Ἐκεῖ ποὺ μᾶς χρωστοῦσαν μᾶς παίρνουν καὶ τὸ βόδι.

Ἐκεῖ ποὺ μᾶς χρωστοῦσαν μᾶς παίρνουν καὶ τὸ βόδι.φωτογραφία

Ἐκεῖ ποὺ μᾶς χρωστοῦσαν…
Μᾶλλον ὑπερβολικὴ κάπως ἡ ἔκφρασίς μου, ἀλλὰ ἔχει μίαν λογική….
Θὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω…

mister Sorras  ἀπεφάσισε νὰ προσφέρῃ τὴν ἀμέριστη βοήθειά του στὴν Ἑλλάδα ΜΑΣ. (Αὐτὸ τὸ  «ΜΑΣ» τὸ τονίζω, διότι αὐτὴ ἡ ῥημάδα ἡ Ἑλλάδα εἶναι δικαίωμα, ἰδιοκτησία καὶ ὑποχρέωσις ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!!)
Πάει καλῶς ἔως ἐδῶ…
Βρῆκε λοιπὸν κάποια χρήματα, μὲ τρόπους ποὺ μόνον αὐτὸς γνωρίζει, καὶ ἦλθε ἐδῶ γιὰ νὰ τὰ προσφέρῃ στὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον, δῆλα δὴ σὲ  ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ(!!!!!) πρὸ κειμένου νὰ ξεχρεώσουμε!
Πάει καλὰ κι ἔως ἐδῶ!
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ μετὰ ἀρχίζουν τὰ περίεργα!
Ἔχει ξοδέψει ἔως σήμερα 144.000.000 (144 ἐκατομμύρια) πρὸ κειμένου νὰ κάτσουν τὰ κουδουνισμένα καὶ νὰ ἐξετάσουν τὸ ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι, εἶναι πραγματικὰ αὐτὰ τὰ χρήματα!!! Τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, νόμιμα τὰ παραστατικά! Τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, λύσις ὅλο αὐτὸ ποὺ προτείνει ὁ mister Sorras!!!
Τὰ 144 ἐκατομμύρια (144.000.000) εἶναι ἕνα ὑπερβολικὰ μεγάλο ποσό!
Ἀπίστευτα μεγάλο, τοὐλάχιστον γιὰ τὴν δική μου λογική!
Ἐγὼ ἐὰν ἤθελα νὰ κάνω κάποιες γραφειοκρατικὲς ἐνέργειες, ἀπευθυνόμενη πρὸς τὴν κυβέρνησιν, φαντάζομαι πὼς θὰ ξόδευα πολὺ λιγότερα. Ἀλλὰ τέλος πάντων, τὸ εἴπαμε, δὲν εἶμαι ὁ  mister Sorras….

Ἔρχεται ὅμως τώρα ὁ mister Sorras καὶ μᾶς ἀποκαλύπτει πὼς ἐὰν δὲν δεκτοῦν νὰ ἐξετάσουν τὶς προτάσεις του τὰ κουδουνισμένα, θὰ κάνῃ μήνυσιν στὴν κυβέρνησιν καὶ θὰ ἀξιώνῃ (ὤ, ναί!!!) ὅλα αὐτὰ τὰ χρήματα ποὺ ἔχει ξοδέψει!
Μὰ ἡ κυβέρνησις δὲν ἔχει χρήματα! Τὰ χρήματα εἶναι ΔΙΚΑ ΜΑΣ!!!
Δῆλα δὴ θὰ ἔλθῃ καὶ θὰ ΑΠΑΙΤΗΣῌ νὰ μᾶς σώσῃ ἀλλὰ θὰ πρέπῃ  ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ, γιὰ τὶς προθέσεις του, ἄν καὶ δὲν τοῦ ζητήσαμε κάτι τέτοιο, διότι τὰ κουδουνισμένα δὲν ἀποφασίζουν νὰ ἀνοίξουν τὸν φάκελλο ποὺ τοὺς παρουσιάζει! Εἴμαστε σοβαροί;

Νά τό δοῦμε πιό ἀναλυτικά;
Κάνοντας μήνυσιν στὴν κυβέρνησιν, οὐσιαστικῶς κάνει μήνυσιν ΣΕ ΕΜΑΣ!!!
Δῆλα δή, ὁ  mister Sorras ἔρχεται μὲν νὰ μᾶς σώσῃ, ἀλλὰ νὰ μὴν χάσῃ κι αὐτὸς τὸ κάτι τὶ ποὺ προσέφερε γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ!
Δῆλα δή, ἄν καὶ δὲν τὸν ἐπροσκάλεσε κάποιος, (πλὴν κάτι ἀπελπισμένων, ποὺ ὅμως δὲν ἐκπροσωποῦν τὸ σύνολον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ!) αὐτὸς ἔρχεται ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ, μᾶς κάνει προτάσεις, μᾶς θέτει ΟΛΟΥΣ πρὸ τῶν ὑπόχρεώσεών ποὺ αὐτὸς θεωρεῖ  πὼς ἔχουμε, καὶ μετά, εἶτε ἀσχοληθοῦμε, εἶτε ὄχι μὲ τὴν πρότασίν του, πρέπει κι ἀπὸ ἐπάνω νὰ τὸν πληρώσουμε!
Σέ ποιόν νά τό πῶ καί ποιός νά μέ πιστέψῃ;

Τέλος, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ  διατηροῦμε σὲ κάποιον βαθμὸ σώας τὰ φρένας μας, θὰ πρέπῃ νὰ ἐρωτήσουμε καὶ τὸ ἐξῇς:

Θέλει νὰ μᾶς σώσῃ μὲ 600 δίς, ἀλλὰ δὲν θέλει νὰ χάσῃ 144 ἐκατομμυριάκια!
Δῆλα δὴ χάνει (λέμε τώρα….) τὰ 600 δίς, ἀλλὰ κολλᾶ στὰ 144 ἐκατομμυριάκια!
Ἐγώ τά κατάλαβα λᾶθος ἤ αὐτός;

Ἕναν σοφὸ βρὲ παιδιὰ γιὰ νὰ μοῦ τὰ ἐξηγήσῃ!!!
Μπερδεύτηκα!  

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.   mister Sorras ἰσχυρίζεται πὼς ἔχουν ξοδευθεῖ 140 ἐκατομμύρια ἀλλὰ ὁ Παπαδάκης συμπληρώνει πὼς ἔχουν ξοδευθεῖ 144!!!

Υ.Γ.2. Μᾶς χρωστοῦσε  ὁ mister Sorras;  Καλὸ τὸ ἐρώτημα… Ἀλήθεια, ποιός δέν χρωστᾶ στήν Πατρίδα του τήν δέσμευσιν καί ὑποχρέωσιν νά τήν ὑπερασπίζεται; Ἔ;

Υ.Γ.3. Τελικῶς τὴν βλέπω τὴν δουλειά… Καὶ κλαμένοι καὶ δαρμένοι θὰ βγοῦμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἱστορία! 

(Visited 38 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἐκεῖ ποὺ μᾶς χρωστοῦσαν μᾶς παίρνουν καὶ τὸ βόδι.

  1. Πάλι αὐτὸς ὁ Σώρας!… Καὶ δὲν ἀντιλαμβάνομαι αὐτὸ τὸ mister Soras τὶ νόημα ἔχει. Χατιτωμενιά;
    Ἐπιτέλους Φιλονόη, τὶ νόημα ἔχουν ὅλα αὐτά;

Leave a Reply