Τὸ νέο τουριστικὸ ἀξιοθέατον θὰ λέγεται γεωτρύπανον.

Τὸ νέο τουριστικὸ ἀξιοθέατον θὰ λέγεται γεωτρύπανον.Κάτι ποὺ δὲν εἶχα συνδυάσει, καὶ πολὺ κακῶς, εἶναι ἡ πιθανότης ὑπάρξεως σπανίων γαιῶν στὴν Χαλκιδική, καὶ δὴ στὴν Ἱερισσό.
Σήμερα μόλις ἄρχισα νὰ τὸ ὑποψιάζομαι, μετὰ ἀπὸ μίαν ἀνάρτησιν τῶν διαχειριστῶν τῆς σελῖδος «παρατηρητήριον μεταλλευτικῶν δραστηριοτήτων».
Πάγωσα!! Κυριολεκτικῶς!
Στὴν Κίνα, γιὰ παράδειγμα, χιλιάδες ἄνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο καὶ οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται, διότι ἐργάζονται στὰ ἀντίστοιχα ὀρυχεῖα. Βλέπετε, εἶναι τόσοι πολλοὶ οἱ Κινέζοι, ποὺ ἀκόμη καὶ οἱ κυβερνῶντες τους δὲν τοὺς ὑπολογίζουν ὡς ἀνθρώπους!!!
Γνώριζα ἐπίσης πὼς στὴν Μακεδονία ἔχουμε κοιτάσματα σπανίων γαιῶν.
Καί τώρα; Τί μαθαίνω; Αὐτά τά κοιτάσματα εἶναι στήν Ἱερισσό;
Τρομοκρατήθηκα!
Ἐὰν εἶναι ἐκεῖ, σὲ λίγο δὲν θὰ ὑπάρχῃ τίποτα ζωντανὸ στὴν γύρω περιοχή!!!

Εξόρυξη σπάνιων γαιών στην Κίνα.
Στην Ελλάδα θέλουν να το κάνουν μέσα στη θάλασσα, στους κόλπους Ιερισσού, Στρυμονικό και Καβάλας, σε μικρή απόσταση από την ακτή. 
Έτσι θα προστεθεί και μια ακόμα τουριστική ατραξιόν στις παραλίες, τα γεωτρύπανα! 

παρατηρητήριον μεταλλευτικῶν δραστηριοτήτων

Ἡ Κίνα προειδοποιεῖ πὼς ἐξαντλοῦνται οἱ σπάνιες γαῖες της.

Οἱ προγνώσεις γιὰ τὶς ἐξορύξεις τῶν σπανίων γαιῶν ἀπὸ τὴν Κίνα εἶναι δυσμενεῖς.  

Ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια ἦταν ὁ πρωταγωνιστὴς καὶ ὁ κύριος προμηθευτὴς σπανίων γαιῶν, μία «συλλογή» 17 στοιχείων, μεταξὺ τῶν ὁποίων συμπεριλαμβάνονται τὸ σκάνδιο, τὸ ὕττριο καὶ τὸ λανθάνιο. Ἀπαραίτητα ὑλικὰ γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ τεχνολογία.
Ἐφ΄ ὄσον ὅμως οἱ προβλέψεις γιὰ τὴν ἐπάρκεια εἶναι δυσμενεῖς, πιέζει ἄλλες χῶρες νὰ στραφοῦν σὲ δικές τους ἔρευνες κι ἐξορύξεις.

Κατέχοντας τὸ 23% τῆς παγκοσμίου παραγωγῆς, ποὺ προέρχονται ἀπὸ κυρίως τρεῖς περιοχές της στὰ νότια τῆς χώρας.
Πιστεύεται ὄμως πὼς τὰ ἀποθέματα πλεόν τελειώνουν καὶ πὼς ἔχουν ἤδη ἐξορυχθῇ τὰ δύο τρίτα τῶν ὀρυκτῶν, ἔν ᾦ παραλλήλως φοβοῦνται πὼς τὰ ὑπόλοιπα ὀρυκτὰ εἶναι χαμηλοτέρας ποιότητος καὶ κατὰ πάσᾳ πιθανότητα θὰ αὐξήσουν τὸ κόστος ἐξορύξεως.

Γιὰ πολὺ καιρὸ ἡ Κίνα κρατοῦσε τὶς τιμὲς χαμηλά, ἀλλὰ παραλλήλως συνέβαιναν παράνομες ἐξορύξεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μειώσουν τὰ κοιτάσματα δίχως νὰ αὐξήσουν τὰ κέρδη τῆς χώρας.
Ταὐτοχρόνως ἡ ζήτησις τῶν μετάλλων, χαλκοῦ καὶ σιδήρου, ποὺ πλέον βρίσκονται στὰ ὑψηλότερα ἐπίπεδα τῆς τελευταίας20ετίας, δὲν αὔξησε τὰ κέρδη τῆς χώρας ἀναλογικῶς.

Πολλὰ προβλήματα λοιπὸν ἔχουν παρουσιαστῇ, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς παράνομες ἐξορύξεις, τὶς ἀποψιλώσεις δασῶν, τὶς πλημμῦρες καὶ τὶς κατολισθήσεις, ποὺ ὀφείλονται στὶς ἐξορύξεις, καὶ καταντοῦν ἐπιζήμιες γιὰ τὴν ὕπαιθρό τους.

 Ἡ Κινεζικὴ κυβέρνησις προσπαθεῖ νὰ ἀναλάβῃ μεγαλύτερο ἔλεγχο ἐπὶ αὐτῶν τῶν βιομηχανιῶν. Αὐτὸ σημαίνει πάταξις τῶν παρανόμων ἐξορύξεων, αὐστηροὶ περιβαλλοντικοὶ κανόνες, ἀποκατάστασι περιβαλλοντικῶν βλαβῶν, καθῶς ἐπίσης κι ἔλεγχο στὶς ἐξαγωγὲς σπανίων γαιῶν. Συνεπῶς ἡ Κίνα, ζητῶντας ἀπὸ ἄλλες χῶρες νὰ στραφοῦν στὶς δικές τους πηγές, ὅπως οἱ ΗΠΑ, ἡ Βραζιλία καὶ ἡ Αύστραλία, μειώνει τὶς ἐξαγωγές της.

 Ἡ παρούσα σχεδὸν μονοπωλιακὴ ἀγορὰ τῶν σπανίων γαιῶν, ἔφερε τὴν Κίνα στὸ σημεῖον νὰ ἀναπροσαρμόσῃ τὰ ἐπίπεδα παραγωγῆς της, σὲ σχέσι μὲ αὐτὰ τῶν δεκαετιῶν τοῦ 1980 καὶ τοῦ 1990. Ἀπὸ τότε μάλλιστα ποὺ ἐντάχθηκε στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ἐμπορίου, τὸ 2001, ἔχουν αὐξηθῇ τόσο πολὺ οἱ ἐξαγωγές της, ποὺ τελικῶς ῥίχνουν τὶς τιμὲς παγκοσμίως, ἔν ᾦ ταὐτοχρόνως τὰ ἀντίστοιχα ὀρυχεῖα στὸν ὑπόλοιπο κόσμο κλείνουν. 

Ὁ ἔλεγχος τῶν ἐξαγωγῶν λοιπόν, θὰ ἐπιφέρῃ μεγάλες ἀλλαγὲς στὴν παγκόσμια ἀγορά, καθῶς ἐπίσης καὶ στὶς τιμὲς τῶν ἠλεκτρονικῶν εἰδῶν, σὲ ὄλον τὸν κόσμο, ἄν κι ὁρισμένες χῶρες ἔχουν ἤδη νὰ στρέφονται στὴν δική τους παραγωγή. Παράδειγμα τέτοιο οἱ ΗΠΑ ποὺ προσφάτως ἄνοιξαν πάλι τὸ ὀρυχεῖο στὴν Καλιφόρνια. 

 Τελικῶς αὐτὰ τὰ σπάνια ὀρυκτὰ δὲν εἶναι καὶ τόσο σπάναι, διότι ἀπαντῶνται σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς περιοχὲς τῆς Γῆς, διότι εἶναι σχεδὸν ὁμοιόμορφα σκορπισμένα στὸν φλοιό της. Ἁπλῶς τὰ ὀρυχεῖα δὲν εἶναι πάντα βιώσιμα κι ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸ ἐὰν τὰ κοιτάσματα εἶναι ἰδιαιτέρως πλούσια. 

πηγή

(ἐλεύθερη μετάφρασις)

Διαβᾶστε ὁπωσδήποτε αὐτά:

Οἱ σπάνιες γαῖες καὶ τὰ παιχνίδια τῶν «γιγάντων».

Ὁ Ἐθνικός μας πλοῦτος! Μᾶς τὸν κλέβουν;

ἀπαντοῦν σὲ πάρα πολλά!

(Visited 22 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὸ νέο τουριστικὸ ἀξιοθέατον θὰ λέγεται γεωτρύπανον.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ νέο τουριστικὸ ἀξιοθέατον θὰ λέγεται γεωτρύπανον. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ νέο τουριστικὸ ἀξιοθέατον θὰ λέγεται γεωτρύπανον. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply