Ὑπάρχουν καὶ αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ γίνουμε …ΕὐρωπΕοι!!!

Ταξείδεψα προχθὲς γιὰ Θεσσαλονίκη καὶ πίσω.
Κίνησις ὑποτυπώδης στὴν ἐθνικὴ ὁδὸ καὶ ἡ ὁποία καθυστέρησις ποὺ ὑπῆρξε, ἦταν μόνο στὰ διόδια.

Στὰ διόδια, μετὰ τὴν σήραγγα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, εἶχε ἀριστερὰ τέσσερα αὐτοκίνητα καί, ὡς συνήθως, μπαίνω πάντα στὸ ἔξω δεξιὰ μποῦθ, ὅπου εἶδα ἕνα αὐτοκίνητο.
Ὑβριδικὸ Τογιότα, σχετικὰ καινούργιο μὲ γυναῖκα ὁδηγό.

Περίμενα ὑπομονετικὰ καὶ ἡ κυρία εἶχε κάποιαν συζήτηση. Μετὰ ἀπὸ δύο λεπτὰ εἶδα νὰ τῆς ἐπιστρέφῃ τὴν πιστωτικὴ κάρτα ἡ ὑπάλληλος, ἐνῶ ἡ κυρία ἔψαχνε (μὲ τὴν ἡσυχία της) στὴν τσάντα της…

Τὰ νεῦρα μου εἶχαν τσακίση πλέον καθὼς τὴν εἶδα νὰ δίνῃ μίαν ἄλλη πιστωτικὴ κάρτα.
Εἶχαν φθάση πλέον τὰ 5 λεπτὰ καθυστέρησις καὶ μὲ εἶχαν κλείση ἀπὸ πίσω, ὥστε νὰ ἔχω παγιδευθῆ.

Κατέβηκα γιὰ νὰ ἐρωτήσω, ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημα, ἕτοιμος νὰ πληρώσω, ἐὰν χρειαζόταν, τὰ 3,20 €, γιὰ νὰ ἀπελευθερωθῶ.
Πλησίασα εὐγενικὰ τὴν ταμία καὶ τὴν ἐρώτησα ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημα.
Μοῦ ἀπήντησε ὅτι δὲν ἀνταποκρίνεται τὸ μηχάνημα pos καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν μπορεῖ νὰ ἀφήσῃ τὴν κυρία νὰ φύγῃ.

Προθυμοποιήθηκα νὰ πληρώσω γιὰ νὰ ἀπελευθερωθῶ, ὅποτε μοῦ ἔγινε μία ἐπίθεσις ἄνευ προηγούμενου ἂπὸ τὴν ἐν λόγῳ κυρία, τοῦ τύπου ὅτι ἔχει χρήματα ἀλλὰ ἐπιμένει νὰ πληρώσῃ μὲ τὴν πιστωτική, γιατί κάποτε πρέπει νὰ γίνουμε Εὐρώπη.

Στὸ ἄκουσμα αὐτῆς τῆς παπαριᾶς, ἔγινα Τοῦρκος καὶ ἄρχισα νὰ τῆς ἐξηγῶ ἕνα ἡ δύο πράγματα περὶ Εὐρώπης καὶ εὐρωπαϊσμοῦ, σὲ ὕφος καὶ ἔνταση τέτοια, ποὺ ἄκουγαν καὶ τὰ διπλανὰ χωριά.

Σὲ κάποιαν στιγμή, 4-5 λεπτὰ ἀργότερα, τὸ μηχάνημα ἀνταποκρίθη, ἀλλὰ εἶχα γίνη τόσο ἐριστικός, ποὺ ἡ κυρία εἶχε μαζευθῆ καὶ δὲν ἔλεγε κάτι.

Ἡ κυρία ἦταν 45-50 ἐτῶν, τὸ αὐτοκίνητο μὲ ἀθηναϊκὲς πινακίδες, ντυμένη σὲ στῦλ ΠΑΣΟΚ-Κώστα Σημίτου-1996-2004 καὶ εἶμαι σίγουρος ὅτι δούλευε σὲ κάποιαν ἐφορία, διορισμένη ἀπὸ τὸν Γιάννο Παπαντωνίου, κάπου τὸ 1998. Στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2015 ἐψήφισε τὸν Χάρη Θεοχαρῆ ἀπὸ τὸ ποτάμι, γιὰ νὰ τὸν ἀνταμείυσῃ, ποὺ τὰ πῆρε ἀπὸ τοὺς αἰσχροὺς ταβερνιάρηδες ποὺ δὲν κόβουν ἀποδείξεις καὶ γιατί τὸ «τὸ ποτάμι» εἶναι ἕνα εὐρωπαϊκὸ κόμμα γιὰ ἀνθρώπους τῆς τάξεώς της.

Τὴν ἐποχὴ τοῦ χρηματιστηρίου ἀγόραζε μετοχὲς ΔΟΛ καὶ φόλα φόλα καὶ πήγαινε στὴν Θεσσαλονίκη νὰ εὕρῃ κάποιον παλιὸ γκόμενο, γιατί μόλις εἶχε χωρίσῃ μὲ τὸν προηγούμενο, ποὺ τὸν εἶχε γνωρίσῃ στὴν συγκέντρωση μενουμευρώπη στὸ Σύνταγμα.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι τώρα ψηφίζει Κυριάκο γιὰ νὰ ἔλθῃ ἐπὶ τέλους ἡ ἀριστεῖα κι αὐτὴ νὰ γίνῃ διευθύντρια ἐφορίας .

Ἔχω ἀκόμη νεῦρα….

«Ἕνας»

εἰκόνα.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὑπάρχουν καὶ αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ γίνουμε …ΕὐρωπΕοι!!!

Leave a Reply