Τὸ χαράτσι εἶναι περισσότερο ἀντισυνταγματικό ἀπὸ τὴν εἴσπραξί του!!!

Τὸ χαράτσι εἶναι περισσότερο ἀντισυνταγματικό ἀπὸ τὴν εἴσπραξί του!!!Πολλὰ πανηγύρια βλέπω ἐδῶ τριγύρω, κι αὐτὸ δὲν εἶναι καλὸ γιὰ κανέναν μας.
Ἄλλο νὰ συνειδητοποιοῦμε τὸ τὶ ἔχουν ἐπιβάλῃ κι ἄλλο νὰ νομίζουμε πὼς συνειδητοποιοῦμε.

Τὸ πρόβλημα τῆς κυβερνήσεως παραμένει στὸ ὅ,τι ἔχει ἀποφασίσῃ τὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς ἀντισυνταγματικοῦ μέτρου, μὲ ἔναν ἀκόμη πιὸ ἀντισυνταγματικὸ τρόπο.
Δῆλα δή. Γιὰ ἕνα περιουσιακὸ στοιχεῖο ποὺ ἔχω φορολογηθῇ, εἶτε ἐγώ, εἶτε κάποιος δικός μου, καὶ λέγεται ἀνοικοδόμησις εἶναι παράνομον, ἀνήθικον κι ἀντισυνταγματικὸ νὰ ἐπαναφορολογηθῶ! Ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι τὸ ζητούμενον καὶ μὲ αὐτὸ δὲν βλέπω καὶ πάρα πολλοὺς νὰ ἀσχολοῦνται!
Εἶναι γεγονὸς πὼς ὁ νομοθέτης, δῆλα δὴ ἡ βο(υ)λή, εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχὴν ἁρμόδιος νὰ ὁρίσῃ τὰ νόμιμα, νὰ ἀλλάξῃ νομικὲς θεωρίες καὶ νὰ ἀνατρέψῃ κάθε νομικὸ καθεστῶς, πλὴν τοῦ Συντάγματος. Ἀκολουθῶντας καὶ ὑπακούοντας οἱ δικαστές, δῆλα δὴ αὐτοὶ ποὺ ἐφαρμόζουν τοὺς νόμους, κρίνουν, γιὰ ὁποιοδήποτε ζήτημα, ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι νόμιμον καὶ φυσικὰ γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι Συνταγματικόν!

Κι ἐδῶ εἶναι τὸ θέμα μας φίλοι μου!
Συζητᾶμε γιὰ τὸ χαράτσι, γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι νόμιμος ἡ εἴσπραξίς του μέσῳ τῶν λογαριασμῶν τῆς ΔΕΗ, κι ὄχι γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι νόμιμον τὸ ἴδιο τὸ χαράτσι!
Βάσει τῆς Εὐρωπαϊκῆς νομοθεσίας ὅμως, καταρρίπτονται οἱ θεσμοὶ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου! Δῆλα δή, ἐὰν κάποιος δὲν ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ πληρώσῃ, αὐτομάτως μένει ἄστεγος (εἶτε τώρα εἶτε σὲ ἕναν χρόνο…) διότι ἁπλούστατα κάποιος ἀνεγκέφαλος Μπενοβούβαλος (μὲ τὴν γνωστή του κουστωδία) ἀπεφάσισαν ἔτσι. Οὐσιαστικῶς ἀν τὶ νὰ στραφοῦμε στὸ ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι συνταγματικὸ τὸ χαράτσι, τρῶμε τοὺς χρόνους μας καὶ τὸ χρῆμα μας δεξιὰ κι ἀριστερά!
Ἀξίζει;

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ, ΔΕΝ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΤΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ…
Ἔχω νὰ προσθέσω κι ἄλλα, ἀλλὰ ἐπιφυλάσσομαι διότι ἐρευνῶ κάποιες παραμέτρους.
Γιὰ τὴν ὥρα ἄς κρατήσουμε αὐτὰ ποὺ ἀναφέρονται στὶς ἤδη ληφθσεῖσες δικαστικὲς ἀποφάσεις.
Τὸ χαράτσι εἶναι παράνομον σκέτο!
Κι αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ τὸ ἀποδείξουμε ἄμεσα!
Ἀρκετοὶ συνάνθρωποί μας ἔμειναν ἄστεγοι καὶ ὑποφέρουν!
Ἄς μὴν μεγαλώνουμε τὸν πόνο τους!

Φιλονόη. 

φωτογραφία

 

(Visited 53 times, 1 visits today)
Leave a Reply