Κάθε ἔκφρασις τῆς ζωῆς ἐμπεριέχει καὶ τὸν θάνατό της…

 Κάθε ἔκφρασις τῆς ζωῆς ἐμπεριέχει καὶ τὸν θάνατό της...Ἔτσι καὶ ἡ Ὕβρις…
 Θέλουμε δὲν θέλουμε, ἀκόμη καὶ ἡ Ὕβρις εἶναι μία, λανθάνουσα, ἔκφρασις τῆς ζωῆς.

Ἡ Ἥλιος εἶναι μία ἔκφρασις τῆς ζωῆς καὶ τῆς Φύσεως.
Ἀλλὰ κι ἐμεῖς οἱ Ἄνθρωποι εἴμαστε μία ἔκφρασις τῆς ζωῆς καὶ τῆς Φύσεως…
Τὰ πάντα γύρω μας, στὸν κόσμο ποὺ ἀντιλαμβανόμεθα, ἤ και ποὺ δὲν ἀντιλαμβανόμεθα, εἶναι ἐκφράσεις τῆς ζωῆς καὶ τῆς Φύσεως.
Ὅπως ἐκφράσεις τῆς ζωῆς καὶ τῆς Φύσεως εἶναι ἡ βία, ἡ ῥοὴ τοῦ αἵματος καὶ ὁ θάνατος.
Γιὰ νὰ ὑπάρξῃ ἡ ζωὴ στὴν Δύσιν μας, γιὰ νὰ ἐκφρασθῇ στὸν κόσμο μας, πρέπει νὰ περάσῃ μέσα ἀπὸ τὴν βία, τὴν ῥοὴ τοῦ αἵματος μὰ καὶ νὰ περιλαμβάνῃ, ἐντός της, τὸν θάνατό της.

Γιὰ νὰ νικήσῃ κάποιος τὸν θάνατο πρέπει νὰ τὸν κατανοῇ καὶ τελικῶς νὰ τὸν …περιφρονῇ.
Γιὰ νὰ νικήσῃ κάποιος τὴν βία πρέπει νὰ τὴν δῇ κατάματα καὶ νὰ συνειδητοποιήσῃ τὴν ἰσχύ της, μὰ καὶ τὸν τρόπο ποὺ ἐκφράζεται…
Ὅσο γιὰ τὴν ῥοὴ τοῦ αἵματος δὲν πρόκεται νὰ παύσῃ, ὅσο ὑπάρχει ἡ ζωή.

Ἡ Φύσις ξέρει…
Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε καὶ δὲν κατανοοῦμε τὴν Φύσιν.
Ὅσο πιὸ κοντὰ στὶς φυσικὲς λειτουργίες ἐπιστρέψουμε, τόσο καλλίτερα θὰ κατανοήσουμε τὸν κόσμο μας καὶ τόσο ταχύτερα θὰ μπορέσουμε νὰ κάνουμε τὶς μεγάλες μας ἀνατροπὲς καὶ ἀλλαγές.
Διότι κάθε τὶ ποὺ εἶναι παρὰ Φύσιν, εἶναι δῆλα δὴ Ὕβρις, ἐμπεριέχει ἐπίσης ἐντός του καὶ τὸ τέλος του!
Ὅπως καὶ κάθε τὶ γύρω μας, ὅταν ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὴν ζωή, δὲν γίνεται νὰ εἶναι ἀθάνατον…

Ἡ μεγάλη διαφορά, ποὺ θὰ μᾶς ἐπιτρέψη νὰ ἀνατρέψουμε τὰ πάντα, εἶναι στὴν συνειδητοποίησιν τῆς …διφορᾶς.
Ἐὰν ἐμεῖς μποροῦμε νὰ αἰσθανθοῦμε τμῆμα τῆς Φύσεως, κύτταρό της, τότε εἶναι βέβαιον πὼς θὰ συμβάλλουμε σημαντικὰ στὴν παύσιν τῆς Ὕβρεως, στὴν ἀνάδειξιν τοῦ κατὰ φύσιν καὶ στὴν ἐπάνοδο τοῦ Ἀνθρώπου.
Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ὄνειρα …θερινῆς νυκτός!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply