Γιατί τόσος πόνος γιά τά πνευματικά δικαιώματα;

Ἔκλεισαν 38 ἱστοσελίδες «πειρατικῶν» ταινιῶν. Ἔπεσε μαῦρο. Ἀνάμεσά τους καὶ πολλὰ ποῦ προσέφεραν μόνο ὑποτίλους στὰ ἑλληνικά. Πρωτότυπο μεταφραστικὸ ἔργο, ποῦ μόνο μία πολὺ διεστραμμένη φαντασία μπορεῖ νὰ ὑπαγάγῃ στὴν ἔννοια τῶν προστατευομένων πνευματικῶν ἀγαθῶν. Ὁ ὁρίζοντας διαφαίνεται καθαρά. Μᾶς προετοιμάζουν γιὰ ἕνα μέλλον ὅπου θὰ καταβάλλουμε χρηματικὸ τίμημα γιὰ ὁποιοδήποτε πολυμέσο: θὰ πληρώνης γιὰ νὰ ἀνοίξῃς ἕνα βιντεοκλίπ, νὰ ἀκούσῃς τὴν ὀρθὴ προφορὰ κάποιας ξένης λέξεως, νὰ δῇς μία φωτογραφία ἑνὸς ἔργου τέχνης. Ἀφοῦ ὅλα κάποιος τὰ ἐδημιούργησε καὶ ἄρα ὅλα ἀποτελοῦν πνευματικὴ ἰδιοκτησία κάποιου, δὲν ὑπάρχει λογικὸ ὅριο στὸ τί μπορεῖ νὰ κριθῇ «πειρατικὸ» καὶ νὰ ἀποκλεισθῇ ἡ δωρεὰν πρόσβασις σὲ αὐτό.
Sky is the limit.

Ποτὲ δὲν συμπάθησα τὴν ἔννοια τῆς πνευματικῆς ἰδιοκτησίας, διότι τὰ φιλοσοφικά της θεμέλια εἶναι σαθρά. Τὸ «ἄτομο», ὡς ὑποκείμενο δικαιωμάτων, εἶναι μία δυτικὴ φαντασίωσις. Τὸ φετὶχ τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς.
Τὸ ἄτομο εἶναι στὴν πραγματικότητα θρυμματισμένο, ἄκεντρο, ἀπύρηνο, χωρὶς κάποιο καρτεσιανὸ ghost-in-the-machine νὰ τὸ καθοδηγῇ — μία ἔμμονη ἰδέα ποῦ εὑρῆκε τὴν ἰδανική της ἀναπαραστάσεως στὸν χῶρο τῆς μαζικῆς κουλτούρας τοῦ animation, ὅπου ἕνας ἄνθρωπος καθοδηγεῖ ἐκ τῶν ἔσω ἕνα γιγάντιο ἀνθρωπόμορφο ρομπὸτ τύπου Τρανσφόρμερς (δυϊσμὸς σώματος-νοῦ). Τὴν ἀποκέντρωση τοῦ ὑποκειμένου ἀπέδειξαν ἀπὸ διαφορετικὲς σκοπιὲς καὶ ἀφετηρίες τρία μεγάλα ρεύματα: ὁ μαρξισμός, ἡ φροϋδικὴ ψυχανάλυσις καὶ ἡ νευροβιολογία. Τὸ νὰ συνεχίζῃς νὰ πιστεύῃςς στὸ ἀκέραιο ἄτομο εἶναι ἕνας βουλησιαρχικὸς μύθος, παρόμοιος μὲ τὸ νὰ πιστεύῃς στὸν παχύσαρκο Σάντα Κλάους ποῦ ἐπενόησαν οἱ διαφημιστὲς τῆς Coca Cola.

Γιὰ αὐτὸ ἀντιδρῶ ὅταν μου ζητοῦν νὰ ἀναδημοσιεύσουν ἕνα κείμενό μου, προσθέτοντας μὲ τὸ στανιὸ τὸ ὄνομά μου ἢ ἔστω τὰ ἀρχικά μου. Ἐπιμένω ὅτι δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τὸ τσιτάρισμα, ὅτι μποροῦν νὰ τὸ ἀναδημοσιεύσουν αὐτούσιο καὶ χωρὶς εἰσαγωγικὰ ὡς δικό τους, καὶ πῶς ἐὰν τραβοῦσα ζόρι μὲ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα δὲν θὰ ἔγραφα τὶς μ@λακίες μου στὰ κοινωνικὰ δίκτυα ἀλλὰ θὰ ἔγραφα βιβλία. Τὰ πνευματικὰ καὶ πολιτισμικὰ ἀγαθὰ εἶναι δημιουργήματα κοινωνικά, μίας συλλογικῆς εὐφυίας, καὶ ἀνήκουν στὴν κοινότητα ἐντός της ὁποίας παρήχθησαν.

38 νὰ εἶναι οἱ ὧρες τους.-

Ἐξοργισμένος Ἕλλην

(Visited 290 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιατί τόσος πόνος γιά τά πνευματικά δικαιώματα;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί ἀπαγορεύουν τήν ἐλευθέρα προβολή ταινιῶν; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply