Μὰ καλό μου… Δὲν θέλουν ἀνάπτυξιν!!!

Μὰ καλό μου... Δὲν θέλουν ἀνάπτυξιν!!! 4Τὸν ἀφανισμό μας θέλουν!
Ἐὰν ἤθελαν ἀνάπτυξιν, εἶχαν τὶς εὐκαιρίες γιὰ νὰ τὸ κάνουν… Καὶ τὶς ἔχουν… Καθημερινῶς… Ὅμως δὲν θέλουν!!!
ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΛΕΜΕ!!!!!!!!!!!

Δὲν θέλουν ἀναπτύξεις, προοπτικές, ἐναλλακτικές…
Δὲν θέλουν ἀνάκαμψιν, ἐπενδύσεις, αὐτονομίες…
Οἱ ἐντολές τους εἶναι νὰ καταβαραθρώσουν τὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία, κι ὄχι μόνον,  μὲ ὅλους τοὺς λογικούς, ἀλλὰ κυρίως μὲ ὅλους τοὺς παραλόγους τρόπους… Δῆλα δὴ οἱ ἐντολές τους εἶναι νὰ μᾶς τελειώσουν…
Φτώχεια, φτώχεια, φτώχεια…
Αὐτὲς εἶναι οἱ ἐντολές…
Γιὰ τὶς ἐπόμενες δύο ἤ τρεῖς δεκαετίες, οἱ εἰκόνες ποὺ θὰ βλέπουμε θὰ εἶναι χειρότερες ἀπὸ τὶς εἰκόνες ποὺ εἴδαμε στὴν Ἀργεντινή…
Αὐτὸ θέλουν κι αὐτὸ πράττουν…
Ἐὰν ἠθελαν κάτι ἄλλο, θὰ τὸ ἔκαναν..
Ἀντιθέτως αὐτοὶ δὲν θέλουν κάτι ἄλλο… Θέλουν αὐτὸ ποὺ βλέπουμε…

Νὰ διαλύσουν τὸν κρατικὸ μηχανισμὸ θέλουν, τοὺς κοινωνικοὺς ἱστοὺς καὶ γιατὶ ὄχι, κι ἐμᾶς τοὺς ἰδίους…

Ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια ἔχουμε ξεκινήσῃ ἕναν ἀγώνα μὲ πολλές, πολλές, πάρα πάρα πολλὲς διαπιστώσεις.
Διαπιστώσεις ποὺ οὐσιαστικῶς ἀποδεικνύουν πὼς γνωρίζουν ἀλλὰ δὲν θέλουν νὰ πράξουν τὰ αὐτονόητα…
Ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ, τὰ πρῶτα, ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν δανειοδότησίν μας ἀπὸ τὴν Ῥωσσία, ἔως τὰ πιὸ πρόσφατα, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ὑποχρεωτικὴ σφραγίδα ποὺ μπαίνει στὴν ἀμυντικὴ βιομηχανία.

Πόσες ἀποδείξεις πιά θέλουμε γιά νά πεισθοῦμε πώς ὅλοι, ἀπό τόν μικρότερο, ἔως τόν μεγαλύτερο, ἐπιθυμοῦν τήν φίμωσιν, τήν δουλοποίησιν καί τόν ἀφανισμό ὅλων τῶν πληθυσμῶν, σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς Γῆς;
Ἁπλῶς ἐδῶ, στὴν Εὐρώπη, εἶναι τὸ σπίτι μας καὶ μᾶς πονᾶ κάπως περισσότερο…
Τὶς διαπιστώσεις ὅμως τὶς ἔχουμε κάνῃ πρὸ πολλοῦ…
Δὲν θέλουν νὰ διασωθῇ κάποια φωνὴ ποὺ θὰ τολμᾶ νὰ διαφωνήσῃ μαζύ τους…
Δὲν θέλουν ἀντίλογο…
Δὲν θέλουν λογική…
Δὲν θέλουν ἀνταγωνισμό…
Δὲν θέλουν ἐθνικὰ νομίσματα ποὺ θὰ ἐνισχύῃ τὸν ὅποιον ἀνταγωνισμὸ πρὸς τὰ γερμανικὰ προϊόντα…
Ἡ νέα Αὐτοκρατορία τῶν Ἀψβούργων εἶναι ἐδῶ!!!
Ὤ, ναί…. Εἶναι ἐδῶ…

Θά ἀφήσουν οἱ Ἀψβούργοι κάποιον ὑποτελῆ τους νά σταθῇ στά πόδια του;
Ἔ ὄχι δά….

Καταστρατηγοῦν τὴν λογικὴ μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο. Ἐξοργιζόμεθα… Τρομάζουμε…
Ἀγανακτοῦμε… Φωνάζουμε… Ἀντιδροῦμε… Καταγγέλουμε…
Μὰ ἐξακολουθοῦν…

Καὶ θὰ ἐξακολουθήσουν…
Καταστρέφουν καὶ θὰ καταστρέφουν…
Διαλύουν καὶ θὰ διαλύουν…
Ἔχουν ἐμφανίσῃ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ μέσα, πρὸ κειμένου νὰ φθάσουν στὸν στόχο τους.
Κι ὁ στόχος τους δὲν εἶναι τόσο ἡ παγκόσμια διακυβέρνησις, ποὺ οὐσιαστικῶς πάντα ὑπῆρχε, ἀλλὰ κάτι ἄλλο, σημαντικότερον…
Ὁ στόχος τους εἶναι ἡ ἐπιβολὴ τῆς δικῆς τους πολιτικῆς θεωρήσεως, ποὺ θὰ φαίνεται στὰ μάτια μας τελικῶς σὰν …δική μας ἐπιλογή.
Κάτι σὰν τὶς ἄμεσες δημοκρατίες ἕνα πρᾶγμα, ποὺ πίσω τους οὐδεὶς γνωρίζει τὸ ποιὸς κρύβεται, τὸ ποιὸς πληρώνει καὶ τὸ πόσα…

Καί δέν θά ἀντιδράσουμε λοιπόν;
Δέν θά πολεμήσουμε;
Μὰ πολεμᾶμε… Καθημερινῶς πολεμᾶμε…
Καθημερινῶς δίδουμε μάχες…
Ἀπὸ τὶς μάχες γιὰ τὴν ἁπλῆ καὶ ταπεινή μας διαβίωσιν ἔως τὴν μεταλυτέρα, τὴν συλλογική μας δικαίωσιν…
Ἁπλῶς γιὰ τὴν ὥρα, ἔως ὅτου νὰ ἀνοίξουν ὅλα τους τὰ χαρτιά, οἱ καταπατητές μας,  μποροῦμε μόνον νὰ παρατηροῦμε…
Τὰ δικά μας χαρτιά, γιὰ τὴν ὥρα, εἶναι κρυφά… Ὅπως τοὺς πρέπει δῆλα δή…
Τὰ δικά τους ἀνοίγουν…
Ἔχουμε χρόνο καὶ δρόμο γιὰ νὰ τὰ δοῦμε ὅλα ἀνοικτά…
Πάντως, καλοῦ κακοῦ, ἄς μελετήσουμε προσεκτικὰ τοὺς χάρτες ποὺ παραθέτω στὸ πέρας τῆς δημοσιεύσεως…
Πολλὰ ἔχουν νὰ μᾶς μαρτυρήσουν…
Κι αὐτὰ τὰ πολλὰ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ σημαντικὸ τμῆμα τῶν σχεδιασμῶν τους ἐπὶ εὐρωπαϊκῶν κυρίως ἐδαφῶν.

Φιλονόη

Ἡ αὐτοκρατορία τῶν Ἀψβούργων περὶ τὸ 1200.

Ἡ αὐτοκρατορία τῶν Ἀψβούργων περὶ τὸ 1200.

 

Ἡ αὐτοκρατορία τῶν Ἀψβούργων πρὶν τὸ 1378.

Ἡ αὐτοκρατορία τῶν Ἀψβούργων πρὶν τὸ 1378.

 

Ἡ αὐτοκρατορία τῶν Ἀψβούργων πρὶν τὸ 1547. (Μὲ πράσινο)

Ἡ αὐτοκρατορία τῶν Ἀψβούργων πρὶν τὸ 1547. (Μὲ πράσινο)

 

Κατανομὴ τῶν φυλῶν τῆς Αὐστροουγγαρίας.

Κατανομὴ τῶν φυλῶν τῆς Αὐστροουγγαρίας.

Υ.Γ. 1. Λέω νὰ ξαναπιάσω τὸ «Ὁ Ἀγών μου»… Τὸ ξεφύλλισα στὰ 15μου ἀλλὰ τὸ ξέχασα. Κάτι μοῦ λέει πὼς ἐκεῖ μέσα θὰ βροῦμε πολλὲς ἀπαντήσεις γιὰ τοὺς τελικούς τους σχόχους.Μὰ καλό μου... Δὲν θέλουν ἀνάπτυξιν!!! 6

Υ.Γ. 2. Ποιά αὐτοκρατορία εἴπαμε πώς κατάφερε νά ἐπιβιώσῃ στήν διάρκεια τῶν αἰώνων; Ἔ;

Υ.Γ. 3. Τί ἔπαθαν καί ξαναέπαθαν καί τελικῶς θά ξαναπάθουν οἱ ἀνωτέρῳ; Χμμμ… Καλὸ τὸ ἐρώτημα…

 

Σημείωσις

Τί θά κάνουμε;
Πολλὰ θὰ κάνουμε…
Καὶ πολλὰ ἤδη κάνουμε…
Γιὰ τὴν ὥρα ἀπαιτεῖται νὰ παραμένουμε διαυγεῖς, ψύχραιμοι, ὀνειροδόμοι…
Σιγὰ σιγὰ οἱ ἀπαντήσεις στὰ ἐρωτήματά μας θὰ ἐμφανίζονται ὡς μοναδικοὶ κι ἀναγκαῖοι δρόμοι.

 

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply