Θάνατος, Ἄδης, Ἀνάστασις κι ὁ κύκλος τῆς Ζωῆς…

Θάνατος, Ἄδης, Ἀνάστασις κι ὁ κύκλος τῆς Ζωῆς…

Μάθημα

ἐνέρες καὶ ἀνέρες (ἄνδρες)
ἄνθρωποι (θνητοί) καὶ θεοὶ (ἀθάνατοι)
Τέκνα Θεῶν (Υἱός-Κόρη) κατέρχονται εἰς τὸν Ἅδη

Μάθημα ἀρχαίων
Τὸ «Εὐαγγέλιον» τῆς Ἱερᾶς Ἐλευσῖνος (Περσεφόνη)
Ἡ «Παλαιὰ Διαθήκη» τῶν Ἑλλήνων
ποὺ δὲν διδάσκει τὸ Σχολεῖο (Θρησκευτικὰ – Ἱστορία)

Τὸ Εὐαγγέλιον, λέξις Ὁμηρικὴ (Ὀδύσσεια ξ΄152 καὶ 166)
(μᾶς τὰ εἶπε ποτέ κάποιος;;;)

Ἀμάθεια νέων
Διχασμός: Ἡ κατάρα τῆς φυλῆς…
(Ἀριστεροὶ -Δεξιοί, Διεθνιστές-Ἐθνικιστές, Χριστιανοί-Δωδεκαθεϊστές) …παραλογισμός!!!

Διαφορισμός: Λογικὴ διάκρισις, ἐπίγνωσις
(Γιαχβέγονοι-Διογενεῖς, Νεοταξίτες-Πατριῶτες)

Μόνοις Ἐλευσινίοις ὑγίαινεν ἡ Ἑλλὰς

Καλὴν Ἀνάστασιν Πανέλληνες!

Στάμου Ἀναστάσιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θάνατος, Ἄδης, Ἀνάστασις κι ὁ κύκλος τῆς Ζωῆς…

  1. …καί ποιό λόγο νά γίνεται τόσος λόγος γιά τήν ἀνακύκλησι τῆς βιολογικῆς ζωῆς,;; δηλαδή γιατί νά δοξάζονται τόσες φυσικές διαδικασίες οἱ ὁποῖες χωρίς σκοπό δέν ἔχουν νόημα καί νά μή δοξαζεται αὐτός πού ;νοηματοδοτεῖ τήν ζωή..;;;;

    • Γιά ποιόν λόγον; Καλὸ τὸ ἐρώτημα.
      Μά, διότι, ἀκριβῶς λόγῳ αὐτῆς τῆς ἀνακυκλήσεως τῶν πάντων (ποὺ δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἀνακύκλησις ἢ ἀκόμη καὶ ἀνακύκλωσις) μόνον μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸν λόγο ὑπάρξεώς μας σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη. Ἡ ἐξέλιξις-ἀνέλιξις (ποὺ δείχνει νὰ εἶναι τὸ ὀρθόν) περνᾶ διαρκῶς ἀπὸ χαμηλὰ καὶ ὑψηλὰ σημεία. Πρέπει, ἐν ὀλίγοις, νὰ «βουτᾶμε» στὰ βαθειὰ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ πάρουμε δυνάμεις καὶ νὰ ἀνέλθουμε στὰ ὑψηλά.

Leave a Reply