Λίστες παιδιῶν;

Λίστες παιδιῶν;Πρὸ τεσσάρων ἤ πέντε ἐτῶν, σὲ μίαν συζήτησιν μὲ μητέρα τριῶν παιδιῶν, (καὶ τὰ τρία παιδιὰ κάτω τῶν τεσσάρων ἐτῶν), ἔμαθα πὼς ἡ προτίμησις τῶν παιδικῶν σταθμῶν, γιὰ τὰ βρέφη καὶ τὰ νήπια,  εἶναι στὰ παιδιὰ τῶν ἀλλοδαπῶν. Συνεπῶς καὶ τὰ τρία παιδάκια τῆς κοπέλας ἔπρεπε νὰ φιλοξενηθοῦν ἀπὸ ἰδιωτικὸ παιδικὸ σταθμό!!! Κι ἄς πλήρωνε φόρους ἡ κοπέλα, δημοτικὰ τέλη, εἰσφορὲς στὸ ταμεῖον της….
Τὰ παιδιὰ τῶν ἀλλοδαπῶν, θεωρητικῶς, ἔχουν μεγαλυτέραν ἀνάγκη καὶ κατ’ ἐπέκτασιν προηγοῦνται στὶς ἐγγραφές.
Τὸ συγγεκριμένον περιστατικὸν συνέβῃ στὴν Ἀρτέμιδα Ἀττικῆς.

Λίγους μῆνες ἀργότερα, συγγενής μου, ποὺ διαβιεῖ στὰ δυτικὰ προάστια, ἀντιμετώπισε ἀκριβῶς τὸ ἴδιο πρόβλημα, παρὰ τοῦ ὅ,τι ἐργαζόταν ἀπὸ τὸ πρωΐ ἔως τὸ βράδυ. Προτεραιότητα δὲν εἶχαν τὰ δικά της παιδιά, ἄν καὶ ἡ κοπέλα πληρώνει κανονικότατα τὸ ταμεῖο της, τοὺς φόρους της καὶ τὰ δημοτικὰ τέλη. Προτεραιότητα εἶχαν τὰ παδιὰ τῶν ἀλλοδαπῶν! Τὰ δικά της ἄς πήγαιναν σὲ ἰδιωτικὸν σταθμόν! 

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς περιστατικὸν ἀντιμετώπισε συγγενής μου στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ τὰ δικά της παιδιά, μόλις πρὸ μερικῶν μηνῶν. Ἐπίσης ὑπεχρεώθῃ νὰ πληρώσῃ ἰδιωτικοὺς σταθμούς. 

Ἐὰν ἐξετάσουμε ἐπίσης τὸ θέμα τῶν νοσοκομείων μας, τῶν ἰατρῶν ποὺ ἔχουν σύμβασιν μὲ τὰ διάφορα ταμεῖα, καθῶς ἐπίσης καὶ τὰ δημοτικὰ ἰατρεῖα, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἐπίσης ἐμεῖς, ἄν καὶ πράγματι πληρώνουμε, μετὰ πολλῶν βασάνων τὶς εἰσφορές μας, περίθαλψιν δὲν ἔχουμε. Ἔχουν ὅμως οἱ ἀλλοδαποί!

Κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἐπίσης εἶναι ἀσφαλισμένοι. Ἀλλὰ δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς, παραμένουν σὲ μικρὰ ποσοστά, ἔως ἀσήμαντα, οἱ εἰσφορές τους πρὸς τὸ ΙΚΑ καὶ τὸν ΟΑΕ. Αὐτὸ σημαίνει πὼς τὸ κύριον βάρος τῆς συντηρήσεως τῶν ταμείων, τῶν νοσοκομείων καὶ τῶν κέντρων ὑγείας πέφτει κατὰ τὸ μεγαλύτερον τμῆμα του στὶς δικές μας πλᾶτες. (Ἄλλως τὲ κάτι τέτοιο παρεδέχθῃ κι ὁ Λοβέρδος προσφάτως!)
Γιατί λοιπόν νά ἐργάζομαι ἐγώ, νά πληρώνω ταμεῖα, φόρους καθῶς ἐπίσης καί λοιπές εἰσφορές, ὅταν τίποτα ἀπό ὅσα θά ἔπρεπε νά ἀπολαμβάνω δέν ἀπολαμβάνω; Γιατί πρέπει νά ἀποδείξω πώς δέν εἶμαι ἐλέφαντας, ὅταν εἰσαχθῶ σέ κάποιο νοσοκομεῖον, τήν στιγμή πού οὐδεῖς ἐκ τῶν ἐκατομμυρίων ΛΑΘΡΟμεταναστῶν πού εἰσέρχονται σέ αὐτά δέν χρειάζεται νά ἀποδείξουν τό  ὁ,τιδήποτε; Ποιός εἶναι ὁ ῥατσιστής; Ἐγώ πού πληρώνω καί δέν ἔχω ἤ αὐτός πού παίρνει τά χρήματά μου καί μεριμνᾶ πρῶτα γιά αὐτόν πού δέν πληρώνει;

Γιατί ὅλος ὁ παραπάνω …πρόλογος;
Ἐχθὲς τὸ βράδυ, σὲ ἐκεῖνον τὸ περίφημον δημοτικὸν συμβούλιον (σχολεῖον ἦταν κατὰ βάθος!) ποὺ παρευρέθην, ἄκουσα κι ἕναν ἀνησυχοῦντα δάσκαλο, γιὰ τὶς λίστες ποὺ ζήτησε ἡ χρυσὴ αὐγή. Εἰλικρινῶς δὲν εἶχα ἰδέα. Ἀρκετὰ ἀργότερα ἔμαθα γιὰ τὸ εἶδος τῶν λιστῶν, ποὺ ὑποτίθεται πὼς ἀφῳροῦν σὲ παιδιά. 
Ἐφ’  ὅσον λοιπὸν δὲν γνώριζα, ἦταν  φυσικὸν ἐπόμενον νὰ μὴν μπορῶ νὰ λάβω θέσιν. Ὅμως τώρα ποὺ τὸ μελέτησα τὸ ζήτημα, ἀνεξαρτήτως τῶν κινήτρων τῆς χρυσῆς αὐγῆς, τὰ ὁποῖα καὶ δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν, δέν θά ἔπρεπε κι ἐγώ ὁ πολίτης πού πληρώνω, νά γνωρίζω τό τί πληρώνω; Δέν θά ἔπρεπε ἀπό μόνον του τό κράτος νά μοῦ ἐμφανίσῃ τίς λίστες αὐτῶν τῶν ἐξόδων, στά ὁποῖα δαπανῶνται οἱ φόροι πού μοῦ παίρνει; Δέν θά ἔπρεπε ἐφ΄ ὅσον  φορολογοῦμαι νά ἀπολαμβάνω;

Ψιλὰ γράμματα γιὰ τοὺς δασκάλους, τοὺς δημοτικοὺς συμβούλους καὶ τὰ διάφορα καφροπρόβατα ποὺ περιφέρονται γύρω τους. Ἡ ἠθική τους εἶναι τόσο ἐλαστική, ποὺ περιορίζεται σὲ ὅσα τὸ κόμμα τους πρεσβεύει. Ποτὲ παρὰ πέρα.

Ξέρετε…
Τὸ μεγαλύτερον πρόβλημα τῆς κοινωνίας μας εἶναι ἕνα: τὸ ὅ,τι δὲν γνωρίζουμε τὸ πιὸ εἶνται τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἠθικόν! Δῆλα δὴ τὸ ὅ,τι δὲν ἔχουμε παιδεία καὶ κατ’ ἐπέκτασιν συνείδησιν γιὰ νὰ ὑπηρετοῦμε καὶ νὰ προασπίζουμε τὴν κοινωνία μας.
Γιὰ ὅσον καιρὸ λοιπὸν θὰ ὑπάρχουν ἐκπρόσωποι δασκάλων καὶ δήμων ποὺ θεωροῦν πὼς ὁ τόπος μας εἶναι τσιφλίκι τους, ὄχι μόνον δὲν θὰ δοῦμε προκοπή, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χείριστον θὰ περνᾶμε.
Μὲ τὶς ὑγεῖες μας!

Φιλονόη.

Υ.Γ. 1, Λίστες παιδιῶν; Τί θά τίς κάνῃ ἡ χρυσή αὐγή; Θά ἀξιώσῃ δικαία διαχείρισιν ἤ θά τίς χρησιμοποιήσῃ γιά ἄλλους σκοπούς;

Υ.Γ.2. Ναί, νὰ δοθοῦν στὴν δημοσιότητα τὰ ποσοστὰ τῶν μὲν καὶ τῶν δέ. Ἀλλὰ ἄνευ ὀνομάτων. Ἔτσι, γιὰ νὰ ξέρουμε τὸ τὶ πληρώνουμε! 

φωτογραφία

(Visited 58 times, 1 visits today)
One thought on “Λίστες παιδιῶν;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λίστες παιδιῶν; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply