Τὸ παραμύθι τῶν κοκκίνων δανείων καὶ ὁ σχεδιασμὸς ἁρπαγῆς τῆς χώρας

Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγέθη τὰ ὁποῖα ἐπικαλῶνται οἱ πολιτικοὶ φωστῆρες ἀλλὰ καὶ οἱ τραπεζῖτες τῆς χώρας, πρὸ κειμένου νὰ ἔλθῃ ἡ ἀνάπτυξις, εἶναι ἡ δραστικὴ μείωσις τῶν μὴ ἐξυπηρετουμένων δανείων..
Τὸ ἐν λόγῳ γράφημα ἀποτυπώνει τὸ ποσοστὸ τῶν κοκκίνων δανείων ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2002 ἕως τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2019…

Γιὰ τὴν ἱστορία νὰ θυμίσουμε πὼς ἡ Ἑλλὰς τὸ 2008 εἶχε ὡς ποσοστὸ κοκκίνων δανείων περὶ τοῦ 5,3% ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν χορηγήσεων καὶ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ μικρότερα τῆς Εὐρώπης, ὅταν τὴν ἰδίαβ ὥρα αὐτὸ τὸ ποσοστὸ στὴν Γερμανία ἦταν ἄνω του 8%..

Τί ἦταν ὅμως αὐτό πού ᾡδήγησε τήν ῥαγδαία αὔξηση τῶν μή ἐξυπηρετουμένων δανείων ἄνω τοῦ 50%;;;

Προφανῶς ἀπὸ τὴν μία ἡ περιοριστικὴ πολιτικὴ τῶν μνημονίων, κατὰ πρῶτον, παραβιάζοντας τοὺς διεθνεῖς κανόνες ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ τραπεζῖτες εἴχαν ὁρίση, μέσα ἀπὸ τὴν ἔννοια τῶν δημοσίων δαπανῶν καὶ τοῦ κοινωνικοῦ κράτους καί, κατὰ δεύτερον, ἡ ἐγκληματικὴ πολιτικὴ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν παραβίαση τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς της καὶ τῆς ἀναστολῆς δημιουργίας χρήματος, ὅπως ὁρίζει τὸ καταστατικό της..

Σίγουρα δὲν ἔγιναν οἱ μισοὶ Ἕλληνες στρατηγικοὶ κακοπληρωτὲς ὅπως θέλουν νὰ μᾶς παρουσιάσουν..
Οἱ στόχοι ξεκάθαροι: ἁρπαγὴ τῆς ἰδιωτικῆς περιουσίας μέσῳ πλειστηριασμῶν καὶ ἐκποιήσεων ὅπου θὰ περιέλθη ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας στὰ χέρια τῶν διεθνῶν τραπεζιτῶν..
Βιομηχανίες, ἐμπορικὲς ἐπιχειρήσεις, τουριστικὲς μονάδες, ἀγροτικὴ γῆ ἀλλὰ καὶ κατοικίες, μεταβιβάζονται σὲ διεθνεῖς ἐπενδυτικὲς μονάδες μὲ τὴν καθοδήγηση καὶ τὸν σχεδιασμὸ τόσο τῶν ἐκτὸς χώρας ἐντολοδόχων ἀλλὰ καὶ ἐντὸς αὐτῆς κατὰ πρῶτον, διὰ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τοὺς πολιτικοὺς ποὺ ἐφαρμόζουν τὸν σχεδιασμό τους..

Λελιάτσος Πᾶνος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *