Ἱστορικὸ πλαίσιο συμφώνου συμβιώσεως.

Ἱστορικὸ πλαίσιο συμφώνου συμβιώσεως.Ἐπειδὴ οἱ ἐντόπιοι “προοδευτικοί” ἰθαγενεῖς δὲν φαίνεται νὰ γνωρίζουν πῶς προέκυψαν τὰ καθρεφτάκια καὶ χάντρες ποὺ τόσο πολὺ τοὺς ἀρέσουν, νὰ ποῦμε καὶ τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τοῦ συμφώνου συμβιώσεως. Πρὸς τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος προέκυψε μία ἀνωμαλία σχετικὰ μὲ τὸν θεσμὸ τῶν κληρονομιῶν, ἐξ αἰτίας ἀλλοτρίων ἀντιλήψεων ποὺ παρείσφρησαν στὶς τότε κοινωνίες (κυρίως τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ καὶ σκανδιναυικοῦ κόσμου). Παρατηρήθη λοιπὸν τὸ γενικευμένο φαινόμενο τῶν ἐκβιασμῶν σὲ νέους ἀνθρώπους ποὺ ἔπρεπε νὰ παντρευτοῦν ὅποιους τοὺς ὑποδείκνυαν οἱ συγγενεῖς τους (συνήθως μὲ μόνον οἰκονομικὸ κριτήριο, μία καὶ τότε εἶχαν παρουσιασθεῖ φαινόμενα νεοπλουτισμοῦ στὸ πλαίσιο τῆς βιομηχανικῆς ἐπαναστάσεως) ἀντὶ αὐτῶν ποὺ ἐπέλεγαν οἱ ἴδιοι, μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς ἀποκληρώσεως. Αὐτὸ βέβαια δὲν ἦταν σύμφωνο μὲ τὰ ἔθιμα καὶ τὴν παράδοση, ποὺ ἔπρεπε νὰ περασθῇ στὴν ἐπόμενη γενεὰ ἡ οἰκογενειακὴ περιουσία, δίχως τέτοιους ἐκβιασμοὺς καὶ δίχως νὰ συμπεριφέρονται οἱ συγγενεῖς ὡς ἀτομικοὶ κάτοχοι τῶν περιουσιῶν αὐτῶν, ἀντὶ ὡς διαχειριστὲς μίας οἰκογενειακῆς περιουσίας ποὺ περνοῦσε ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ κατὰ φυσικὸ δίκαιο.

Μέσα σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες σταδιακὰ κάποιοι νεώτεροι ἄνθρωποι ἄρχισαν νὰ ἐπαναστατοῦν καὶ προτίμησαν νὰ κάνουν τὶς δικὲς τους σχέσεις, μὴν τολμῶντας ὅμως νὰ συνάψουν καὶ γάμο φοβούμενοι τὰ ἀντίποινα. Αὐτὸ τὸ πρόβλημα σταδιακὰ ἀντιμετωπίσθη μὲ νομικὸ τρόπο, μὲ τὸ τότε εὕρημα τοῦ συμφώνου συμβιώσεως, ποὺ προστάτευε τὸ ζευγάρι ποὺ γιὰ ἄλλους λόγους κωλυόταν νὰ τελέσῃ γάμο καὶ κυρίως τὰ παιδιά του, ποὺ ἔτσι ἀναγνωριζόντουσαν νόμικά καὶ ἐλάμβαναν κάποια κληρονομικὰ δικαιώματα.

Σήμερα φυσικὰ ΔΕΝ ὑπάρχουν τέτοια γενικευμένα φαινόμενα καὶ ΔΕΝ ὑπάρχει ὁ παραμικρὸς λόγος γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ συμφώνου συμβιώσεως τῶν ἑτεροφυλοφίλων. Ἐφόσον μποροῦν νὰ τελέσουν γάμο ἂς τελέσουν καὶ τέρμα. Ἐὰν ὄχι, ἐὰν τὸ ζευγάρι δὲν ἀναλαμβάνει μία τέτοια ὑπεύθυνη δέσμευση τότε σὲ καμμία περίπτωση ἡ σχέση του δὲν μπορεῖ νὰ ἐκλαμβάνεται τὸ ἴδιο μὲ αὐτὴν τοῦ γάμου. Διότι δὲν εἶναι τό ἴδιο, δὲν δέχονται νὰ ἀναλάβουν εὐθύνες, δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν σχέση τους ὡς σοβαρὴ καὶ κατασταλαγμένη, ἀλλὰ ἀκόμη ‘ψάχνονται’ – μία τέτοια σχέση, σεβαστὴ μέν, ὄχι τοῦ ἰδίου ἐπιπέδου μὲ αὐτὴν τοῦ γάμου δέ.

Πέρσεια Ἑκάτη

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply