Ἔχεις δῇ Εὐρωπαῖο νά μήν κόβῃ ἀπόδειξι;

Ἔχεις δῇ Εὐρωπαῖο νά μήν κόβῃ ἀπόδειξι;Δὲν ἔχεις δῇ.
Καὶ οὔτε θὰ δῇς.

Γνωστή μου κυρία, ἡ κυρία Ῥούλα,  πρὸ ἐτῶν πῆγε γιὰ ἐπίσκεψι στὴν Γερμανία, ὅπου εἶχε περάσῃ μεγάλο μέρος τῶν νεανικῶν της χρόνων.
Γνώριζε τοὺς νόμους, τὶς παραξενιὲς καὶ τὶς ἀπολυτότητες τῶν Γερμανῶν.
Ἕνα μεσημέρι κάθισε σὲ ἕνα παγκάκι νὰ ἀπολαύσῃ τὸν ἥλιο καὶ, δίχως νὰ τὸ ἀντιληφθῇ, τῆς ἔπεσε ἕνα χαρτομάντηλο ἀπὸ τὴν τσέπη της. Μέσα σὲ λίγα λεπτὰ ἕνα περιπολικὸ ἦταν ἐκεῖ καὶ τῆς ἔκοβε πρόστιμο, μαζὺ μὲ τρεῖς  Γερμανούς, ποὺ ἀδημονοῦσαν γιὰ τὴν τιμωρία της.
Καί οἱ τρεῖς εἶδαν τό χαρτομάντηλο νά πέφτῃ; Ἀμφίβολον. Ἀλλὰ ὁπωσδήποτε ἦταν ἐκεῖ γιὰ νὰ ἀποδείξουν πόσο πολὺ ἔπρεπε νὰ τιμωρηθῇ ἡ γυναικούλα.

Αὐτὰ ὅμως συμβαίνουν στὴν Γερμανία.
Ὄχι στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν.
Βέβαια, τέτοιοι ποὺ εἶναι οἱ Γερμανοί, ὅπου κι ἐὰν πηγαίνουν κουβαλοῦν τὶς συνήθειές τους.
Τάξις, καθαριότης, νομιμοφροσύνη.
Μπορεῖ νὰ εἶναι τὰ μεγαλύτερα καθάρματα τοῦ πλανήτου. Μπορεῖ ἀκόμη νὰ εἶναι καὶ ὅ,τι πιὸ βάρβαρο γέννησε ἡ ἀνθρώπινος φυλή. Ἴσως καὶ κάτι ἀκόμη χειρότερο… Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει.
Ὀφείλω νὰ τοὺς ἀναγνωρίσω πὼς δὲν κάνουν κάτι ποὺ θὰ τοὺς φέρῃ ἀντιμετώπους μὲ τὸν νόμο.
Συνεπῶς, κι ἐδῶ ποὺ εἶναι, ὅσες ἐπιχειρηματικὲς κι ἐμπορικὲς πράξεις κάνουν, θὰ τὶς βροῦμε νομότυπες.

Ἐὰν μποῦμε σὲ ἕνα πολυκατάστημά τους, θὰ διαπιστώσουμε πὼς παζάρια δὲν χωροῦν. Οὔτε νὰ φοροδιαφύγουν σκέπτονται. Οὔτε νὰ κρύψουν μέρος τῶν τζίρων τους. Ὅλα φανερά. Τοὐλάχιστον σὲ αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ φαίνονται, διότι πίσω ἀπὸ τὶς κουρτίνες δὲν γνωρίζουμε μετὰ βεβαιότητος τὸ τὶ συμβαίνει.

Τὰ ἴδια ἔχω νὰ καταθέσω γιὰ τοὺς Ἄγγλους, γιὰ τοὺς Γάλλους, γιὰ τοὺς Ἰσπανούς…
Γενικῶς, κάθε ἐπιχείρησίς τους ἐδῶ, ὅσο κι ἐὰν δὲν μοῦ ἀρέσῃ, παραμένει στὰ πλαίσια τῆς νομιμότητος.

Ἔχετε δῇ μήπως κινέζικο μαγαζί νά κόβῃ ἀπόδειξι; Μήπως ἔχετε δῇ κινέζικο μαγαζί νά τηρῇ, νά σέβεται καί νά ἐφαρμόζῃ  τήν ἑλληνική νομοθεσία; Μήπως ἔχετε δῇ Κινέζο νά μεριμνᾶ πρό κειμένου νά μήν ἐκτεθῇ στούς πελάτες του;
Φυσικὰ κι ὄχι.
Εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἀνάποδον ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους. Τί εἶναι οἱ Εὐρωπαῖοι στίς ἐπίσημες συναλλαγές τους;
Ἔ, καμμία σχέσις. Μὰ ἀπολύτως καμμία.

Τὸ ὅ,τι δὲν μοῦ ἀρέσουν οὔτε οἱ μὲν ἀλλὰ οὔτε καὶ οἱ δέ, δὲν μὲ κάνει νὰ μὴν βλέπω πὼς τοὐλάχιστον οἱ Εὐρωπαῖοι διατηροῦν καὶ τοὺς τύπους καὶ τὰ τυπικά.
Ὁ Κινέζος τί ἀκριβῶς κάνει ἐδῶ; Μᾶς κλέβει; Διότι μᾶς κλέβει μὲ πολὺ πιὸ ἄσχημο τρόπο, ἀπὸ αὐτὸν ποὺ μᾶς κλέβει ὁ Εὐρωπαῖος.

Ὁ Εὐρωπαῖος ἀποδίδει φόρο. Ὁ Κινέζος δὲν ἀποδίδει φόρο.
Ὁ Εὐρωπαῖος συνήθως παίρνει Ἕλληνες στὶς ἐπιχειρήσεις του. Ὁ Κινέζος παίρνει μόνον Κινέζους.
Τὸ ἐμπόρευμα τοῦ Εύρωπαίου ἐλέγχεται σὲ τελωνεῖα καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἔχῃ συγκεκριμένες προδιαγραφές. Τὸ ἐμπόρευμα τοῦ Κινέζου εἶναι ἄνευ προδιαγραφῶν, δηλητηριασμένο, μὴ ἐλέγξιμο καὶ τῆς χειρίστης ποιότητος ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχῃ…

Τί ἀκριβῶς λοιπόν ἔκανε τό πρωθυπουργικό μαριονετάκι στήν Κίνα; Ἔ;
Πῆγε γιά νά πείσῃ τούς Κινέζους νά κάνουν ἐπενδύσεις; Μήπως νά τούς ὑποδείξῃ ποιές ΔΕΚΟ εἶναι πιό συμφέρουσες γιά νά τίς προτιμήσουν; Ἤ μήπως πῆγε ἔως ἐκεῖ γιά νά παραδόσῃ καί τά τελευταῖα ἴχνη ἐθνικῆς κυριαρχίας κι ἀξιοπρεπείας;
Μήπως τό πρωθυπουργικό μαριονετάκι κατεβάζοντας τά βρακιά ἔως τούς ἀστραγάλους, παρέδοσε τήν ἑλληνική ἀγορά στά νύχια τῆς κάθε κινεζικῆς ὀρέξεως; Μήπως ἡ κομμουνιστική Κίνα ἀξίωσε νά καταργηθοῦν πάσῃς φύσεως δασμοί, πού κρατοῦσαν κάποιες σχετικές ἰσοῤῥοπίες μεταξύ τῶν δικῶν της προϊόντων καί τῶν δικῶν μας; Μήπως τελικῶς τό πρωθυπουργικό μαριονετάκι ὑπέγραψε τόν ὁλοσχερῆ ἀφανισμό τῶν ἐναπομεινάντων Ἑλλήνων βιοτεχνῶν κι ἐπιχειρηματιῶν;

Γιατί δέν ζήτησε ἀπό τούς Κινέζους νά ἐφαρμόσουν τά νόμιμα στήν χώρα μας; Γιατί δέν ἀξίωσε τά αὐτονόητα; Γιατί δέν  ἀξίωσε νά πληρώνουν ΤΕΒΕ, φόρους, δασμούς; Γιατί δέν ἀξίωσε νά συμπεριφερθοῦν ὅπως κάθε ἄλλος μέσα στήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωσι; Πόσα ἐκατομμύρια χάνουμε ἐτησίως ὥς χώρα ἀπό τό λαθρεμπόριον καί τό παρεμπόριον; Πόσα ἐκατομμύρια τζιράρουν ἐτησίως οἱ Κινέζοι; 
Ὑπάρχει μεγαλυτέρα βοήθεια ἀπό τό νά καταθέσουν τά νόμιμα καί τά νομότυπα;

Ἄ μπᾶ….
Δὲν τὸπιστεύω.
Τώρα ποὺ ἔρχονται οἱ Κινέζοι θὰ φᾶμε μὲ χρυσὰ κουτάλια, ἀσημένια πιάτα καὶ μεταξωτὲς πετσετοῦλες. Ἀφῆστε δὲ τὰ  ἀδαμάντινα ποτήρια. (Ὄχι, δὲν ἀποκτήσαμε μεταξωτοὺς πισινούς!!! Ἄλλοι τοὺς ἔχουν αὐτούς!!!)
Τέτοιο φαγοπότι οὐδεπόποτε!!!!

Κι ἐπεὶ δὴ ἐκεῖ, στὰ βάθη τῆς Ἀνατολίας, τὸ ἔχουν κι αὐτὸ τὸ ἀνθρωποφαγικό τους, ὥς συνήθεια, κι ἐφ’ ὅσον ἐμεῖς σιγὰ σιγὰ ἀδυνατίζουμε διαρκῶς, διότι σὲ λίγο θὰ τρῶμε μόνον ἀέρα κοπανιστό, ἔως φυσικὰ τῆς στιγμῆς ποὺ κι αὐτὸν θὰ τὸν φορολογήσουν, τολμῶ νὰ σημειώσω πὼς καλλίτερα νὰ ἀναζητήσουμε τρόπους ἐξαφανίσεως, διότι μᾶς βλέπω νὰ γινόμαστε σουπίτσες χειμωνιάτικες. Ξέρετε, μὲ ῥυζάκι, μὲ λίγη τοματούλα καὶ ἁλατάκι γιὰ τὴν νοστιμιά…

Νά δοῦμε ὅμως τά δεδομένα στήν πραγματική τους διάστασιν;
Νά ἐξετάσουμε τό τί ἀκριβῶς ἔκανε στήν Κίνα τό πρωθυπουργικό μαριονετάκι;
Νά ἐξετάσουμε πιό προσεκτικά τό εἶδος τῆς «ἀναπτύξεως» πού μᾶς ἔφερε;
Διότι μόνον σὲ ἀνάπτυξι δὲν μὲ παραπέμπει…

Ἀν τὶ ἀναπτύξεως  τὸ πρωθυπουργικὸ μαριονετάκι ἔκανε ἄρσι προστατευτισμοῦ. Δῆλα δὴ κατήργησε καὶ τὸ ὅποιον μέτρον προστασίας  εἶχαν οἱ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες καὶ βιοτέχνες, ἀπὸ ἐπιθέσεις προϊόντων τῆς ἀλλοδαπῆς. Ἐὰν ἕνα εἰσαγώμενον προϊὸν ἦταν φθηνότερο τοῦ ἀντιστοίχου ἑλληνικοῦ, τότε, λόγῳ δασμῶν, ἡ τιμή του ἦταν πλησίον της τιμῆς τοῦ ἑλληνικοῦ. Μέ τήν ἄρσι ὅμως τοῦ προστατευτισμοῦ αὐτὴν τὴν στιγμὴ τὰ ἑλληνικὰ προϊόντα ἐκτοπίζονται καὶ γίνονται ἀπαγορευτικά. Μπορεῖ κάποιος νά μᾶς ἐξηγήσῃ τί στά κομμάτια ἀνάπτυξις εἶναι αὐτή; Ποιόν προστατεύει; Τόν Ἕλληνα ἤ τόν Κινέζο;

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε.

  • Δὲν πληρώνουν ΤΕΒΕ.
  • Δὲν πληρώνουν δασμούς.
  • Δὲν πληρώνουν φόρους.
  • Δὲν πληρώνουν ΙΚΑ.
  • Δὲν κόβουν ἀποδείξεις.
  • Δὲν δίδουν ἐγγυήσεις γιὰ τὰ προϊόντα τους.
  • Δὲν περιορίζονται ἀπὸ τοὺς ὅρους τοῦ προστατευτισμοῦ.

Τί στά κομμάτια ἔκανε λοιπόν στήν Κίνα τό πρωθυπουργικό μαριονετάκι;
Ξεπούλησε κι αὐτά πού εἴχαμε; Μήπως καθόρισε τίς συνθῆκες καί τά ὅρια τῆς ὅποιας βίζας; Μήπως περιόρισε τόν ἀριθμό τῶν Κινέζων πού θά εἰσάγονται στήν Ἑλληνική κοινωνία; Μήπως ἔκανε κάποιαν κίνησιν τονώσεως τῶν οἰκονομικῶν τῆς χώρας;

Νὰ ἀφήσουν λοιπὸν τὰ περὶ ἀναπτύξεως καὶ νὰ ὁμολογήσουν τὰ τελευταῖα ξεπουλήματα ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν. Διότι ἐτοῦτα τὰ κτήνη πασχίζουν νὰ ἐξαφανίσουν καὶ τὰ ὁλίγα ποὺ μᾶς ἀπέμειναν, λεηλατῶντας ἀκόμη καὶ τὸ παξιμάδι ἀπὸ τὸ στόμα τῶν παιδιῶν μας. Γιὰ ὅσον καιρὸ φυσικὰ θὰ ὑπάρχῃ ἀκόμη παξιμάδι. Διότι κατὰ πῶς τὸ πηγαίνουν, ἀκόμη κι αὐτὸ σκοπεύουν νὰ μᾶς ἁρπάξουν.

Μὴν βιαστεῖτε νὰ προσπεράσετε αὐτὰ ποὺ γράφω. Καὶ μὴν μείνετε στὸ κάπως …ἀστεῖον ὕφος τῆς προσεγγίσεως.
Κρατῆστε τα κι ἀχρείαστα νὰ εἶναι.
Στὸ μεταξὺ ἄς ἀναζητοῦμε κάποιαν σπηλιά… Ποιός ξέρει; Ἴσως νὰ χρειαστῇ τελικῶς…
Ἴσως… Διότι τὰ σπίτια μας τὰ ἁρπάζει ἡ τράπεζα, τὰ περιουσιακά μας στοιχεῖα ὁ κάθε «ἐπενδυτής» καὶ τὶς ζωές μας τὶς ἔχουν ἤδη δημοπρατήσῃ.
Γιὰ τὴν ὥρα, ἔως τῆς δικῆς μας ἀντεπιθέσεως, δὲν εἶναι κακὴ ἡ σπηλίτσα.  Νὰ συνηθίζουμε σιγὰ σιγά…
Ποτὲ δὲν ξέρεις…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Δὲν καταπιάστηκα μὲ τὴν δωρεὰν περίθαλψι ποὺ ἔχει κάθε Κινέζος στὴν χώρα μας. Αὐτὴ ἡ πληγὴ εἶναι πολὺ βαθειὰ καὶ ἀθεράπευτη…

φωτογραφία

(Visited 66 times, 1 visits today)
One thought on “Ἔχεις δῇ Εὐρωπαῖο νά μήν κόβῃ ἀπόδειξι;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔχεις δῇ Εὐρωπαῖο νά μήν κόβῃ ἀπόδειξι; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply