Ὁ εὐσεβής πόθος ἤ ὁ διακαής πόθος;

Ὁ εὐσεβής πόθος ἤ ὁ διακαής πόθος;Τὰ πάντα στὴν ζωή μας, γιὰ νὰ δεσμευτοῦμε νὰ τὰ κερδίσουμε ἤ νὰ τὰ κατακτήσουμε ἀπαιτοῦν ἐνέργεια. Ἀπαιτοῦν κάτι ποὺ θὰ τὰ κινητοποιήσῃ. Καί τί εἶναι αὐτό τό κάτι; Ποῦ θά τό βροῦμε;

Πάντα τὰ ἀποθέματα δυνάμεως μέσα μας ἦσαν…
Ἐὰν ὅμως αὐτὰ τὰ ἀποθέματα δὲν βρεθῇ τρόπος νὰ τὰ ἐνεργοποιήσουμε, τότε θὰ παραμένουν ἄχρηστα.
Αὐτὸ τὸ κάτι λοιπὸν ποὺ θὰ ἀλλάξῃ τὰ δεδομένα μας εἶναι ὁ διακαὴς πόθος.
Εἶναι αὐτὸς ὁ πόθος ποὺ μᾶς «καίει», μᾶς «τσουρουφλίζει» πρὸ κειμένου νὰ ὑλοιποιηθῇ.
Κι αὐτὴ εἶναι ἡ διαφορὰ ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες μας ἐπιθυμίες ποὺ τελικῶς δὲν πραγματοποιοῦνται.
Διότι ἐὰν κάτι εἶναι ἁπλῶς εὐσεβές, τότε δὲν ἐμπεριέχει ἀπαραιτήτως καὶ τὸν πόθο ποὺ χρειάζεται γιὰ τὴν ἐνεργοποίησι τοῦ ἀτόμου.

Ἡ ἐνέργεια λοιπὸν ποὺ θὰ κινητοποιήσῃ τὸν ἄνθρωπο πρέπει νὰ εἶναι κάτι πολὺ ἰσχυρό.Γιὰ νὰ βγῇ κάποιος ἀπὸ τὴν ἀδράνεια, ποὺ τὸν πετᾶ ἡ καθημερινότης του, ὀφείλει νὰ ἀναζητᾶ διαρκῶς μέσα του νέα κίνητρα καὶ φυσικὰ νὰ δημιουργῇ νέες δεσμεύσεις. Ὅμως τὰ πάντα γιὰ νὰ κινηθοῦν ἀπαιτοῦν ἐνέργεια.
Καὶ ἡ ἐνέργεια ὑπάρχει μόνον ὅταν μποροῦμε νὰ μετατρέψουμε τοὺς εὐσεβεῖς μας πόθους σὲ διακαεῖς.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 191 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ εὐσεβής πόθος ἤ ὁ διακαής πόθος;

Leave a Reply