Ἡ ἀλήθεια (τῶν νεκρῶν) τοῦ σοσιαλισμοῦ!

 

Ἡ ἀλήθεια (τῶν νεκρῶν) τοῦ σοσιαλισμοῦ!φωτογραφία

Σοσιαλισμός εἶναι στὴν οὐσία ἡ δημοκρατία τοῦ σοσιάλ. (Ἤ σοσιάλε ἤ τέλος πάντων κομαντατοῦρ, νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως καὶ λοιπῶν τυράννων.) Οὐσιαστικῶς εἶναι ἡ δημοκρατία, ἀλλὰ σὲ πακέτο ποὺ ἐξυπηρετεῖ αὐτοὺς ποὺ τὴν ἐλέγχουν!
Αὐτὴ ἡ μορφὴ διακυβερνήσεως, τῆς ὁποίας τὴν ἀρχὴ καταλαμβάνουν οἱ κεφαλὲς τοῦ ὅποιου κομματικοῦ μηχανισμού, πειστσιχισμένοι ἀπὸ τοὺς ἐμπίστους-δεσμοφύλακες μας, οἱ ὁποῖοι οὔτως ἤ ἄλλως καλοπερνοῦν, εἶναι  ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔχουν πείσει πὼς χρειαζόμαστε. Πρὸς τοῦτο ἀκοῦμε ὅλο καὶ συχνότερα κάτι γιὰ ἀμεσοδημοκρατίες, γιὰ δημοκρατίες σκέτο, γιὰ δημοκρατίες ξεκάθαρες…. Τέλος πάντων ἀκοῦμε αὐτὸ ποὺ οἱ κοσμοεξουσιαστὲς θέλουν νὰ ἀκοῦμε…. 
Διότι ἔχουν φροντίσῃ ὅπως πάντα, πρὶν ἀπὸ ἐμὰς γιὰ ἐμάς!

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, θὰ πεταχτοῦν κάποιοι νὰ ἰσχυριστοῦν πὼς ἡ σωτηρία λύσις εἶναι ἡ δημοκρατία τῶν ἀρίστων. (Πάλι σὲ δημοκρατία μᾶς τὸ φέρνουν… Εἴθισται…) Δὲν μᾶς λέν ὅμως τὸ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ἄριστοι. Μήπως ἐννοοῦν τούς ἑαυτούληδές τους; Δῆλα δή μήπως οὐσιαστικῶς πρέπει νά ἀλλάξῃ ὁ Μανωλιός καί νά φορέσῃ τά …μοῦτρα τους;

Τέλος, ἄν καὶ γνωρίζω πὼς θὰ συμφωνήσουν ἐλάχιστοι, ῥωτῶ ἐκ νέου:
Τί ἀκριβῶς θέλουμε στήν ζωή μας; Τόν ἄριστο ἤ τόν τυχαῖο; Διότι μὲ αὐτὴν τὴν λογικὰ νὰ πηγαίνουμε στὸν κρεοπώλη νὰ μᾶς ἀφαιρῇ τὶς ἀμυγδαλές ἤ νὰ μᾶς κάνῃ ἐγχειρίσεις ἀνοικτῆς καρδιᾶς. Τώρα σέ ἕνα πτυχίο θά κολλήσουμε; Εἴμαστε σοβαροί; 

Χωρίς λόγια λοιπόν…
Μόνον μὲ ἀριθμούς…Ἡ ἀλήθεια (τῶν νεκρῶν) τοῦ σοσιαλισμοῦ!0

 

φωτογραφία

Φιλονόη. 

Υ.Γ.1. Μήπως γιά ἐτοῦτον τόν λόγο οἱ τάχα μου ἀριστεροί τρίβουν τά χέρια τους; Μήπως γνωρίζουν καλλίτερα ἀπό ἐμάς τό ποῦ θά μᾶς ὁδηγήσουν ταχύτατα; Μήπως οὐσιαστικῶς κι αὐτά τά παιδιά εἶναι καλολαδωμένα γρανάζια τῆς ἰδίας μηχανῆς; Καί μήπως πρός τοῦτο δουλεύουν ὑπογείως τόσους χρόνους, ἀποκοιμιζοντάς μας καί παίζοντάς το …Κινέζοι; Ἀλήθεια, πόσα θά πληρώνονται γιά τό κάθε κεφάλι;

Υ.Γ.2. Θὰ ἤθελα εἰλικρινῶς νὰ μὴν βλέπω αὐτὸ ποὺ ἔρχεται… Ἀλλὰ τὸ βλέπω… Καὶ εἶναι πολὺ σκληρότερο ἀπὸ κάθε προηγούμενον πείραμα! 

(Visited 22 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ἡ ἀλήθεια (τῶν νεκρῶν) τοῦ σοσιαλισμοῦ!

 1. Σοσιαλισμὸς Φιλονόη δὲν εἶναι εἰς τὴν οὐσίαν δημοκρατία σοσιάλ, ἀλλὰ κοινωνιοκρατία. Ἐδῶ ὅμως ἔχει ἀπόλυτον ἐφαρμογὴν τὸ τοῦ Θουκιδίδου “καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει”.
  Καὶ ἡ λέξις ἐν προκριμένῳ τῆς ὁποίας ἔχουν ἀλλάξει τὴν ἀρχικὴν ἔννοιαν δθιὰ νὰ κάμουν τὴν δουλειάν των εἶναι ἡ Δημοκρατία, ἡ δημοκρατία ἡ ὁποία ταιριάζει μὲ ὅλα. Πάντες τὴν δημοκρατίαν ἐξαγγέλλουν, τὴν δημοκρατίαν ὑμνοῦν, πάντες τὴν δημοκρατίαν ἐφαρμόζουν ἕκαστος βεβαίως ὅπως αὐτὸς νομίζει καὶ ὅπως αὐτὸς κρίνει βεβαίως πάντοτε κατὰ τὸ δοκοῦν καὶ τὸ ἴδιον συμφέρον. Μοναδικὸς δὲ ἐκ τῶν ἀνωτέρω εἰκονιζομένων ὅστις οὐδέποτε αὐτοαπεκλήθη δημοκράτης καὶ οὐδέποτε ἀπεκάλεσε τὸ σύστημά του –τὸν Ἐθνικοσοσιαλισμόν – δημοκρατία καὶ ὅστις εὐθαρσῶς καὶ εἰς ὅλους τοὺς τόνους ἐτόνιζε τὴν ἀντίθεσίν του πρὸς τὴν (ὅποιαν) δημοκρατίαν ἦτο ὁ Ἀδόλφος. Ὅλοι οἱ ἄλλοι…. Δημοκράταροι τοῦ κερατᾶ!!!…..
  Καὶ βεβαίως οὐδαμοῦ ἀνὰ τὸν κόσμον πλὴν – ἄν καὶ μερικῶς – τῆς Ἑλβετίας ἐφαρμόζεται ἡ δημοκρατία αὐτὴ ἐντούτοις εὑρίσκεται καθημερινῶς εἰς τὰ χείλη τοῦ ἐκάστοτε μαλάκα ἤ μή.
  Εἰς τὸν λεγόμενον πολιτισμένον κόσμον ἡ δημοκρατία ἐφηρμόσθη κατὰ τὸ παρελθὸν εἰς τὰ ἰδικά μας Μυκηναϊκὰ βασίλεια καὶ εἰς ἀρκετὰς πόλεις τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς χωρὶς ὅμως καὶ ἐκεῖ νὰ ἀνταποκρίνεται πλήρως εἰς τὸ ὄνομά της. Ἔξαρσιν καὶ λειτουργικότητα εἶχεν ἡ δημοκρατία εἰς τοὺς δήμους τῆς Αὐτοκρατορικῆς ἐποχῆς μὲ ἔξαρσιν τὴν Μετααυτοκρατορικὴν, ἤ μεταβυζαντινὴν ἄν προτιμᾶτε, ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ κοινοτισμοῦ ἀλλὰ τοῦτο εἶναι ἄλλο τεράστιον θέμα καὶ ὄχι ἐπὶ τοῦ παρόντος.
  Πάντως ἐν γένει δὲν ἔχω παρὰ νὰ συμφωνήσω μὲ τὰς σκέψεις σου Φιλονόη καὶ καλὸν εἶναι τιαῦτα θέματα νὰ συζητῶνται συχνότερον. .

   • Ὄχι μόνον ἐχορτάσαμε, ἀλλὰ ἐσκάσαμε εἰς σημεῖον νὰ χρειαζόμεθα σόδες!…..
    Μήπως ὅμως, ὅπως ὀρθῶς ἐπισημαίνει ὁ φίλος Ἀντώνης Ἀντωνᾶκος, δέον ἐφεξῆς νὰ ἀναφερόμεθα εἰς δΕΙμοκρατ άντὶ δΗμοκρατίαν;

Leave a Reply