Ἡ ἄμυνα τῆς Λευκάδος.

Μία οὐδόλως γνωστὴ πτυχὴ τῆς ἱστορίας μας, ποὺ συνέβῃ λίγα χρόνια πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπαναστάσεως, ἦτο ἡ ἐπίθεσις ποὺ ἐδέχθῃ ἡ Λευκάδα ἀπὸ τὸν Ἀλῆ πασσᾶ, τὸν Μάϊο τοῦ 1807.
Μεταξὺ τῶν πολλῶν περιοχῶν ποὺ ὁ Ἀλῆ πασσᾶς προσπάθησε νὰ προσαρτήσῃ στὸ μεγάλο του βασίλειον, ἦταν καὶ τὰ Ἑπτάνησα. Ἄλλως τε οἱ κατ’ ἐξακολούθησιν ἐπιθέσεις του στὴν Πρέβεζα καὶ στὴν Πάργα ἀποδεικνύουν πὼς ὀνειρεύετο ἕνα μεγάλο βασίλειο, ἱκανὸ νὰ ἀνατρέψῃ καὶ τὸν ἴδιον τὸν σουλτάνο, μὲ Συνέχεια

Καλόμερος ἤ Βοναπάρτης;

Τὸ περιεχόμενον τοῦ παρακάτω κειμένου, μοῦ εἶναι γνωστὸ ἐδῶ καὶ τοὐλάχιστον μία δεκαετία. (Δὲν θυμᾶμαι ποῦ τὸ εἶχα διαβάσει.) 
Οὐδέποτε ὅμως ἀνεζήτησα στὴν βιβλιογραφία κάποιες ἀποδείξεις, διότι πάντα προηγοῦντο τὰ τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας.
Σήμερα ὅμως ὁ φίλος Χρῆστος μοῦ τὸ θύμισε καὶ σᾶς τὸ παρουσιάζω. 
Συνέχεια