Μήπως βρέθηκε λοιπόν τό σῶμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου;

Μήπως βρέθηκε λοιπόν τό σῶμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου;Μήπως βρέθηκε τὸ σῶμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου;

Τὸ σῶμα τὸ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἦταν στὴν Αἴγυπτο, βαλσαμωμένο καὶ τυλιγμένο σὲ λίνο ὕφασμα καὶ τὸ προσκυνοῦσαν σὰν θεό.
Τὸ σῶμα ἐξαφανίστηκε ὅταν ὁ Θεοδόσιος ἀπεφάσισε νὰ τὸ καταστρέψει.
Πρὸς τὰ τέλη τοῦ 4ου αἰῶνα στὴν Ἀλεξάνδρεια παρουσίασαν μερικὰ ἄτομα ἔνα μουμιοποιημένο ἀρχαῖο σῶμα.
Γιὰ νὰ παρουσιάσῃ κάποιος μουμιοποιημένο σῶμα ἐκείνη τὴν ἐποχὴ σήμαινε γι’ αὐτὸν θάνατο.
Αὐτοὶ ὅμως ποὺ τὸ παρουσίασαν ἰσχυριστήκαν ὅτι ἦταν τὸ σῶμα τοῦ ἁγίου Μάρκου, ἰδρυτοῦ τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας στὴν πόλη.
Οἱ χριστιανοὶ τὸ δέχτηκαν καὶ τὸ εἴχαν στὸν ναὸ καὶ τὸ προσκυνοῦσαν.

Ἀργότερα, ὅταν εἰσέβαλαν στὴν Ἀλεξάνδρεια οἱ Ἄραβες, τὸ σῶμα φυγαδεύθηκε καὶ τώρα βρίσκεται στὴν ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Μάρκου στὴν Βενετία.
Μέχρι ἐδῶ δὲν βλέπουμε κάτι τὸ περίεργο.

Ἄλλα, σύμφωνα μὲ τὸν Δωρόθεο, τὸ σῶμα τοῦ ἁγίου Μάρκου κάηκε, μετὰ τὸν θάνατό του, ἀπὸ τοὺς ἐθνικούς.
Ὑπάρχει καὶ ἔνα ἀπόκρυφο κείμενο ἀνωνύμου συγγραφέως, γνωστὸ ὡς «πράξεις τοῦ ἁγίου Μάρκου», τὸ ὁποῖο γράφτηκε τὸν 4ο αἰῶνα καὶ λέει ὅτι οἱ παγανιστὲς ἔκαψαν τὸ σῶμα τοῦ ἁγίου ἂν καὶ οἱ χριστιανοὶ προσπάθησαν νὰ τὸ σώσουν.
Τώρα πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ σῶμα αὐτὸ ἀνήκει στὸν Μέγα Ἀλεξάνδρο.

Ὁ βρετανὸς ἱστορικὸς Andrew Cgugg ὑποστηρίζει ὅτι ὁ τάφος τοῦ ἁγίου Μάρκου δὲν περιέχει τὸ σῶμα τοῦ εὐαγγελιστοῦ ἄλλα τὸ σῶμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
Ὁ Paul Cartledge, καθηγητὴς τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας στο Κέμπριτζ καὶ συγγραφέας τοῦ «Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας», συμφωνεῖ ὅτι στὴν Βενετία μπορεῖ  νὰ εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου.
Ο Dr Paul Dohert Γάλλος, ἔνας σύγχρονος βιογράφος τοῦ Ἀλεξάνδρου, λέει: Τὸν Ἀλέξανδρο τὸν ἔβλεπαν ὡς θεϊκὴ φιγούρα καὶ μπορούσαμε νὰ φτάσουμε στὸ σῶμα του μὲ ἐξετάσεις DNA. Θα μπορούσαμε να μάθουμε πολλά.

Πολλοὶ λοιπὸν ἐπιστήμονες ζήτησαν τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸν πάπα νὰ ἐξετάσουν τὸ σῶμα ποὺυ ὑπάρχει στὴν ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Μάρκου. Ἀπάντηση ἀκόμη δεν πῆραν.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι τὸ σῶμα τοῦ Μάρκου εἶναι τυλιγμένο σὲ λίνο ὕφασμα ὅπως τοῦ Ἀλεξάνδρου.
Περιμένουμε λοιπὸν τὴν ἄδεια τοῦ πάπα.

Δαρίβας Παναγιώτης
Περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 224 times, 1 visits today)
Leave a Reply