Ἀριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια.

Ἀριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια.
Οἱ νέοι δὲν εἶναι ἀρμόδιοι διά τὴν σπουδὴν τῆς πολιτικῆς.
Βεβαίως ὅμως ἕκαστος κρίνει ὸρθῷς ὅσα γνωρίζει καὶ εἰς αὐτά εἶναι καλὸς κριτὴς. Ἐπομένως εἰς τὰ ὶδιαίτερα εἶναι κριτὴς ὁ εἰδικῷς μορφωμένος, γενικὸς δὲ κριτὴς εἶναι ὅστις εἶναι μορφωμένος εἰς ὅλα. Διὰ τοῦτο ὁ νέος δὲν εἶναι ὰρμόδιος σπουδαστὴς διὰ τὴν πολιτικήν. Διότι εἶναι ἀνίδεος ὰπὸ τὰς πράξεις τῆς ζωῆς, καὶ ὅμως οἱ πολιτικοὶ λόγοι πηγάζουν ὰπὸ αὐτὰς καὶ ὁμιλοῦν δι’ αὐτάς. Ἐκτὸς δὲ τούτου, ἐπειδὴ ἀκολουθεῖ τὰ πάθη του, εἰς μάτην καὶ ἀνωφελῷς θὰ ἀκροασθῇ, διότι ὁ σκοπὸς δὲν εἶναι ἡ γνῶσις ἀλλὰ ἡ πρᾶξις. Καὶ δὲν ἔχει καμμίαν διαφορὰν ἀν εἶναι νέος κατὰ τὴν ἡλικίαν ἤ κατὰ τὸν χαρακτῆρα νεαρός. Διότι αἰτία τοῦ ἐλαττώματος δὲν εἶναι ὁ χρόνος, ἀλλά τὸ ὅτι ζῆ καὶ ἐπιδιώκει πᾶν πρᾶγμα συμφώνως μὲ τὸ πάθος του. Δηλαδὴ εἰς τοὺς τοιούτους εἶναι ἀνωφελὴς ἡ γνῶσις, καθὼς εἰς τοὺς ἀκολάστους. Ἑνῶ εἰς ἐκείνους, ὅσοι κανονίζουν τὰς κλίσεις των συμφώνως μὲ τὸ λογικόν, ἴσως εἶναι πολὺ ὡφέλιμον νὰ γνωρίζουν περὶ αὐτῶν.

Τᾶσος Γκολέμης

(Visited 57 times, 1 visits today)
Leave a Reply