Δανειολῆπτες (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά) στὸ στόχαστρον τῶν τραπεζῶν!!!

Τὸ νέο κόλπο ποὺ ἐφαρμόζουν οἱ Τράπεζες καὶ ἡ Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd, ὡς πρὸς τὶς ἐκτιμήσεις τῆς ἀξίας τῶν ἀκινήτων τῶν κόκκινων δανειοληπτῶν ποὺ πρόκειται νὰ ἐκποιηθοῦν:

Τὴν ἐκτίμηση τῆς ἀξίας τοῦ ἀκινήτου τὸ ὁποῖο πρόκειται νὰ ἐκποιηθῇ, ἀναλαμβάνουν, κατ’ ἐντολὴν τῆς τραπέζης δύο ἐκτιμητές, οἱ ὁποῖοι, ὑποτίθεται ὅτι ἐργάζονται ἀνεξάρτητα ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον, γιὰ νὰ φαίνεται ὅτι ἡ διαδικασία τῆς ἐκτιμήσεως διεξάγεται ἀμερόληπτα.

Ἀκολούθως παρουσιάζεται τὸ παράξενο φαινόμενο: τὸ ὕψος τῆς μίας ἐκτιμήσεως νὰ ἀπέχῃ πάρα πολὺ ἀπὸ τὴν ἄλλην, φροντίζοντας οἱ τράπεζες νὰ ἐνημερωθῇ καὶ ὁ ὀφειλέτης, τὸν ὁποῖον πληροφοροῦν πὼς πρέπει νὰ γίνῃ τρίτη ἐκτίμησις, γιὰ νὰ εὑρεθῇ ἡ πραγματικὴ ἀξία τοῦ ἀκινήτου.

Ὁ ὀφειλέτης ἐντυπωσιασμένος, πείθεται πὼς ἡ τράπεζα ἐνεργεῖ ἀμερόληπτα, ἀφοῦ οἱ δύο πρῶτοι ἐκτιμητές, ποὺ ἡ ἰδία διῴρισε, ἐνήργησαν ἐπαγγελματικὰ καὶ ὄχι κατόπιν ὁδηγιῶν καὶ ἀπόδειξις τούτου εἶναι ὅτι ᾡδηγήθησαν σὲ διαφορετικὰ συμπεράσματα.

Κατόπιν ἀναλαμβάνει νὰ ἐκτιμήῃ τὸ ἀκίνητο τρίτος ἐκτιμητής, πάλι διῳρισμένος ἀπὸ τὴν τράπεζα, τοῦ ὁποίου ἡ ἐκτίμησι, ἐντελῶς συμπτωματικά,ὰ πλησιάζει τὴν χαμηλοτέρα ἀπὸ τὶς προηγούμενες δύο ἐκτιμήσεις.

Ἕνα παράδειγμα: Ἀκίνητο μὲ πραγματικὴ ἀξία 150.000 εὐρῶ, στὶς δύο πρῶτες ἐκτιμήσεις οἱ ἐκτιμητὲς καταλήγουν ὁ ἕνας στὶς 170.000 εὐρῶ καὶ ὁ ἄλλος στὶς 90.000 εὐρῶ. Ὁ τρίτος ἐκτιμητὴς καταλήγει στὶς 110.000 εὐρῶ. Ἐπιλέγεται ἡ μέση τιμὴ τῶν χαμηλοτέρων ἐκτιμήσεων ποὺ εἶναι οἱ 100.000 εὐρὼ καὶ ἡ ἀξία τοῦ ἀκινήτου ξεκαθάρισε..

Ἡ δουλειὰ πλέον εἶναι τελειωμένη καὶ ὁδηγούμεθα ὁμαλὰ στὴν ἐκποίηση.
Καὶ ἔζησαν αὐτοὶ (τράπεζες καὶ ἐκτιμητὲς) καλὰ καὶ ἐμεῖς καλλίτερα.

– Φυσικὰ τὰ ἔξοδα καὶ τῶν τριῶν ἐκτιμήσεων, τὰ φορτώνεται ὁ ταλαίπωρος δανειολήπτης!

Καστάνιας Νῖκος

(Visited 336 times, 1 visits today)
Leave a Reply