Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου…

Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου...3

Ἐπειδὴ γίνεται ντόρος μεγάλος σχετικὰ μὲ τὰ Πνευματικὰ Δικαιώματα τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου κι ἐπειδὴ ὑπάρχει ἄγνοια για τὸ θέμα … θὰ πρέπει να γνωρίζετε ὅτι ὁποιοσδήποτε μπορεῖ ἐλεύθερα να παίξει καὶ να ἀναπαραγάγει τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο μὲ τὸ στόμα ἢ μὲ τὰ μουσικὰ του ὄργανα.

Δηλαδὴ οἱ στίχοι καὶ ἡ μελῳδία λόγῳ παλαιότητας καὶ μόνο δὲν ἔχουν πνευματικὰ δικαιώματα.Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου...7

Ὅμως προσοχή!

Ἂν μία μεγάλη ὀρχήστρα ἔχει ἐκτελέσει καὶ ἔχει ἠχογραφήσει τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο πρόσφατα, σὲ μία ἐνορχήστρωση συγκεκριμένου δημιουργοῦ… τότε αὐτὴ ἡ συγκεκριμένη ἠχογράφηση δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται δωρεὰν ἀπὸ ὁποιονδήποτε. Ὑπάρχουν δηλαδὴ δικαιώματα, μικρότερα, ποὺ δὲν ἀφοροῦν τὴν σύνθεση καὶ τοὺς στίχους, ἀλλὰ τὴν διασκευὴ καὶ τὴν ἐκτέλεση.
Ἀκριβῶς ὅπως συμβαίνει μὲ τὰ κομμάτια κλασικῆς μουσικῆς. Μπορεὶ νὰ ΜΗΝ λαμβάνει πνευματικὰ δικαιώματα ὁ Μότζαρτ …ἀλλὰ ἡ Κρατικὴ Ὀρχήστρα τῆς Βιέννης πχ λαμβάνει δικαιώματα ἀπό τὶς δικές της ἠχογραφήσεις. Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου...2

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συζητήσεως περὶ τοῦ «ΕΘΝΙΚΟΥ» μας ΥΜΝΟΥ …ἀπὸ τὸν «ΕΘΝΙΚΟ» μας ποιητὴ … σημειῶστε τὰ παρακάτω:Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου...1

Ὁ «ἐθνικός» μας ποιητὴς Διονύσιος Σολωμὸς:

  • -ἔναν χρόνο , πρὶν τοῦ ἀναθέσει ὁ ΜΑΣΟΝΟΣ Σπυρίδων Τρικούπης τὴν συγγραφὴ τοῦ Ἐθνικοῦ ὕμνου, ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  • -τὴν γραπτὴ τοῦ διαθήκη ποὺ ἤταν νομικὸ ἔγγραφο … ὁ «ἐθνικός» μας ποιητὴς καὶ «βαθύτατα» πατριώτης τὴν συνέταξε στα ΙΤΑΛΙΚΑ καὶ ὡς γνήσιος «Ἕλληνας» τὴν ὑπέγραψε μὲ τὸ μόνο ΝΟΜΙΚΑ ἔγκυρο καὶ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ του ὄνομά ποὺ ἤταν … DIONISIO SALAMON … τόσο «Ἕλληνας» καὶ τόσο «ἐθνικός».
    http://www.hebrewsurnames.com/SALAMON
  • -ἡ συγγραφὴ τοῦ «ἐθνικοῦ» ὕμνου δὲν ἤταν μία αὐθόρμητη ἐνέργεια ἀλλὰ τοῦ ἀνετέθη μὲ τὴν  μορφὴ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ …μὲ χρηματικὸ ἀντάλλαγμα προφανῶς καὶ φαινομενικὰ δὲν εἶχε καὶ μεγάλη θελήση νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ὑπόθεση…ὁ «ἐθνικός»  μας ποιητής. Ἐκεῖνο τὸν καιρό… ὅλοι οἱ «πατριῶτες» μάχονταν ἔναντι ἀμοιβῆς.
  • -ὀτιδήποτε ἄλλο ἔγραψε, ἐκτὸς τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου, δὲν εἶχε οὔτε ἀρχή, οὔτε τέλος καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἤταν ἐπιεικῶς γελοῖο. Δηλαδὴ … ὁ πολὺ προγενέστερος Σαίξπηρ θὰ χρησιμοποιοῦσε τὴν ποιήση τοῦ Σολωμοὺ γιὰ προσάναμμα καὶ τίποτα περισσότερο. Χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ λόγια τοῦ Βαλαωρίτη: τὸ 1857, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Σολωμού, ἔγραφε στὸν Κωνσταντίνο Ἀσώπιο ὅτι  «ἐψεύσθησαν αἱ ἐλπίδες τοῦ ἔθνους» καὶ τὸ 1877 ἔγραφε στὸν Ῥοΐδη:  ὅτι ὁ Σολωμὸς ἄφησε πίσω του «ἕναν μόνο ὕμνον καὶ ὀλίγας ἀσυναρτήτους στροφάς».
  • -τὰ προσωπικὰ ἀντικείμενα τοῦ Σολωμοὺ φυλάσσονταν ἀπὸ τὴν Τεκτονικὴ Στοὰ «Ἀστὴρ τῆς Ἀνατολῆς»,  στὴν ὁποία ἀνῆκε καὶ ὁ Σπυρίδων Τρικούπης ἀλλὰ καὶ ὁ συνιδρυτὴς τῆς APPLE …Steve Wosniak μαζὶ μὲ τὴν γυναῖκα του.Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου...5

… καὶ για τὰ πάρουμε ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ … στὴν νεοϊδρυθεῖσα Ἑλλάδα .. ποὺ ἤταν ὑπὸ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῶν «Ἄγγλων» (βλέπε Rothschild) … ἡ ἐπιλογὴ τῆς σημαίας «μας» …  ἔγινε μὲ κριτήρια ἀμιγῶς «ἐθνικά» καὶ «πατριωτικά».
Ἤταν δηλαδὴ ἡ ΓΑΛΑΖΙΑ ἐκδοχὴ τῆς σημαίας ποὺ ἔφερε ἡ πανίσχυρη EAST INDIA COMPANY … δηλαδὴ ἡ «Ἀγγλική» ἑταιρεία ποὺ εἶχε στὸν ἔλεγχό της τὴν ὑπόδουλη Ἰνδία. Μία Γαλάζια …Ἀγγλικὴ Σημαία…μᾶς ἔδωσαν ὡς γνήσια «ἀγγλικὴ»  ἀποικία τῶν Rothschild … κι ἔναν «ἐθνικό»  ποιητή,  …Salamon … ποὺ  ἔμαθε Ἑλληνκὰ σχεδὸν μὲ τὸ ζόρι…Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου...6Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου...7

«Σίγμα»

(Visited 359 times, 1 visits today)
Leave a Reply