Ἀπὸ σήμερον ἡ Μεραρχία κατέχει τὴν ὠργανῳμένην τοποθεσίαν…

Ἀπὸ σήμερον ἡ Μεραρχία κατέχει τὴν ὠργανωμένην τοποθεσίαν...ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1320 ΜΟΝΑΣ
ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΓΡΑΦ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
Ἀριθ. Πρωτ. 30904


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

«Λήξαντος τοῦ προκαλυπτικοῦ ἀγῶνος, ἀπὸ σήμερον ἡ Μεραρχία κατέχει τὴν ὠργανωμένην τοποθεσία, δι΄ ὅλων τῶν δυνάμεῶν της.
Ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ταὔτης θὰ δοθῇ ὁ ἀποφασιστικὸς ἀγών, πρὸς τὸν ἐχθρόν.
Ὁ Ἀγὼν θὰ διεξαχθῇ μετὰ πείσματος καὶ ἐπιμονῆς ἀκαταβλήτου. Ἄμυνα καρτερὰ ἐπι τῶν θέσεῶν μας μέχρις ἐσχάτων.

Οὐδεμία ἰδέα εἰς οὐδέναν νὰ ὑπάρχῃ περὶ ὑποχωρήσεως. Μέχρι τούδε τὰ προκαλυπτικὰ τμήματα συνεπτύσσοντο συμφώνως τῷ σχεδίῳ Ὑποχωρητικοῦ Ἐλιγμοῦ. Ἤδη πάντες, ἀπὸ τοῦ Στρατηγοῦ Διοικητοῦ τῆς Μεραρχίας, μέχρι καὶ τοῦ τελευταίου στρατιώτου, θὰ ἀγωνισθῶμε ἐπὶ τῶν θέσεῶν μας. Κι ἐν ἀνάγῃ θὰ πέσῳμεν ὅλοι ὑπερασπιζόμενοι αὐτά…

Ἡμερησία Διαταγὴ τοῦ Διοικητοῦ τῆς VIIIης Μεραρχίας Χρ. Κατσιμήτρου στὶς 30/10/1940″.

Ἀπὸ τὸν φίλο Περικλῆ τὸ παραπάνω.

(Visited 57 times, 1 visits today)
Leave a Reply