Δὲς τὸν ἐχθρό σου ὅπως ἀκριβῶς εἶναι

Ὁ ἐχθρός σου δὲν εἶναι κάποιο «Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο»!!!

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὴν φίλη Πολυξένη Δελῆ:

Oἱ δέκα ἐντολὲς τοῦ Δ.Ν.Τ.:

  1. Ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Δανειστής σου, οὐκ ἔσονται σοῖ δανειστές ἕτεροι πλὴν ἑμοῦ.
  2. Οὐ ἐκποιήσῃς σὲ ἕτερον εἴδωλον Κινέζον ὴ Ῥῶσσον, οὐδὲ παντὸς δικαίωμα πλὴν ἡμῶν, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.
  3. Οὐ λήψῃ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ δανειστοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ.
  4. Ἓξ ἡμέρας ἔργα καὶ ἐξοφλήσεις πάντα τὰ τέλη σου. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ Σάββατα Κυρίῳ τῷ σπρέντ σου.
  5. Τίμα τὸ ΔΝΤ σου καὶ τὴν Ἡνωμένου Εὐρώπη σου, ἵνα εὖ σοῖ πίνουσι τὸ αἷμα μὲ καλαμάκιον καὶ ἵνα μακροχρόνιος χρέη εἰσὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
  6. Οὐ ἀναδιαρθώσῃς.
  7. Οὐ πτωχεύσῃς.
  8. Οὐ ἐπαναστατήσῃς.
  9. Οὐ ψευδομαρτυρήσῃς κατὰ τοῦ Μνημονίου σου στατιστικήὴν μαρτυρίαν ψευδῆ.
  10. Οὐκ ἐπιθυμήσῃς αὐξήσεις καὶ δικαιώματα ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί.

ἐχθρός σου εἶναι οἱ ἑβραιό-δοῦλοι-φίλοι τῆς μαφίας τοῦ «πολιτικοῦ-οἰκονομικοῦ συστήματος» καί, φυσικά, οἱ Ἑβραῖοι σιωνιστές, ἐντὸς καὶ ἐκτός, οἱ ὁποῖοι ἐξουσιάζουν αὐτὸν τὸν τόπο, καθὼς καὶ ἡ Πλειοψηφία τοῦ «Σοφοῦ λαοῦ» ποὺ στηρίζει «πελατειακά» αὐτὸ τὸ Σύστημα, μαζὺ μὲ κάθε Παρακρατικὸ καὶ κάθε ΜΚΟ…
Οἱ ἠλίθιοι…

Πραξιτέλης Νότιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply