Τοῦ «ἐπαναστάτου» ὁ μισανθρωπισμός.

Τοῦ «ἐπαναστάτου» ὁ μισανθρωπισμός.Ὅταν πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων εἴχαμε δῇ τὴν δραπέτευσι τῶν Ἀλβανῶν ἀπὸ τὶς φυλακὲς Τρικάλων, πολλοὶ ἦταν αὐτοὶ ποὺ χάρηκαν.
Δὲν χάρηκαν βέβαια γιὰ τὸ ὅ,τι ἀπελευθερώθηκαν συνάνθρωποί τους ἀλλὰ διότι ὅπλα ἐλεύθερα κυκλοφοροῦσαν μέσα στὴν κοινωνία μας.
Καὶ καλά, θὰ μποροῦσα ἔως ἑνὸς σημείου, νὰ δεκτῶ πὼς ἔχουν κάποια δίκαια, ἐὰν ἀναλογιστῶ πὼς γιὰ κάποιους ἡ ἐξουσία εἶναι δική τους ὑπόθεσις καὶ πρέπει νὰ φροντίσουν, πρὸ κειμένου νὰ τὴν ἀναλάβουν, μὲ κάθε μέσον. Ἐπίσης θὰ μποροῦσα νὰ δεκτῶ, πάλιν χάριν τοῦ διαλόγου, πὼς θεωρῶντας αὐτὸ τὸ καθεστῶς ὥς τυῤῥανικό, ἄρα καὶ ὑποψήφιον πρὸς ἀνατροπή, ἀπαιτεῖται κάθε μορφῆς ἀντιστάσεως, ἰδίως ἔνοπλος.
Ἔως ἐδῶ, κατὰ περίεργον τρόπο, συμφωνοῦν ἀπὸ ἄκρα ἀριστερὰ ἔως κι ἄκρα δεξιά.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὅμως ἀρχίζουν οἱ διαφοροποιήσεις.

Δῆλα δή…
Εἶναι ἠθικό τό νά χαίρομαι μέ τήν ἄνευ ὁρίου ἐγκληματικότητα;
Γιὰ παράδειγμα.  Εἶναι ἠθικό τό νά μέ χαροποιῇ ὅταν ἕνας ἐγκληματίας τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, ὅπως οἱ Ἀλβανοί πού δραπέτευσαν ἀπό τίς φυλακές τῶν Τρικάλων, κυκλοφορεῖ ἐλεύθερος; Εἶναι ἠθικόν, δίκαιον καί ἀνθρώπινον τό νά μήν ἀσχολοῦμαι μέ τήν δολοφονία τῆς ἀθώας κοπέλας στήν Κορινθία, πρό κειμένου νά ὑποστηρίξω μόνον τίς πεποιθήσεις μου;
Δῆλα δή, γιά ποιάν ἐλευθερία ὑποτίθεται πώς ἀγωνίζομαι, ὅταν οἱ πεποιθήσεις μου ὑποστηρίζουν τήν ψυχρή δολοφονία ἀθώων πολιτῶν; Ἤ μήπως θεωροῦνται παράπλευρες ἀπώλειες αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ δολοφονίες;

Δὲν καταπιάνομαι μὲ τὴν δολοφονία τοῦ ἀστυνομικοῦ, πάλι ἀπὸ ἐγκληματίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, διότι αὐτοί, οἱ ἀστυνομικοί, τυγχάνουν ἐχθροὶ τῶν ἀπελευθερωτῶν μας. Ἄρα καλῶς συνέβῃ, κατ’  αὐτοὺς πάντα. (Τὸ ἐὰν αὐτὸς ὁ ἀστυνομικὸς ἴσως νὰ προστάτευε τὴν μάνα τους ἤ τὸ παιδί τους ἀπὸ τὴν ἐπίθεσι κάποιων ἄλλων ἐγκληματιῶν δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει. Ἀρκεῖ ποὺ ὁ ἐγκληματίας, ὁ ὁποῖος ἀνεβαθμίσθῃ σὲ ἀπελεύθερο, τὸν δολοφόνησε. Κοινῶς τὸν καθάρισε!!! Ἄρα μείωσε τὴν δύναμι αὐτῶν ποὺ θὰ κληθοῦν αὔριο νὰ πολεμήσουν!!!)

Οὔτε ἐπίσης καταπιάνομαι μὲ τὴν δολοφονία τοῦ πολίτου στὴν Πάρο, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ληστείας τῆς τραπέζης, διότι μᾶς προέκυψε φασίστας, φιλοκυβερνητικός, ῥουφιάνος. Ὅλα αὐτὰ βέβαια τὰ ἤξερε ὁ δολοφόνος του ἅμα τῇ ἐμφανίσει τοῦ δολοφονηθέντος, διότι ὁ δολοφονηθεὶς τὰ ἔγραφε στὸ κούτελό του. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει διόλου τὸ ἐὰν αὐτὸς ὁ φουκαρᾶς προσπάθησε νὰ ἀποτρέψῃ μίαν ληστεία. Μὲ τὸ ποὺ ἐπεχείρισε νὰ κάνῃ κάτι τέτοιο, εἴπαμε, αὐτομάτως στὸ κούτελό του, διεφάνῃ τὸ εἶδος του. Σωστά;

Κι ἐρχόμαστε στὸ προκείμενον.
Τί ἔγραψε αὐτό τό πιντί;
(Μεταφέρω ἀπὸ τὴν σελίδα: ὁδόφραγμα κριτικῆς ἀνέργων καὶ πτωχῶν. Σὲ αὐτοὺς δὲν συμπεριλαμβάνεται φυσικὰ ἡ δολοφονηθείσα. Αὐτὴ ἀνῆκε στοὺς ἐργαζομένους ἤ στοὺς πλουσίους ἤ τέλος πάντων σὲ αὐτούς, τοὺς ὁποίους ὄφειλαν νὰ πολεμήσουν οἱ σωτῆρες μας γιὰ νὰ καθαρίσουν τὴν χώρα ἀπὸ τὴν παρουσία τους!!!)

«Ξεκινάω να γράφω επ’ αφορμής της πρόσφατης στοχοποίησής μου από τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης, ως συνεργό σε δολοφονία ενός ρουφιάνου κατά τη διάρκεια ληστείας τράπεζας στην Πάρο. Ο βασικός λόγος που γράφω είναι για να σπάσω το μονοπώλιο του λόγου της εξουσίας, τουλάχιστον γύρω απ’ το πρόσωπό μου και τις επιλογές μου.  Όμως, τώρα, το βρώμικο αυτό παιχνίδι των μπάτσων έχει πάρει τραγικές διαστάσεις. Με στοχοποιούν για φόνο, ως συνεργό στη ληστεία της Πάρου. Δημιουργούν εντυπώσεις και πάλι διαστρεβλώνοντας μια πραγματικότητα, μιλώντας για επίθεση σε ανυποψίαστο πολίτη και λοιπές μαλακίες που σίγουρα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η επαναλαμβανόμενη αναφορά στο επάγγελμά του δημιουργεί την εντύπωση ότι οι ληστές τον πυροβόλησαν επειδή ήταν ταξιτζής (!) και όχι επειδή παρεμπόδισε τη διαφυγή τους, πράγμα που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για τους ληστές, ενώ μία αναφορά στην πολιτική ταυτότητά του -ήταν υποστηρικτής της χούντας- δεν έγινε ποτέ….»

Οὐσιαστικῶς τὸ πιντὶ μᾶς λέει, ἐὰν δὲν καταφέραμε νὰ διαβάσουμε, πὼς ὁ πολίτης ἦταν ῥουφιάνος, ἴσως κι ἐντεταλμένος, ἴσως ἀκόμη κι ὁ ἴδιος ὁ σατανᾶς, ποὺ ἤθελε νὰ ἐμποδίσῃ τὸ θεῖον κι ἀξιομνημόνευτον ἔργο τῆς ληστείας.
Ὤ, ναί… Τὸ διαβάσαμε κι αὐτό.

Συνεχίζει τὸ πιντί, μὲ ἄλλα καλούδια, ἀλλὰ δὲν εἶναι τῆς παρούσης.
Σήμερα εἴπαμε νὰ καταπιαστοῦμε μόνον μὲ τὰ τωρινά του μηνύματα. Κι ἐπαναλαμβάνω. Ἡ δολοφονηθείσα κοπέλα ἀγνοεῖται ἐπιδεικτικῶς. Ἐπίσης ἀγνοεῖται ἐπιδεικτικῶς τὸ ὅ,τι οἱ Ἀλβανοὶ ἦταν φυλακισμένοι γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος κι ὄχι γιὰ τὶς ἰδέες τους. Τὸ γιατὶ συνταυτίζεται ἐτοῦτο τὸ πιντὶ μαζύ τους, εἰλικρινῶς εἶναι ἕνα θέμα ποὺ μόνον ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη ἴσως νὰ ἐξηγοῦσε.

Ἀλλὰ εἴπαμε… Περὶ ὀρέξεως κολοκυθόπιττα!!!

«Μαζί με το κάλεσμα για δράση στέλνω και ένα σινιάλο αλληλεγγύης στους συντρόφους παγκοσμίως που πολέμησαν και πολεμάνε το τεχνοεπιστημονικό σύμπλεγμα, το κράτος και το κεφάλαιο μέσα ή έξω από τα τείχη των φυλακών…

…εδώ και μέρες διεξάγεται άγριο κυνήγι των παράνομων δραπετών των Τρικάλων. Των ανθρώπων που τόλμησαν να ξεφτιλίσουν τα μέτρα ασφαλείας των φυλακών, αποδεικνύοντας πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Μας χάρισαν τα πιο αληθινά χαμόγελα με τη μαχητικότητα και το σθένος που υπερασπίζονται την ελευθερία τους».

πηγή κειμένου καὶ φωτογραφίας

Τί νά σᾶς πῶ;
Σηκώνω τὰ χέρια ψηλά!!!
Ἀντιλαμβάνομαι πὼς κάποιος χαίρεται ὅταν ὁ ἐχθρός του πάσχει. Τὸ κατανοῶ αὐτό, ἄν καὶ τὸ θεωρῶ ἐν τελῶς ἐσφαλμένη ἀντίληψι. Δὲν μπορῶ νὰ χαίρομαι μὲ τὸ πάθημα τοῦ ἐχθροῦ μου. Ὀφείλω νὰ τὸν πολεμῶ μὲ ἴσα ὅπλα, ἔντιμα, ἀξιώνοντας ἀπὸ ἐμέναν κι ἀπὸ τὸν ἐχθρό  μου νὰ συμπεριφερόμαστε ἀνδρείως κι ὄχι ἀνάνδρως. Οὔτε θὰ μοῦ ἄρεσε νὰ συμπεριφέρομαι σὰν γυναικούλα. Ἀλλὰ ἐδῶ ποὺ διαβιοῦμε, ἐντὸς τοῦ χάους καὶ τῆς ἀνισοῤῥοπίας, ἀκόμη καὶ αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ χαρὰ τυγχάνει καλῆς ὑποδοχῆς.
Βλέπετε, τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι τὸ πῶς θὰ ἐλευθερωθοῦμε ἀλλὰ τὸ πῶς θὰ ἐπικρατήσουμε. Κι ἐκεῖ εἶναι τὸ λᾶθος καὶ τὸ στραβό.
Ὁ Ἕλλην δὲν ἔχει ἀνάγκη ἐπικρατήσεως. Ἔχει ἀνάγκη ἐλευθερίας.
Ποῦ θά μᾶς πάῃ; Θὰ τὸ μάθουμε κι αὐτό…

Φιλονόη

Υ.Γ. Λυπᾶμαι πολύ, ἀλλὰ ἔχουμε χάσῃ ἀκόμη κι αὐτῶν τῶν ἐννοιῶν τὶς …ἔννοιες. Δῆλα δή, αὐτὰ τὰ πρόσωπα δὲν εἶναι ἐπαναστᾶτες ἀλλὰ ἀντί-ἐξουσιαστές. Δῆλα δὴ ἀναμένουν νὰ ἀναλάβουν τὴν ἐξουσία ἀν τὶ αὐτῶν ποὺ τὴν κατέχουν τώρα. Δῆλα δὴ προσδοκοῦν νὰ μᾶς κυβερνήσουν κατὰ τὸν δικό τους, μοναδικό, τρόπο!!! Καὶ μὴν μοῦ πεῖτε πὼς δὲν εἶναι μισάνθρωποι, διότι θὰ καγχάσω!!!

(Visited 29 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τοῦ «ἐπαναστάτου» ὁ μισανθρωπισμός.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τοῦ «ἐπαναστάτου» ὁ μισανθρωπισμός. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τοῦ «ἐπαναστάτου» ὁ μισανθρωπισμός. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply