Λαοὶ ἀντιτίθενται στὸ μεταναστευτικὸ ἀλλά… ποιός ἀσχολεῖται;

Γράφει ὁ Γιάννης Παγώνης

Τὴν ἡμέρα τῆς υἱοθετήσεως τοῦ καταπτύστου Συμφώνου γιὰ τὴν Μετανάστευση (10 καὶ 11 Δεκεμβρίου τοῦ 2018), ἐδημοσιεύθη μελέτη ποὺ ἀναφέρει ὅτι στὰ 27 κράτη ποὺ διεξήχθη ἡ ἔρευνα, μόνο μία μικρὴ μειοψηφία τῶν ἐρωτηθέντων εὐνοεῖ τὴν εἴσοδο περισσοτέρων μεταναστῶν…

Ἡ διεξαγωγὴ τῆς ἐρεύνης εἶχε γίνῃ ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐρεύνης Pew τὴν Ἄνοιξη τοῦ 2018, ἀλλὰ ἐδημοσιεύθη τὴν ἡμέρα τῆς διασκέψεως τοῦ ΟΗΕ στὸ Μαρακές…

Στὴν παρακάτω φωτογραφία μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὶς ἀπαντήσεις τῶν ἐρωτηθέντων ἀπὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἔρευνα…

Σημαντικὸ δεδομένο εἶναι ὅτι οἱ ἀπάντηση «”None/Κανεὶς» δόθηκε αὐθορμήτως ἀπὸ τοὺς ἐρωτηθέντες, μετὰ τὴν ἐκφώνηση τῆς ἐρωτήσεως, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ ἐρώτησις εἶχε μόνον τὶς ἐπιλογὲς ἀπαντήσεως «More/Περισσότεροι, Fewer/Λιγώτεροι or About the same/Περίπου ὁ ἴδιος ἀριθμός»…

Στὴν κορυφὴ τῆς λίστας ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης/Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ τὴν ἀπάντηση «None/Κανεὶς» εὐρίσκεται ἡ Ἑλλὰς μὲ τὸ συντριπτικὸ ποσοστὸ 82% καὶ ἀκολουθεῖται ἀπὸ Οὐγγαρία καὶ Ἰταλία μὲ ποσοστὰ 72% καὶ 71% ἀντίστοιχα…

Οἱ χῶρες ποὺ φαίνεται νὰ ἀξίζουν αὐτὸ ποὺ τοὺς συμβαίνει βάσει τῶν ἀπαντήσεων, εἶναι ἡ Γαλλία, ἡ Ὀλλανδία, ἡ Μεγάλη Βρεταννία καὶ ἡ Ἱσπανία… Παρὰ ταῦτα, ὁ μέσος ὅρος τῆς ἀπαντήσεως «Fewer/Λιγώτεροι – None/Κανεὶς» ἀνάμεσα στὶς 10 αὐτὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες εὑρίσκεται στὸ 51%…

Συνολικὰ ἀνάμεσα στὶς 27 χῶρες στὶς ὁποῖες ἔγινε ἡ ἔρευνα, μόνον ἕνα 14% ἔδωσε τὴν ἀπάντηση «More/Περισσότεροι», ἐνῶ τὸ ποσοστὸ αὐτὸ πέφτει στὸ 10% ἀνάμεσα στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες…

Συμπέρασμα πρῶτον, ὅτι συνολικὰ μόνο μία μικρὰ μειονότης ἐπιθυμεῖ ἀπεριόριστο μετανάστευση στὴν δική της χώρα εἰς βάρος τῶν ἰδίων τῶν πολιτῶν της…

Συμπέρασμα δεύτερον, αὐτὸς εἶναι ὁ πρόδηλος σκοπὸς τοῦ Παγκοσμίου Συμφώνου τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν μετανάστευση… Νὰ κάμψῃ μὲ κάθε τρόπο ὴν βούληση τῶν λαῶν τῶν ἐθνῶν-κρατῶν νὰ διατηρήσουν τὴν κυριαρχία τους καὶ νὰ τοὺς κάνῃ νὰ ὑποδεχθοῦν τὰ στίφη τῶν λαθρομεταναστῶν, σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο τῶν ἐλίτ…

Ταὐτοχρόνως στὴν ἰδία ἔρευνα, οἱ πολῖτες σὲ πολλὲς χῶρες ἀνησυχοῦν γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐγκαταλείπουν τὸ σπίτι τους γιὰ ἐργασία σὲ ἄλλες χῶρες… Μεταξὺ τῶν ἐρωτηθέντων χωρῶν, ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Ἱσπανία – δύο χῶρες ποὺ ἔχουν δῆ μεγάλο ἀριθμὸ πολιτῶν τους νὰ μετακινῶνται στὸ ἐξωτερικὸ τὰ τελευταία χρόνια, ἔχουν τὰ ὑψηλότερα ποσοστὰ αὐτῶν ποὺ λὲν ὅτι αὐτὸ εἶναι ἕνα «Very Big/Πολὺ Μεγάλο» ἢ «Moderately Big/Μέτρια μεγάλο» πρόβλημα (89% καὶ 88% ἀντιστοίχως)…

Φυσικά…
Ἡ δημοσκόπισις εἶναι πολὺ προσεκτικὰ στημένη γιὰ νὰ βγάλῃ ὅσο γίνεται λιγώτερα ἀρνητικὰ γιὰ αὐτούς, ποὺ τὴν διῳργάνωσαν, ἀποτελέσματα. Παρετήρησε ἐπίσης καὶ τὸ πονηρὸ «people leaving their country FOR JOBS». Μὲ αὐτὸ προσπαθοῦν νὰ ἐπιῤῥεάσουν θετικὰ τὸν ἐρωτώμενο ὑπὲρ τῶν λαθρομεταναστῶν, πρὶν νὰ ἀπαντήσῃ, ἐπιβάλλοντάς του νὰ θεωρῇ λογικὸ πὼς ὅλοι αὐτοὶ εἶναι κακόμοιροι ποὺ δὲν εὕρισκαν δουλειὰ ἐκεῖ ποὺ ἦσαν καὶ ἔρχονται ἐδῶ μὲ πάθος νὰ δουλέψουν.
Ἐνῶ μόνον γιὰ αὐτὸ δὲν ἔρχονται.
Τὸ γελοῖον της ὑποθέσεως εἶναι ὅτι στὴν χώρα, ποὺ σὲ συντριπτικὸ ποσοστὸ πηγαίνουν ὅλοι αὐτοὶ γιὰ …ἄραγμα καὶ ἐπιδόματα, ὅπως ἡ Σουηδία, εἶναι κι ἐκεῖ ὅπου οἱ λοβοτομημένοι ἐδήλωσαν μόνο 18% πὼς οἱ λαθρομετανάστες εἶναι πρόβλημα. Ἐὰν τὸ ἐρώτημα ἦταν, γιὰ παράδειγμα, «Θά θέλατε νά ἔλθουν καὶ ἄλλοι ἰσλαμιστές στὴν χώρα σας μὲ διάθεση νὰ κάθονται καὶ νὰ τοὺς ταΐζετε μὲ τὴν δουλειά σας, νὰ βιάζουν, νὰ ἀπειλοῦν καὶ νὰ καῖν καὶ νὰ θέλουν νὰ μετατρέψουν τὴν χώρα σας σὲ χαλιφάτο;;;;;» ποιές ἄλλες ἀπαντήσεις λέτε νά εἶχε ἐμφανίση ἡ ἐν λόγῳ «δημοσκόπησις»;;;;

Βάσει τῶν παρατηρήσεων τοῦ Τάσου Χ., ἡ ἐν λόγῳ δημοσκόπησις εἶναι ἀπάτη, διότι τὸ ἐρώτημα ἔχει τεθῆ ἔτσι ὥστε τὰ ἀποτελέσματα νὰ εἶναι βολικὰ γιὰ τὴν λαθρομετανάστευση. Μὲ τὸ ἐρώτημα «περισοτέρους /λιγωτέρους» ἢ τὸ ἴδιο ὁ κόσμος ἀντιλαμβάνεται ὅτι τὸν ἐρωτοῦν: «Θέλετε νά ἔχετε στὴν χώρα σας περισοτέρους, λιγωτέρους, ἢ τόν σημεριμό ἀριθμό λαθρομεταναστῶν»;
Ἐνῶ στὴν πραγματικότητα, αὐτοὶ ποὺ ἐρωτοῦν, ὑποκριτικῶς γιὰ τὸ μέγεθος, δὲν ἀναφέρονται στὸν ἀριθμὸ νεοεισερχομένων λαθρομεταστῶν ἀλλὰ στὸ «MOVE of immigrants», δηλαδὴ στὸν ῥυθμὸ τῆς εἰσβολῆς!!!
Τελικῶς ὅταν ὁ ἐρωτόμενος ἀπαντᾶ «τὸ ἴδιο» καταλήγει νὰ ἐννοῇ «ἂς μείνουν ὅσοι εἶναι σήμερα», ἐνᾦ ἡ οὐσία τῆς ἐρωτήσεως λέει: «νὰ ἔλθουν καὶ ἄλλοι καὶ μὲ τὸν ἴδιον ἀκριβῶς ῥυθμὸ ἔρχονται ἔως σήμερα, δηλαδὴ νὰ αὐξηθοῦν σὲ ἀριθμοὺς κι ἄλλο!!!
Εἶναι ἐλεεινοί!!!

Δυστυχῶς ὁ φίλος μας ἔχει δίκαιον ὡς πρὸς τὸ «move»…
Παρὰ ταῦτα ὅμως τὸ ποσοστὸ «Fewer/None» εἶναι συντριπτικό… Ἐπίσης, θὰ ἦταν ἐνδιαφέρον νὰ παρουσιασθῇ τὸ ποσοστὸ αὐτῶν ποὺ ἀπήντησαν αὐθόρμητα «None» χωρὶς αὐτὸ νὰ συμπεριλαμβάνεται ἀνάμεσα στὶς ἐπιλογὲς ἀπαντήσεως καὶ τοὺς ὑπεχρέωσαν νὰ τὸ συμπεριλάβουν… Ἐκτιμῶ ὅτι τὸ ποσοστὸ αὐτὸ εἶναι ἕνα πολὺ μεγάλο μέρος τοῦ 82% καὶ ἀντικατοπτρίζει τὴν πραγματικὴ στάση τῶν ἐρωτηθέντων…
Ἐνδεχομένως, πράγματι νὰ τοὺς βόλεψε νὰ τὸ παρουσιάσουν ὡς ἑνιαῖο ποσοστό…
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, θὰ μποροῦσαν κάλλιστα νὰ τὸ ἀποκρύψουν καὶ νὰ παρουσιάσουν τὸ ποσοστὸ ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν ἔνδειξη «Fewer», ἐξυπηρετώντας ἔτσι τὰ γενικότερα συμφέροντα τῶν ἐμπλεκομένων μὲ τὴν ἐν λόγῳ βιομηχανία.

Σημείωσις

Φυσικά…
Τὶς πρὸ ἄλλες στὸ Μαρακὲς συνέβη καὶ κάτι ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὴν υἱοθέτηση τοῦ Παγκοσμίου Συμφώνου τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν Μετανάστευση…

Λίγο πρὶν τοῦ κουνήσουμε μαντήλι, ὁ λαθροδήμαρχος Ἀθηναίων Γιῶργος Καμίνης ὑπέγραψε στὸ Μαρακὲς τὴν «Διακήρυξη τῶν Δημάρχων»… Ἐπίσης, ἀνεκοινώθη καὶ ἡ δημιουργία τοῦ «Συμβουλίου Δημάρχων γιὰ τὴν Μετανάστευση» (Mayors Migration Council) μὲ τὸν δήμαρχο Ἀθηναίων κ. Γιῶργο Καμίνη νὰ εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ ἐκλήθη νὰ συμμετάσχῃ… Φυσικά…

Τὸ Συμβούλιο Δημάρχων γιὰ τὴν Μετανάστευση θὰ παρέχη ὑποστήριξη σὲ πόλεις καὶ δίκτυα πόλεων ὥστε νὰ συμμετέχουν ἐνεργὰ καὶ ἀποτελεσματικὰ σὲ παγκόσμιες διπλωματικὲς προσπάθειες μὲ ἀντικείμενο τὴν μετανάστευση καθὼς καὶ στὴν ἀνάληψη κοινῶν πρωτοβουλιῶν σὲ τοπικό, περιφερειακὸ καὶ διεθνὲς ἐπίπεδο…

Συμπέρασμα: Δένουν ἀπὸ παντοῦ τὸν ἐποικισμὸ τῆς χώρας…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Λαοὶ ἀντιτίθενται στὸ μεταναστευτικὸ ἀλλά… ποιός ἀσχολεῖται;

  1. Στὴν Ἱσπανία ὁ νέος βασιλιάς, γυιὸς “τῆς δικῆς μας, τῆς Σοφίας”, αὐτῆς ποὺ ἤτανε βασικὸ στέλεχος τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ καὶ χαριεντιζότανε δημοσίως μὲ τὸν Σημίτη σὲ δρόμους τῆς Ἀθήνας, ἔχει προχωρήσει στὴ σιωπηρὴ ἄρση τοῦ διατάγματος τοῦ 1492, βάσει τοῦ ὁποίου εἶχαν διωχτῆ οἱ ἰουδαῖοι ἀπὸ τὴν Ἱσπανία. (Τὸν δρόμο τὸν εἶχε ἀνοίξει, ἐπίσης σιωπηρὰ ὁ Φράνκο [ἰουδαιάρα ἐξυπακούεται].).Ὁπότε οἱ ἰουδαῖοι μπαίνουνε κατὰ κύματα πιά, προσπαθοῦν καὶ παίρνουνε τὴν ἱσπανικὴ ὑπηκοότητα,”ἀποκαθιστοῦν τὶς κατοικίες τῶν προγόνων τους”, ἀνοίγουνε ἐκκλησίες γιὰ τὴν Ἁγία Τερέζα τῆς Ἄβιλα, ἰουδαίας ἐκχριστιανισμένης ποὺ εἶχε εὐαισθησία στὸ κρύο, ἔπεφτε ἀναίσθητη καὶ νόμιζε πὼς “ἀνέβαινε στοὺς ουρανούς”… καὶ ἰδοὺ τὰ ἀποτελέσματα. Ἐὰν νομίζετε, φίλοι τῆς Φιλονόης μας, πὼς ἡ κατάσταση αὐτὴ θὰ ἀλλάξη μὲ τὸ μαλακό, εἴσαστε βαθειὰ γελασμένοι. Ἠ θὰ “ἀνοίξουν μύτες”, ὅπως .ἔλεγε ὁ Νῖκος Τσιφόρος, ἤ… ἀλλιῶς κλάφτε ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους.

  2. Καὶ κάτι ἄλλο: Ὁ ἐν λόγω “Καμίνης” ποῦ ἐγεννήθη καὶ ποῦ κατοικεῖ; Γιατί “Καμίνης”; Μήπως εἶναι τὸ Καμίνης ἐξελληνισμένη ἐκδοχὴ τοῦ Κάμενιτς (ὁπότε ἀσκενάζι τὸ ἐν λόγω μπουμπούκι). Καὶ τὸ -δυστυχῶς ἀναπόφευκτο- ἠθικὸ συμπέρασμα: Δὲν φταῖνε αὐτοί!

Leave a Reply