Γιατὶ τὸ τραῖνο γράφεται τραῖνο κι ὄχι τρένο.

Γιατὶ τὸ τραῖνο γράφεται τραῖνο κι ὄχι τρένο.1«Ἀγαπητοὶ»  ἀμόρφωτοι, ἀνίκανοι, ἀπαίδευτοι «γλωσσολόγοι», συγγραφεῖς «γραμματικῶν», «γλωσσοπλᾶστες»,
εἶστε ἀπερίγραπτα ἄχρηστοι, ἀνέντιμοι καὶ ὑπάνθρωποι! Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ γνωρίζετε ἤδη… Νὰ μὴν ἐπαναλαμβανόμαστε…
Εἶστε ὅμως κι ἐπικίνδυνοι ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ …ἀφεντικά σας! Εἶστε τόσο ἀδαεῖς καὶ τόσο μανιασμένοι μὲ τὸν πόθο σας νὰ καταστρέψετε καὶ νὰ ἀλλοιώσετε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ποὺ ἀδυνατεῖτε νὰ δεῖτε λίγο πιὸ πέρα ἀπὸ τὴν μύτη σας!!!
Εἶστε ἀνίκανοι νὰ βάλετε τὸ μυαλό σας (;;;) νὰ δουλέψῃ στοιχειωδῶς!

Γνωρίζουμε πὼς θέλετε ἐδῶ καὶ πάρα πολὺν καιρὸ νὰ ἀλλοιώσετε τὴν γλῶσσα μας, τὴν ἱστορία μας καὶ τὴν συνείδησίν μας. Ὁ πόλεμος τραβᾶ σὲ μᾶκρος ἐδῶ καὶ δεκαετίες.
Ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορὰ τὸ ἔχετε παρακάνει.
Ἔχετε πρὸ πολλοῦ ξεπεράσει τὰ ἐσκαμμένα.
Θὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω, διότι ἀντιλαμβάνομαι πὼς ἔχετε μίαν δυσκολία κατανοήσεως, ἰδίως σὲ δραστηριότητες ποὺ ἔως σήμερα δὲν σᾶς ἔχουν ἀπασχολήσει, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ ἁπλῇ λογικὴ σκέψις!!!!
Τὸ μόνον ποὺ ξέρετε νὰ κάνετε εἶναι νὰ ὑπακούετε σὲ ἐντολὲς ἀπὸ τοὺς μέντορές σας, ποὺ πλέον θεωροῦνται ὥς θέσφατα. (Κάτι σὰν τὶς παπικὲς ἐντολὲς ἕνα πρᾶγμα!!!)

Τὸ τραῖνο «ἀγαπητοί» μου γράφεται στὴν ἀγγλικὴ train. Δῆλα δὴ ὅταν κάποιος γνωρίζῃ μόνον τὴν ἑλληνικὴ καὶ συναντήσῃ τὴν λέξι train ἀντιλαμβάνεται πὼς ἀναγνωρίζει τὴν ἔννοιαν τῆς λέξεως τραῖνο. Ἐὰν ὅμως ἔχει διδαχθῇ πὼς γράφεται σὰν τρένο, τότε τοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ συνδέσῃ τὶς ἔννοιες. Αὐτὸ φυσικὰ δὲν βοηθᾶ κάποιον.
Πρωτίστως ἀχρηστεύει τὴν λογικὴ αὐτοῦ ποὺ μαθαίνει τὴν ἀγγλικὴ ὥς δευτέρα γλῶσσα. Δῆλα δὴ τοῦ ἀποδεικνύει πὼς ἄλλο τρένο κι ἄλλο train. Αὐτὸ βέβαια σᾶς ἀρέσει… Ἀλλὰ ἄς δοῦμε τὴν παγίδα ποὺ πέφτετε…

Ἐφ’ ὅσον ὁ κυριότερος στόχος σας εἶναι νὰ ἀχρηστεύσετε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ νὰ ὁδηγήσετε στὴν λατινικὴ γραφὴ τοὺς Ἕλληνες, ἔχετε ὑποπέσει σὲ ἕνα τεράστιο σφᾶλμα. Μετατρέπετε ἀκόμη κι αὐτοὺς ποὺ θὰ μάθουν τὴν ἀγγλικὴ σὲ …μονογραμματικούς! Δῆλα δὴ θὰ πᾶνε αὔριο καὶ θὰ γράψουν tren. Τὶ θαυμάσιο!!! Δέν συμφωνεῖται;
Θὰ γνωρίζετε φυσικὰ πὼς ὅταν κάποιος δὲν ἔχῃ δημιουργήσῃ λογικὲς δομὲς στὴν σκέψιν του, θὰ παραμένῃ ἀνορθόγραφος γιὰ ὅλην του τὴν ζωή. Οὐσιαστικῶς δῆλα δὴ ἐσεῖς τὶ κάνετε… Ἀν τὶ νὰ μᾶς στείλετε στὴν ἀγγλικὴ γραφὴ ὁδηγεῖτε ὅλους ὅσους μαθαίνουν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, πλὴν ἐλαχίστων ἰδιοφυῶν ἐξαιρέσεων, στὴν κατακρεούργησιν καὶ τῆς ἀγγλικῆς καὶ τῆς γαλλικῆς καὶ τῆς ἰσπανικῆς καὶ τῆς γερμανικῆς καὶ τῆς ἰταλικῆς καὶ τῆς πορτογαλικῆς… Οὐσιαστικῶς ἀχρηστεύετε ὅλες τὶς λατινογενεῖς γλῶσσες, διότι ἁπλῶς εἶστε σκέτο ἠλίθιοι!
Διότι κατὰ βάθος ἀχρηστεύετε  μίαν σεβαστὴ ὁμάδα χρηστῶν τῆς λατρεμένη σας γλώσσης, ὁδηγῶντας τους στὴν ἄμεσον πλέον ἐπιρροὴ καὶ καταστροφὴ τῆς ἀγγλικῆς, καθῶς φυσικὰ καὶ ὅλων τῶν λατινογενῶν. 

Θὰ γελάσετε ἴσως… Ἀλλὰ δὲν εἶνα γιὰ γέλια…
Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων δύο ἀδελφάκια, 8 καὶ 11 ἐτῶν, ποὺ ζοῦν μονίμως στὴν Γαλλία μὲ τὴν μητέρα τους, ἦλθαν στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ περάσουν λίγες ἡμέρες μὲ τὸν πατέρα τους.  Ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες, λόγῳ κάποιον οἰκογενειακῶν ἀνακατατάξεων, ὁ πατέρας τους φιλοξενοῦσε δύο ἀνήψια του, 15 καὶ 17 ἐτῶν. (Καὶ τὰ δύο παιδιὰ πέρασαν ἀπὸ τὰ ἀνυπόληπτα χέρια σας!!! Ἀντιλαμβάνεσθε φυσικὰ τὶ τέρατα ἔχετε δημιουργήσει!!!)
Τὰ ἀδελφάκια ἐκ τῆς Γαλλίας γνώριζαν πὼς τὸ train γράφεται ὥς train. Τὸ γνώριζαν στὴν ἀγγλικὴ ἀλλὰ τὸ γνώριζαν καὶ στὴν γαλλική! Ὅταν λοιπὸν συνανεστράφηκαν μὲ τὰ ἐξαδέλφια τους, τὸ «ξέχασαν», ἐπέλεξαν ὑποσυνειδήτως ἴσως, τὴν εὐκολοτέρα γραφή, τοῦ tren καὶ τὸ θέμα θὰ ἔκλεινε ἐκεῖ ἐὰν δὲν ἔμπαινε στὴν μέσι καὶ ἡ γαλλικὴ γλῶσσα.
Ἐφ’ ὅσον τὸ τραῖνο γράφεται καὶ στὴν γαλλικὴ μὲ τὸν ἴδιον τρόπο, τὰ δύο ἀδελφάκια δὲν ἀντελήφθησαν πὼς τὰ μεγαλύτερά τους ἐξαδέλφια ἦταν ἐν τελῶς ἀνορθόγραφα, λόγῳ τοῦ ἀνυπάρκτου ἑλληνικοῦ συστήματος ἐκπαιδεύσεως, κι αὐθορμήτως ξεκίνησαν νὰ γράφουν καὶ τὸ γαλλικὸ train ὥς tren!

Τὰ παιδιὰ ἐπέστρεψαν στὴν μητέρα τους μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἑβδομάδες καὶ λίγο ἀργότερα ξεκίνησε τὸ σχολεῖο τους.
Πολὺ σύντομα ἀπεκαλύφθῃ ἡ νέα ὀρθογραφική τους …ἐπιλογή, ποὺ δὲν ἀφοροῦσε φυσικὰ μόνον στὸ train, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες λέξεις. Φυσικὰ ἔγινε ὁ κακὸς χαμός, ὅταν ἀπεκαλύφθῃ πὼς πίσω ἀπὸ τὸ tren τῆς ἀγγλικῆς καὶ τῆς γαλλικῆς κρυβόταν ὁ Μπαμπινιώτης, ἡ Φιλιππάκη καὶ ὅλη τους ἡ κουστωδία!

Τί ἔχει συμβεῖ λοιπόν;
Μὲ τὶς ἀνόητες καὶ ἄνευ λόγου παρεμβάσεις σας, ἔχετε καταφέρει, ἐκτὸς φυσικὰ ἀπὸ τὰ λοιπά σας ἐγκλήματα, νὰ μπολιάσετε ὁλόκληρες ὁμάδες μὲ τὴν δική σας ἀνορθογραφία!
Αὐτὸ ἴσως ἀκόμη νὰ μὴν σᾶς ἐνοχλῇ… Ἴσως νὰ τρίβετε εὐχαριστημένοι τὰ χέρια σας…
Ἴσως νὰ ἀπολαμβάνετε τὴν σαμπάνια σας μαζὺ μὲ τοὺς ἐντολοδόχους σας…
Τὸ πρόβλημα ὅμως ἀκόμη δὲν ἔχει ὁλοκληρώσει τὴν ἐκδήλωσίν του.
Ξέρετε γιατί;
Διότι ἀκόμη ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ἐνήλικες ποὺ μποροῦν νὰ διδάξουν τὰ παιδιά τους κάποια πράγματα, ἐφ΄ ὅσον καὶ οἱ ἴδιοι ἔχουν βασικὲς γνώσεις ὀρθογραφίας. Ὑπάρχουν φυσικὰ καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ ἀνεξαρτήτως τῆς δικῆς σας παρεμβάσεως, ἔχουν τὴν ἱκανότηταν νὰ γράφουν σωστὰ ἀπὸ φύσιν. 
Τὸ πρόβλημα  «ἀγαπητοί» μου ξεκινᾶ ἀπὸ τώρα….
Ὅταν αὐτὰ τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ σχολεῖα σήμερα, αὔριο, μεθαύριο, θὰ ἀναζητήσουν ἐργασία στὴν ἀλλοδαπή. Καὶ ξέρετε, στὴν ἀλλοδαπὴ εἶναι πάρα πολὺ αὐστηροὶ μὲ τὴν ὀρθογραφία… Δὲν σηκώνουν ἀστειάκια μπαμπινιωτικὰ καὶ φιλιππακικά… Ἐκεῖ ἤ βαροῦν στὸ «δόξα πατρί» γιὰ τέτοια ζητήματα.! 
Ὅμως τοὺς χρειάζονται τοὺς Ἕλληνες… Κι ὄχι μόνον τοὺς χρειάζονται, ἀλλὰ τοὺς τιμοῦν ἰδιαιτέρως, διότι ἡ ἰδιαιτέρα εὐφυΐα τοῦ Ἕλληνος τοὺς εἶναι ἰδιαιτέρως χρήσιμη.
Τί λέτε; Θά σᾶς ἀφήσουν στήν ἡσυχία σας; Ἔτσι φθηνά θά τήν …γλυτώσετε; Γελαστήκατε!

Πάντως, ἐπεὶ δὴ ἔχετε παρέμβει σὲ μεγάλον βαθμὸ στὰ πάντα, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἐπανεξετάσετε κάποιες ἀνορθογραφίες σας… Εἶναι τοὐλάχιστον γελοῖες. Θὰ σᾶς ἀφήσω νὰ τὸ σκεφθεῖτε, ἄν καὶ γνωρίζω πὼς δὲν ἀντέχετε τέτοιου εἴδους δραστηριότητες. 

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Εἶναι τὸ ΛΟΤΤΟ κι ὄχι τὸ λότο. Εἶναι Τὸ τέννις, κι ὄχι τὸ τένις, ἐκ τοῦ tennis. Εἶναι ἡ μοτοσυκλέτα κι ὄχι ἡ μοτοσικλέτα.  Εἶναι ἡ σαιζὸν κι ὄχι ἡ σεζόν. Εἶναι ὁ στυλὸς κι ὄχι ὁ στιλός, ἐκ τοῦ στύλου. Ὁμοίως σήριαλ, σκαμπῶ, σκί, τζὴν (γιὰ ὕφασμα),  σκέιτμπῶρντ, στύλ… Μὴν κάθομαι τώρα νὰ σᾶς τὰ γράφω ὅλα… Προσπαθῆστε νὰ κάνετε κάτι μόνοι σας. Ἀρκετὰ παπαγαλίσατε!

Υ.Γ.2. Εἶναι θαυμάσιο νὰ γνωρίζω πὼς ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα μπορῶ νὰ σᾶς γελοιοποιῶ καθημερινῶς σὲ κάθε ἐπικοινωνία μου μὲ τὸ ἐξωτερικό! Θὰ σᾶς βλέπουν οἱ συνάδελφοί σας Πανεπιστημιακοὶ καὶ θὰ σᾶς φτύνουν! Ἑλληνικότατα! 

Υ.Γ.3. Μερικὰ δείγματα τῆς ἀνεγκεφαλίτιδος ποὺ σᾶς δέρνει:Γιατὶ τὸ τραῖνο γράφεται τραῖνο κι ὄχι τρένο.2

 

πῶς θά ξεχωρίσῃ κάποιος τό ποτό ἀπό τό ῥοῦχο;

πῶς θά ξεχωρίσῃ κάποιος τό ποτό ἀπό τό ῥοῦχο;

Βρέ ἀπίστευτοι, δέν προέρχεται ἀπό τό ὀξύ;

Βρέ ἀπίστευτοι, δέν προέρχεται ἀπό τό ὀξύ;

 

Εἴπαμε... Ἐκτὸς πραγματικότητος....

Εἴπαμε… Ἐκτὸς πραγματικότητος….

Γιατὶ τὸ τραῖνο γράφεται τραῖνο κι ὄχι τρένο.7

νὰ σᾶς πάρουν εἴδησιν οἱ Γᾶλλοι...

νὰ σᾶς πάρουν εἴδησιν οἱ Γᾶλλοι…

Υ.Γ.4. Ὁ λαὸς εἶναι γλωσσοπλάστης ὅταν ἔχει δασκάλους. Τώρα δὲν ἔχει… Ἀλλὰ μὴν φοβᾶστε, τὴν κρατᾶ τὴν γλῶσσα του!!!!!

(Visited 4,239 times, 1 visits today)
10 thoughts on “Γιατὶ τὸ τραῖνο γράφεται τραῖνο κι ὄχι τρένο.

 1. Κάναμε σε όλη την διάρκεια της ζωής μας και ειδικώς στα μαθητικά χρόνια,αγώνα να μάθουμε ορθογραφία,για να έρθει η μέρα να καταλάβαμε πως νομίζαμε πως μάθαμε ορθογραφία κι ότι τα μάθαμε όλα σχεδόν λάθος …και τώρα φτού κι από την αρχή!
  Μάθε γέρο γράμματα..

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τώρα ἡ ἐκκλησία ἐπιβραβεύει τόν Μπαμπινιώτη γιά τήν καταστροφή τῆς γλώσσης μας; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φωνητικὴ γραφὴ καὶ στὰ Γυμνάσια!!! Ἰδίως σὲ αὐτά! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πετράκε, πὲς ἀλεύρι… Μία ὑπογραφή σου σὲ γυρεύει… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 5. Μια παρατήρηση έχω, πλην της οποίας το άρθρο είναι καταπληκτικό και με βρίσκει πλήρως σύμφωνο. Εγώ ξέρω ότι οι ξενικές λέξεις (εάν κάνω λάθος διορθώστε με) ειπώνονται στο ουδέτερο γένος. Οπότε νομίζω ότι είναι το στυλό και όχι ο στυλός, όπως είναι το ταξί, ασανσέρ κλπ.
  ΥΓ: Παρόλα αυτά κάτι που θα ήθελα να λέει το άρθρο είναι η βλακεία που μας δέρνει και επιλέγουμε, ως φανατικοί ξενομανείς, τις ξενικές λέξεις έναντι των ελληνικών. Και άντε τα παιδιά δεν φταίνε διότι μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται κατά κόρον αυτοί οι ξενικοί όροι. Κατηγορώ ευθέως όλους εσάς τους γονείς (δεν είχα την ευτυχία να γίνω ακόμη) που όχι μόνο επιτρέπετε στο σύστημα να καταστρέφει τα παιδιά σας αλλά επιτρέψατε, χάριν σταρχιδισμού και δήθεν ευκολίας, να αλλάξετε και εσείς την ομιλία και τη γραφή σας. Ντρόπη σας και ντροπή μου και ντροπή όλων μας!!

  • Σωστὴ παρατήρησις. Στὸ στυλὸ εἰδικῶς, ἐφ΄ ὅσον βεβαιωμένα γνωρίζουμε πὼς προέρχεται ἐκ τοῦ στύλου, μποροῦμε νὰ κάνουμε …παραβιάσεις καὶ νὰ τὸ θεωρήσουμε ἀρσενικό.
   Ὅσο γιὰ τὸ κατηγορῶ σου. Ἔτσι εἶναι. Ἀλλὰ καὶ οἱ γονεῖς, ἐκπαιδευμένοι σὲ Ἕνα σύστημα τῆς λογικῆς «ὁ δάσκαλος ξέρει» κάνουν τὶς ὑποχωρήσεις τους καὶ τελικῶς φθάσαμε στὸ σήμερα.
   Δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ἕνα πρόσωπο ἀλλὰ μὲ ἕνα σύστημα.
   Ἔχεις δεῖ δασκάλους μαινομένους; Ἐπικίνδυνα πράγματα.

 6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατὶ τὸ τραῖνο γράφεται τραῖνο κι ὄχι τρένο. | Klik. News

 7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατὶ τὸ τραῖνο γράφεται τραῖνο κι ὄχι τρένο. | Klik. News

 8. Εκεί που αναφέρεται το ”σιντί” κάνουν λάθος για τις συσκευές . Δε λέγονται σιντί αλλά σιντί player. Είναι σαν να λέμε ότι το βινύλιο είναι και το πικάπ…

Leave a Reply