Μνημεῖον Δημητρίου Ὑψηλάντου ἐν Ναυπλίῳ…

Μνημεῖον Δημητρίου Ὑψηλάντου ἐν Ναυπλίῳ, κατασκευασθὲν ἐν Βιέννᾳ τῆς Αὐστρίας ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ του Γεωργίου.
Ἔχει ἤδη βανδαλισθεῖ ὑπὸ ὑπανθρώπων μὲ τὸ σιχαμερὸν περιγεγραμμένον «Α» καὶ μὲ ἀφαίρεσιν τοῦ δεσπόζοντος τοῦ μνημείου σταυροῦ. Ἄσχετον.
Λεπτομέρειαι:Μνημεῖον Δημητρίου Ὑψηλάντου ἐν Ναυπλίῳ...1
1. Τρόπαιον μὲ ἀρχαϊκὰ ὅπλα.Μνημεῖον Δημητρίου Ὑψηλάντου ἐν Ναυπλίῳ...2
2. Ἑλληνικὸς ἰσοσκελὴς σταυρός, περιγεγραμμένος δι᾿ οὐροβόρου ὄφεως.

Re-natus Salvator Freantles

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply