Ποιός νόμος καί ποῦ ἰσχύει;

Στό Πακιστάν εἲχαμε τήν δολοφονία τοῦ Παντζάµπ Σαλµάν Ταζίρ, πανίσχυρου κυβερνήτου μίας ἀπό τίς πλουσιότερες ἐπαρχίες τῆς χώρας, τῆς Ἰσλαμαμπᾶντ.

Ἡ δολοφονία ἒγινε ἀπό ἂτομο τῆς προσωπικῆς του φρουρᾶς καί αἰτία της ἦταν ἡ ἂρνησις τοῦ Σαλμάν νά συναινέσῃ στήν θανατική καταδίκη  χριστιανῆς,  ἡ ὁποία κατά κάποιους εἶχε καταφερθεῖ ἐναντίον τοῦ Μωάμεθ.

Ἐσωτερικές ὑποθέσεις τοῦ Πακιστᾶν, θά πῇ κάποιος καί θά μέ βρῇ σύμφωνη.

Ὃμως, μοῦ δημιουργοῦνται κάποια ἐρωτηματικά.

-Ἐὰν κάποιος ἰσλαμιστής (καί προσωπικός φρουρός) σημαίνοντος κυβερνητικοῦ προσώπου, λαμβάνει τό δικαίωμα καταπατήσεως νόμου τοῦ δικοῦ του κράτους,  δολοφονῶντας, τί θά κάνῃ σέ ἓνα εὐρωπαϊκό κρᾶτος, μέ τήν νομοθεσία τοῦ ὁποίου διαφωνεῖ γενικῶς; Θά καταργήσῃ τό κρᾶτος;

-Ἐὰν ἡ ἒκφρασις μίας προσωπικῆς ἀπόψεως γιά ἓνα θρησκευτικό θέμα, εἶναι ἐφαλτήριον καταργήσεως τοῦ δικαιώματος ἐπιλογῆς στό ζεῖν, τότε πῶς μία τέτοια μερίδα προσώπων θά ἀνεχθῇ τήν διαφορετική θεώρησι ἂλλων πληθυσμῶν δίχως νά τούς θεωρῇ ἀπίστους καί βεβήλους; Καί φυσικά ὑποψηφίους πρός ἐξαφάνησιν;

-Ἐὰν ἓνα τέτοιο πρόσωπο, ὃπως ὁ δολοφόνος αὐτός, διαφύγῃ στήν Δύσι καί συλληφθῇ , μέ ποιόν νόμο θά δικαστῇ; Μέ τόν νόμο τῆς χώρας πού τόν συνέλαβε ἢ μέ τόν νόμο τῆς χώρας πού διεπράχθη τό ἒγκλημα;

Ἐδῶ λοιπόν πράγματι χρειάζεται ἓνα Μουσεῖον Μεταναστεύσεως! Θὰ μοῦ ἒλυνε πολλές ἀπορίες!

Φιλονόη.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply