Ἔτσι θὰ γίνῃ καὶ πάλι Πατρίδα μας ἡ Ἑλλάς!

 Πρὸ χθὲς λοιπὸν ἀναζητοῦσα μερικὲς εἰκόνες γιὰ τὸν Νικηταρᾶ. Ξέρετε, αὐτὲς ποὺ ὅλοι γνωρίζουμε.
Τὸν Νικηταρᾶ μὲ τὸ σπαθί… Σὲ νεαρὴ ἡλικία… Ἡλικιωμένο…
Καὶ ξαφνικὰ βλέπω αὐτό:Ἔτσι θὰ γίνῃ καὶ πάλι Πατρίδα μας ἡ Ἑλλάς!1

Τί διαβάζετε;
Τό πασιφανές;
Ναί, κι ἐγὼ τὸ πασιφανὲς διαβάζω!!!
Μόνον ποὺ βλέπω καὶ μίαν ὑπογραφὴ ἐκεῖ δίπλα….

Κέλτικοι σταυροὶ καὶ τριαλαρὶ τριαλαρό… Δὲν κατάλαβα….
Θυμήθηκα ὅμως μίαν ἄλλην φωτογραφία, ποὺ εἶχα δημοσιεύσῃ πρὸ ἡμερῶν.

Ἔτσι θὰ γίνῃ καὶ πάλι Πατρίδα μας ἡ Ἑλλάς!3Καὶ χαμογέλασα…

Θὰ ἐξηγηθῶ.
Πρὸ μερικῶν ἐτῶν, φίλος, δικηγόρος, ποὺ καθημερινῶς εἶναι μέσα στὰ δικαστήρια καὶ βλέπει ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς δὲν φανταζόμαστε, μεταξὺ ἀστείου καὶ σοβαροῦ ἰσχυριζόταν πὼς ὅταν θὰ «κλείσῃ ἡ δαγκάνα ἄκρας δεξιᾶς μὲ ἄκρα ἀριστερά, ὅταν τὰ μεταξύ τους κενὰ θὰ ἔχουν ἐξαφανισθῇ, τότε θὰ δῇς κάτι οὐσιαστικὸ νὰ συμβαίνει στὴν Πατρίδα μας».

Ὁμολογῶ πὼς πράγματι, τὰ λεγόμενά του ἔχουν μεγάλην δόσι ἀληθείας, ἐὰν ἔχῃ κάποιος τὴν διάθεσι καὶ τὸ κουράγιο νὰ τὰ παρατηρήσῃ.
Πράγματι διακρίνω πολλὰ κοινὰ στοὺς μὲν μὲ τοὺς δέ, ὅσο κυλᾶ ὁ καιρός.
Ἐν τάξει, ἡ θεωρία τῶν μὲν καὶ ἡ θεωρία τῶν δὲ πολὺ πιθανὸν νὰ εἶναι γιὰ τὰ μπάζα. Ἀλλὰ αὐτὴν τὴν στιγμὴ δὲν ἐξετάζουμε τὸ τὶ εἶναι ὀρθὸ καὶ τὸ τὶ δὲν εἶναι, ἀλλὰ τὸ τὶ συμβαίνει. Κι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει εἶναι πὼς ὅταν βλέπω τὸν ἀκροδεξιὸ ἤ τὸν ἀκροαριστερὸ νὰ ἔχουν ἀκριβῶς τὰ ἴδια πρότυπα, τότε ναί, κάτι σοβαρὸ τρέχει. Ἁπλῶς δὲν τὸ ἔχουν καταλάβῃ, οὔτε οἱ μὲν οὔτε οἱ δέ(ν). Καὶ ἴσως νὰ μὴν τὸ συνειδητοποιήσουν ποτέ!

Γιατί ὅμως γελῶ;

Ὄχι διότι δὲν ἀναγνωρίζω στὸν κάθε ἄνθρωπο τὸ δικαίωμα στὴν ἐλευθερία ἀλλὰ διότι μὲ ξάφνιασαν. Δὲν εἶναι δυνατὸν κάποιοι ποὺ ἔως πρὸ τινὸς δὲν ἀνεγνώριζαν πατρίδα, ἔθνος, ἱστορία νὰ χρησιμοποιοῦν τὸν λόγο ἑνὸς ὑπερεθνικιστοῦ, ὅπως εἶναι ὁ Κάλβος.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ὁ Νικηταρᾶς, συγκλονιστικὴ μορφή, ἠθικός, δίκαιος, σεμνός, οὐδέποτε ἀπησχόλησε τὴν ἱστορία μὲ καμώματα καὶ μὲ τερτίπια. Πάντα ὑπηρετοῦσε τὴν Πατρίδα του γιὰ νὰ ἔχῃ ἡ Πατρίδα ἐλευθερία.

Τέλος, γιὰ νὰ μαθαίνουν καὶ κάτι τύποι ποὺ τὸ παίζουν γνῶστες τῶν πάντων, πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀποκτήσῃ κάποιος ἐλευθερία ἐάν τήν κερδίσῃ μόνον γιά τόν ἑαυτόν του;
Μά ἐάν ὑπάρχῃ συλλογικότητα, τότε αὐτομάτως δέν δημιουργεῖται κοινωνία;
Μά ἐάν ὑπάρχῃ κοινωνία, μέ βάσι ποιές κοινές παραμέτρους δημιουργεῖται; Μέ τό νά κατοικοῦν κάποιοι στόν ἴδιον φυσικό χῶρο ἤ μέ τό νά μοιράζονται κοινά ὄνειρα, στόχους καί …παρελθόν;

Ναί, παρελθόν!
Αὐτὸ τὸ ἄτιμο μᾶς σημαδεύει καὶ μᾶς χαρακτηρίζει.
Εἶναι αὐτὸ ποὺ ὁρίζει τὸ τώρα μας καὶ δίδει ἐρεθίσματα γιὰ νὰ τολμήσουμε νὰ κερδίσουμε τὸ αὔριο.
Πῶς λοιπόν θά μπορέσῃ κάποιος νά φτιάξῃ κοινωνία δίχως κοινές ἀρχές, βάσεις καί στόχους; Ἔτσι, στό κουτουροῦ;

Δὲν θὰ γράψω περισσότερα σήμερα.
Βλέπω νὰ συμβαίνουν πολλά. Πολλά. Καὶ δὲν γράφονται αὐτά!
Οὔτε οἱ ἀκροδεξιοὶ βάζουν νερὸ στὸ κρασί τους, οὔτε οἱ ἀκροαριστεροὶ στὸ δικό τους. Καὶ οὔτε θεωρῶ ἀκροδεξιοὺς κι ἀκροαριστεροὺς τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τους, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ἐξυπηρετοῦν παιχνίδια καὶ συμφέροντα. Ὅμως αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ συντάσσονται μὲ αὐτὲς τὶς ὁμάδες, οἱ ἁπλοῖ, καθημερινοί, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ κάνουν τὴν μεγάλη ἀνατροπή, στὴν ὥρα της. Κι αὐτοί, οἱ πράγματι ἀκραῖοι σὲ κάποιες περιπτώσεις, εἶναι ποὺ συγκλίνουν πλέον.
Διότι τὸ φάγαμε τὸ «ἰδεολογικό», τὸ «χωνέψαμε» καὶ τώρα πᾶμε γιὰ τὴν …ἐκτόνωσι.
Ὅταν τὴν ὁλοκληρώσουμε, θὰ ἔχουν πέσῃ οἱ μάσκες.
Μὰ ὅταν πέσουν οἰ μάσκες τότε ἐμεῖς θὰ ἀντικρύσουμε αὐτὸ ποὺ μᾶς πρέπει: τοὺς Ἕλληνες ὅπως θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι κι ὄχι ὅπως μᾶς ἔχουν πείσῃ πὼς θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι.

Φιλονόη.

Σημείωσις

Πατρίδα ἀγαπητοί μου δὲν εἶναι τὸ κράτος. Οὔτε εἶναι ἡ χώρα. Πατρίδα εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ πολέμησαν δίπλα στὸν Θεμιστοκλῆ καὶ ποὺ ἀνέβηκαν στὰ πλοῖα γιὰ νὰ πολεμήσουν τὸν ἐχθρό, ὅταν ὁ ἐχθρὸς εἶχε καταλάβῃ τὴν χώρα τους. Διότι Πατρίδα φίλοι μου δὲν εἶναι τὰ σπίτια καὶ τὰ χωράφια ἀλλὰ οἱ Ἄνθρωποι. Κι ὅταν ἀπελευθέρωσαν τὴν Πατρίδα οἱ παπποῦδες μας, τὸ 1821, τὴν ἐλευθερία τους κέρδισαν. Τοὺ ἀνθρώπους ἀπελευθέρωσαν. Ὄχι τὶς περιουσίες.
Καὶ σήμερα, ὁ ἀγώνας δὲν γίνεται γιὰ νὰ σώσουμε τὰ σπίτια καὶ τὰ χωράφια. Αὐτὰ οὔτως ἤ ἄλλως ἐδῶ θὰ μείνουν. Δὲν φεύγουν. Τοὺς ἀνθρώπους παλεύουμε νὰ ἐλευθερώσουμε… Τοὺς ἀνθρώπους.

Οἱ περιουσίες χρειάζονται γιὰ τὴν ἐπιβίωσι ἄλλως τε. Ὄχι γιὰ νὰ φαίνονται κάποιοι πλουσιότεροι τῶν ἄλλων.

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ.

(Visited 75 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἔτσι θὰ γίνῃ καὶ πάλι Πατρίδα μας ἡ Ἑλλάς!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔτσι θὰ γίνῃ καὶ πάλι Πατρίδα μας ἡ Ἑλλάς! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ «ἀγαπημένος» σου …μαλ@κας! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὄχι ῥὲ Χριστόδουλε… Κι ἐσύ; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply