Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …μελετήσουμε ἕναν ψεύτη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ...μελετήσουμε ἕναν ψεύτη;Τόν θυμᾶστε τόν Ψεύτη τόν Ἠλιόπουλο;
Μήπως θυμᾶστε καί τό σκηνικό πού εἶχε στηθῇ σέ ἐκείνην τήν ταινία;
Εἶναι κάποιες πολὺ σημαντικὲς λεπτομέρειες, ποὺ θὰ μᾶς κάνουν καλὸ ἐὰν τὶς προσέξουμε…
Ἡ ἱστορία γνωστή.
Τρεῖς σοβαρὲς λεπτομέρειες ὅμως…
Ἡ πρώτη εἶναι πὼς ὁ βουλευτὴς δὲν κυκλοφορεῖ μὲ ὑπερπολυτελῆ ὀχήματα ἀλλὰ μὲ τὸ λεωφορεῖο.
Ἡ δευτέρα εἶναι πὼς τὸ σπίτι του εἶναι πάντα ἀνοικτό, δίχως φύλακες καὶ κάγκελα. Μεγάλη ἀντίθεσις μὲ τὴν σημερινή μας πραγματικότητα.
Καὶ ἡ τρίτη λεπτομέρεια εἶναι τὸ ῥουσφέτι. Μία πραγματικότης ἀπὸ τότε πολὺ ἔντονη… Μία πραγματικότης ποὺ σίγουρα οἱ ῥίζες της δὲν εἶναι σὲ ἐκείνην τὴν ἐποχή, ἀλλὰ διαπιστώνουμε πὼς σὲ καμμίαν ἐποχὴ τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ κράτους δὲν ἔλειψε.

Πάντως, ἐπεὶ δὴ ἡ λογική μου δὲν εἶναι νὰ ἀρχίσουμε νὰ μελετᾶμε τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῆς κάθε ἐποχῆς, ἀλλὰ τὸ νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις ποὺ δεχόμεθα ἀπὸ τὸ σύστημα, ἰδίως αὐτὴν τὴν ὥρα, μέσῳ τῶν εἰδήσεων, ἐὰν δὲν ἔχουμε ἀποφασίσῃ κάτι ἄλλο, τότε εἶναι μία ὡραῖα ἰδέα, γιὰ νὰ ξεφύγουμε, βλέποντας μίαν Ἑλληνικὴ ταινία…

Σήμερα λοιπὸν προτείνω τὸν Ψευτοθόδωρο.
Ἀλλὰ ἔχω κι ἄλλες προτάσεις..

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply