνα, στὸν ὄμορφο χώρο τοῦ Polis Art Cafe.

Τὴν κατάμεστη αἴθουσα ὑπεδέχθη ὅπως πάντα ὁ φιλόξενος ἰδιοκτήτης τοῦ Βασίλη Χατζηιακώβου, καλώντας ἀμέσως μετὰ τὸν ἐκδότη τοῦ βιβλίου Γιάννη Γιαννάκενα, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ ἐμέναν ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν διαδρομὴ αὐτῆς τῆς τριλογίας, ποὺ ὁλοκληρώσαμε μαζύ, γιὰ τὴν Κύπρο τοῦ 1974.

Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτησε πρώτη ἡ Πρόεδρος τῆς πανελληνίου ἐπιτροπῆς ἀδηλώτων αἰχμαλώτων καὶ ἀγνοουμένων κ. Μαρία Καλμπουρτζῆ τονίζοντας τὴν σημασία τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ ζητήματος τῆς διευκρινήσεως τῆς τύχης τῶν ἀγνοουμένων τοῦ πολέμου τοῦ 1974 καὶ εἰδικὰ γιὰ τοὺς ἐξ Ἑλλάδος ποὺ ἦταν ὅλοι στρατιῶτες καὶ ἀξιωματικοί.

Ἀκολούθησε ἡ κόρη τοῦ ἀειμνήστου πλέον, τότε Τχου ΠΖ Ἀγγ. Ἀβραμίδου Ὑ/δκτοῦ τῆς Α’ μοίρας καταδρομῶν ποὺ ἐστάλη στὸ νησὶ μὲ τὴν γνωστὴ «Ἀποστολὴ Νίκη», κ. Κλαίρη Ἀβραμίδου, ποὺ ἀνεφέρθη στὴν τολμηρὴ αὐτὴ ἀεροαποβατικὴ ἐπιχείρηση, ποὺ ἦταν καὶ ἡ μοναδικὴ βοήθεια ποὺ ἐστάλη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν Κύπρο.

Οἱ δύο ἀξιόλογες κυρίες ἀνεφέρθησαν μὲ κολακευτικὰ λόγια σὲ ἐμέναν, τόσο σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο ὄσο καὶ γιὰ τὴν ἐγκυρότητα τῶν βιβλίων μου, λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους τὶς εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδιᾶς.

Στὴν συνέχεια πῆρα τὸν λόγο καὶ μίλησα γιὰ τὸ τελευταῖο αὐτὸ βιβλίο –λεύκωμα τῆς τριλογίας, γιὰ τοὺς ἥρωες ἐκ μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος στρατιωτικούς ποὺ πραγματικὰ ἐτίμησαν τὴν στολή τους καὶ τὸν ἑλληνισμὸ ἐκεῖνο τὸ μαῦρο καλοκαίρι τοῦ 1974 στὴν μαρτυρική μας Κύπρο. Ἀνέπτυξα, στὴν διάρκεια τῆς ὁμιλίας μου, συνοπτικὰ ἀλλὰ περιεκτικά, ὅλα τὰ δραματικὰ γεγονότα ἐκείνου τοῦ καλοκαιριοῦ, ποὺ ὄντως εἶχαν «ἄρωμα προδοσίας».

Ἀκολούθως συνομίλησα μὲ τὸ κοινὸ καὶ ἀπήντησα μαζὺ μὲ τὸν συντονιστή, σὲ ἐνδιαφέρουσες ἐρωτήσεις ποὺ μοῦ ἐτέθησαν στὴν συζήτηση. Εἴχαμε, ἐπίσης, τὴν χαρὰ καὶ τὴν τιμὴ νὰ ἔχουμε μαζύ μας ἀρκετοὺς συγγενεῖς καὶ ἀπογόνους στρατιωτικῶν ποὺ ἔπεσαν ἡρωικὰ ἢ ἀγνοοῦνται στὴν Κύπρο τὸ 1974, τιμώντας πραγματικὰ τὴν στολή τους, ὅπως καὶ μερικοὺς ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ πολέμησαν μὲ τὴν ἑλληνικὴ στολὴ τὸν Τοῦρκο εἰσβολέα.

(Τὴν ἐκδήλωση βιντεοσκόπησε ὁ πάντα παρὼν Βασίλης Στυλιανέσης μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων καὶ τοῦ ἱστολογίου ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ)

Εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδιᾶς ὅσους καὶ ὅσες παρευρέθησαν καί, ἐλπίζω, νὰ ἔμειναν ἱκανοποιημένοι, ἀπὸ αὐτήν, τὴν ὑπέρχοη καὶ τιμητικὴ γιὰ τοὺς ἥρωές μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐμέναν, βραδυά.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply