Κοινωνική πολιτική καί ΝΑΤ

Κοινωνική πολιτική καί ΝΑΤΤό παρακάτω ἄρθρο, ἀπό τό τελευταῖο τεῦχος τοῦ «Ἀπομάχου Ναυτικοῦ», περιγράφει μέ γλαφυρότητα τόν τρόπο πού ἔφθασε τό ΝΑΤ, σέ αὐτά τά χάλια. Τίς ἐπιπτώσεις, βεβαίως, τίς ὑφίστανται οἱ συνταξιοῦχοι καί ἐμεῖς πού καλούμεθα νά ξαναπληρώσουμε.

Ὅπου ὑπῆρχε χρῆμα, τό χρησιμοποιοῦσαν κατά τό δοκοῦν. 

Τό καλλίτερο ἀπό ὅλα, ὅμως, ἦταν ἡ κοινωνική πολιτική πού ἠσκεῖτο μέ τά χρήματα τῶν ναυτικῶν, σέ βάρος τῶν ἰδίων.

Πιστεύω ὅτι ἔχει ἀρκετό πολιτικό ἐνδιαφέρον. Δεῖτε το:

Μινώταυρος

Τό κατά ΝΑΤ ἀναμοχλευόμενα

Τό ἱστορικόν ταμεῖον μας εἶναι τό πλέον πολύπαθον ἀπό τά ὑπάρχοντα στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί παραλλήλως ἀξιοσημείωτο γιά τήν κοινωνική του πολιτική σέ βάρος τῶν γνησίων ναυτικῶν.

Ὑπῆρξε πάντοτε ἀπό τό μακρύ παρελθόν εἰσπρακτικός μηχανισμός γιά διάφορες κρατήσεις ὑπέρ τρίτων ἐκτός τῶν ναυτικῶν ἀπομαχικῶν ὅπως γιά παράδειγμα τοῦ ταμείου ἐμπόρων, ΤΑΕ, ΟΓΑ, κλπ. (α΄κοινωνική πολιτική)

Στήν συνέχεια μετά τήν Ἕνωσιν τῆς Δωδεκανήσου μέ τήν Ἑλλάδα οἱ Δωδεκανήσιοι ναυτικοί καί σφουγγαράδες ἐντάχθηκαν στό ΝΑΤ καί συνταξιοδοτήθηκαν ἀπό αὐτό χωρίς βεβαίως οἱ κρατήσεις τους ἀπό τίς Ἰταλικές ἀρχές νά εἰσπραχθοῦν ἀπό τό ΝΑΤ (β΄κοινωνική πολιτική)

Οἱ ναυτικοί τῆς ΟΕΝΟ, οἱ ὁποῖοι διέφυγαν στό σιδηροῦν παραπέτασμα καί ἐργάστηκαν ἐκεῖ, κατά τήν ἐπιστροφή τους, συνταξιοδοτήθηκαν ἀπό τό ΝΑΤ ἐνῶ τίς κρατήσεις τους μετά ἀπό διακρατικές συμφωνίες τίς προσπορίστηκε τό Ἑλληνικό Κράτος (γ΄κοινωνική πολιτική).

Οἱ σκασιάρχες ναυτικοί στήν Ἀμερική, ἀλλά καί ἀλλοῦ, ὅταν ἐπέστρεψαν στήν Ἑλλάδα, ἐάν εἶχαν συμπληρώσει 5ετῆ ὑπηρεσία, συνταξιοδοτήθηκαν ἀπό τό ΝΑΤ μέ τήν κατώτατη σύνταξι ἐπί ἀειμνήστου Υ.ΕΝ. Ε. Γιαννοπούλου (δ΄κοινωνική πολιτική)

Δέν θά μποροῦσα βέβαια νά παραλείψω καί τίς μαϊμοῦ συντάξεις πού χορηγοῦσε τό ΝΑΤ ἐξυπηρετώντας ῥουσφέτια τῶν πολιτικῶν μας ἀλλά καί ἄλλων, ὅπως συντάξεις ἀνικανότητος ἄνω τοῦ 67% τίς ὁποῖες οὐδέποτε ἤλεγξε τό ΝΑΤ («οἰωνεί» κοινωνική πολιτική).

Ἐπίσης, θέλω νά ἀναφερθῶ στήν δραχμοποίησι τῶν ἀποθεμάτων συναλλάγματος τοῦ ΝΑΤ μέ μεγάλα κέρδη τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους ἐξυπηρετώντας τίς ἀνάγκες του ἀπό τήν κακή διαχείρησι τῶν οἰκονομικῶν του (κοινωνική πολιτική ἀπό τό κράτος).

Ὑπήρξε ἀκόμη ἡ παροχή ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως τοῦ ΝΑΤ-ΟΝ τόσο στό πλαίσιο τῶν μαϊμοῦ συντάξεων ὅσο καί σέ σχέσι μέ τά χρήματα βιβλιαρίων ἀσθενείας τόσο γιά φάρμακα, ὅσο καί γιά συνταγές οἱ ὁποῖες μετετρέποντο σέ καλλυντικά ἀντί γιά φάρμακα («οἰωνεί» κοινωνική πολιτική).

Δέν μπορῶ νά παραλείψω καί τά περίφημα δάνεια τοῦ ΝΑΤ πρός τήν ἀκτοπλοΐα (ἐπί λιμενικῶν διευθυντῶν τοῦ ΝΑΤ) μέ τά ὁποῖα ἀγοράστηκαν πλοῖα – μπαχατέλες καί κατέληξαν «σκράπ» στά διαλυτήρια τῆς Ἐλευσῖνος στά ὁποπια ἐμπλέκονταν ὀνόματα λίγο πολύ γνωστά (7 κοινωνική πολιτική). Ἐννοεῖται ὅτι οὐδέποτε ἐπεστράφησαν τά δάνεια.

Ἀγαπητοί συνάδελφοι καί φίλοι ἀναγνῶστες.

Ἀναφέρω τά παραπάνω πρός ἐνημέρωσιν τῶν νεωτέρων ἀπό ἐμᾶς καί ἐπισημαίνω πώς γιά ὅλα αὐτά μόνιμα ὑποζύγια ἦταν καί συνεχίζουν νά εἶναι οἱ ναυτικοί πού ὑποτίθεται εἶναι μέτοχοι τοῦ Ταμείου μας.

Φθάσαμε δέ σήμερα νά πληρώνονται κρατήσεις ἀξιωματικοῦ – πλοιάρχου καί νά λαμβάνεται σύνταξι ναύτη.

Ἄχ ταλαίπωροι ναυτικοί καί συνταξιοῦχοι τοῦ ΝΑΤ…

 (capt. Ἄνατάσιος Σταματούδης)

Ἀπό τόν καλό φίλο Νικόλαο!

(Visited 15 times, 1 visits today)
One thought on “Κοινωνική πολιτική καί ΝΑΤ

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κοινωνική πολιτική καί ΝΑΤ « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply