Ἡ πολιτικὴ τῆς Ε.Ε. γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι σωστή, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ὑπάρχει κλιματικὴ ἀλλαγή!

δήλωσε ἡ κλιματικὴ ἐπίτροπος Connie Hedegaard μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν ἀναπλήρωση τῶν πάγων στὴν Ἀρκτική, καὶ τὸ μεῖζον θέμα ποὺ προέκυψε μεταξὺ τοῦ εὐρωβουλευτοῦ καὶ ἀρχηγοῦ τοῦ βρεταννικοῦ κόμματος UKIP Nigel Farage καὶ τοῦ προέδρου τῆς Κομισιόν, José Barroso.

Ἕτσι ἔτσι, νὰ τὰ λέμε κι αὐτά, ἡ κεντρικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος ΔΕΝ κάνει λάθη σύντροφοι..

Ἡ ὁμολογουμένως ἀπολαυστικὴ διένεξη εἶναι χαρακτηριστικὴ τοῦ πολιτικοῦ σουρεαλισμοῦ ποὺ ἐπικρατεῖ ἐδῶ καὶ κάποια χρόνια στὴν ἠγεσία τῆς Ε.Ε. Ἀπολαύστε την, ὅπως διεδραματίσθη:

Ὁ Nigel Farage δείχνει δορυφορικὲς φωτογραφίες τῆς Ἀρκτικῆς, ἀπὸ τὴν ΝΑSA στὸν Barroso λέγοντας ὅτι ὑπάρχουν συνεχῶς αὐξανόμενες ἀποδείξεις ὅτι ὁ πλανήτης ψύχεται καὶ δὲν θερμαίνεται. Λέει ἀκόμη ὅτι ἡ ὅλη ἀνησυχία γιὰ τὴν πλανητικὴ ὑπερθέρμανση ἦταν ἴσως ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα καὶ ἠλιθιότερα σφάλματα ποὺ ἔγιναν ποτέ. Καὶ ζητάει νὰ πέσουν ἀμέσως οἱ φόροι (=χαράτσια) ἐνέργειας ποὺ ἔχουν ἐπιβάλλει ἀπὸ τὴν μή-ἐκλεγμένη γραφειοκρατικὴ παρασιτικὴ κλίκα ποὺ εἶναι ἡ ΕΕ…

Ὁ Barroso δὲν θέλει οὔτε νὰ τὸ ἀκοῦσῃ… σχεδὸν ὑστερικὰ φωνάζει ὅτι 99% τῶν κλιματικῶν ἐπιστημόνων ΠΙΣΤΕΥΕΙ ὅτι ὑπάρχει θέρμανση καὶ μάλιστα προκαλούμενη ἀπὸ ἀνθρώπινη δραστηριότητα. Θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ εἶχε προσθέσει “καὶ εἶναι καὶ φίλοι μας!”. Σουρεαλιστικὸ πραγματικά! Ὅπως καὶ οἱ διάλογοι, γιὰ παράδειγμα:

Farage σὲ Barroso: Εἶστε ἕνας ἄνθρωπος ποὺ τοῦ ἀρέσει ἡ φιξαρισμένη ἰδεολογία… πιθανῶς ἀποκτήσατε αὐτὸ τὸ συνήθειο ὅταν ἤσασταν κομμουνιστής, ἢ μαοϊστής, ἢ ὁτιδήποτε τέλος πάντων ἤσασταν, καὶ τὰ τελευταῖα δέκα ἔτη προωθεῖτε τὸν εὐρω-φεντεραλισμό συνδυασμένο μὲ μία αὐξανόμενη πράσινη ἐμμονή.

Barroso σὲ Farage: Δὲν θὰ μᾶς πεῖτε ὅτι ἡ πλανητικὴ ὑπερθέρμανση ἦταν ἕνα κατασκεύασμα τῆς ἀριστερᾶς καὶ τῶν πράσινων!
(ὁ Farage κουνάει μπροστὰ του τὶς φωτογραφίες τῆς NASA γελῶντας…)

Ὅσοι νομίζουν ὅτι ἀρκεῖ ἡ κοινὴ λογικὴ καὶ ἡ τεκμηρίωση τοῦ ἀστηρίκτου τῆς “κλιματικῆς ἀλλαγῆς” γιὰ νὰ καταργηθοῦν οἱ εἰδεχθεῖς φόροι «πράσινης ἀνάπτυξης» στοὺς πολίτες πλανώνται πλάνην οἰκτράν… Ἡ ὑπόθεση εἶχε καὶ ἀκόμη πιὸ ἐξωπραγματικὴ συνέχεια.

Τὸ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), τοῦ ΟΗΕ θορυβήθη ἰδιαιτέρως ὅταν ἡ Daily Mail ἀνέδειξε πρώτη σὲ κύριο θέμα ὅτι οἱ πάγοι τῆς Ἀρκτικῆς ἔχουν ἀναπληρωθεῖ σημαντικά καὶ ὅτι αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει πολλοὺς ἄλλους ἐπιστήμονες ποὺ ὑποστηρίζουν ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ ἔτη ὅτι πρόκειται γιὰ κυκλικὸ φαινόμενο μειώσεως καὶ αὐξήσεως τῶν πάγων, διαρκείας περίπου 35 ἐτῶν κατὰ μέσον ὅρον.

Τὸ IPCC λοιπὸν συγκάλεσε ἐπείγουσα σύσκεψη γιὰ νὰ δοῦν πῶς θὰ διαχειρισθοῦν τὴν νέα “κρίση”…. δηλαδὴ τὴν πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφιβολία ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση τοῦ ὅτι ἔλεγαν ἀνοησίες ἐπὶ σωρείας ἐτῶν. Καὶ βρῆκε τὴν λύση. Στὶς 27/9 ἔβγαλε μία ἐπίσημη ἀνακοίνωση, τὸ νόημα τῆς ὁποίας συνοπτικὰ εἶναι τὸ ἐξῆς:

Ἀπὸ τότε ποὺ ἀρχίσαμε, τὸ ’90, κάναμε λάθος γιὰ τὴν Ἀρκτική, κάναμε λάθος γιὰ τὴν Ἀνταρκτική, κάναμε λάθος γιὰ τὴν τροπικὴ τροπόσφαιρα, κάναμε λάθος γιὰ τὴν ἐπιφάνεια, κάναμε λάθος γιὰ τοὺς τυφῶνες, κάναμε λάθος γιὰ τὰ Ἰμαλάια, δὲν ἔχουμε ἰδέα γιὰ τὰ σύννεφα καὶ εἴμαστε ἄχρηστοι πάνω στὶς τοπικὲς κλιματικὲς τάσεις. Μὲ βάση ὅλα τὰ παραπάνω, ἔχουμε τεράστια ἐμπιστοσύνη στὶς ἰκανότητές μας καὶ εἴμαστε 95% σίγουροι ὅτι ἔχουμε δίκιο. 

Ὅποιος διαφωνεῖ μαζὶ μας, τὰ παίρνει ἀπὸ “εἰδικὰ συμφέροντα” καὶ κυρίως τὶς καπνοβιομηχανίες.

[Ἡ φωτογραφία εἶναι ἄσχετη μὲ τὸ θέμα, μοῦ ἦλθε ἐντελῶς τυχαία…]

*(Γιὰ μία ἐκτενὴ ἀνάλυση τῶν λαθῶν στὴν περίφημη ἀνακοίνωση τοῦ IPCC καθὼς καὶ τὸ ἱστορικὸ τοῦ ὅλου προβλήματος ποὺ λέγεται IPCC, δεῖτε τὸ IPCC diagnosis – permanent paradigm paralysis τῆς Judith Curry) 

Ἀκολούθησε ἕνα ἀκόμη τσίρκο τῶν διεθνοῦς ἐμβελείας ἐπισήμων παπαγάλων/ΜΜΕ, ὅπου μεταξὺ ἄλλων ἀκούσθη ὁ πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν, Ralph Cicerone, καὶ μιὰ δωδεκάδα ἀκόμη ἐπιστήμονες, νὰ ἐπαναλαμβάνουν ὅτι ἡ βεβαιότητα τοῦ 95% σχετικὰ μὲ τὴν ὕπαρξη ἀνθρωπογενοῦς κλιματικῆς ἀλλαγῆς εἶναι τόσο μεγάλη ποὺ μπορεῖ νὰ συγκριθῇ μὲ αὐτὴν ποὺ ἔχουν οἱ (ἴδιοι) ἐπιστήμονες καὶ γιὰ τὸ ὅτι τὸ κάπνισμα εἶνα θανατηφόρο (!). Ἐπίσης μίλησαν καὶ γιὰ σύγκριση μὲ τὴν ὕπαρξη τῆς βαρύτητος. Ἔχω ἀρχίσει νὰ ἀνησυχῶ γιὰ τὴν ὕπαρξη βαρύτητος…

Kι ὅλα αὐτὰ μόλις ἑνάμιση μήνα μετὰ τὴν ΔΕΥΤΕΡΗ ἐπιστολὴ ἐπιστημόνων τῆς ΝΑSΑ, πρὸς τὴν διοίκηση τῆς ὑπηρεσίας, γιὰ τὴν θρησκευτικοῦ τύπου διαμάχη μεταξὺ πιστῶν καῖ ἀπίστων τῆς “κλιματικῆς ἀλλαγῆς”. Ἡ πρώτη εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀπομάκρυνση παραίτηση τοῦ James Hansen, ἐπικεφαλῆς τοῦ NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS), ὁ ὁποῖος ἐνθάρρυνε καὶ ὑποστήριζε τοὺς πιστοὺς ποὺ ἀσκοῦσαν πιέσεις στὴν ΝΑSΑ νὰ ἀνοίξῃ τὴν καρδιὰ της στὸν Κύριο στὴν κλιματικὴ θρησκεία. Ἐξηγεῖ ὁ ἀστροναύτης Walter Cunningham σὲ πρόσφατη συνέντευξή του:

«Πολλοὶ ἐπιστήμονες τῆς NASA, ποὺ ἔχουν συνταξιοδοτηθεῖ, ἔχουν ὅλο καὶ αὐξανόμενες ἀνησυχίες ὅτι ὁ GISS, ἕνας ὀργανισμός τῆς NASA ποὺ ἐδράζει σὲ κεντρικὸ κτίριο στὸ Μανχάτταν, ἐπιτρέπει ἐδῶ καὶ καιρό τὴν ἐπιστήμη του νὰ πολιτικοποιῆται, θέτοντας σὲ κίνδυνο τὴν ἀξιοπιστία τους. Ἡ ἀνησυχία μας ἐκτείνεται ὄχι μόνον στὴν ζημία τῆς ὑποδειγματικῆς φήμης τῆς NASA ἀλλὰ καὶ στὴν ζημία τῆς φήμης καὶ ἀξιοπιστίας τῶν νὺν ἢ πρώην ἐργαζομένων στὴν ὑπηρεσία, καὶ μάλιστα σὲ βαθμὸ ποὺ ἀκόμη καὶ ἡ ἴδια ἡ φήμη τῆς ἐπιστήμης κινδυνεύει.

Ἀποστείλαμε μία ἐπιστολὴ πρὸς τὸν διοικητὴ τῆς NASA Charlie Bolden καὶ έλαβαμε ὑπογραφὲς ἀπὸ ἑπτὰ ἀστροναύτες τοῦ Apollo, ἀπὸ ἀρκετοὺς πρώην διευθυντὲς καὶ διοικητὲς καθὼς καὶ ἀπὸ 40 πρώην τεχνικοὺς ἐμπειρογνώμονες, ποὺ ἦταν διευθυντὲς τμημάτων. Ζητήσαμε νὰ συγκρατήσῃ τὴν NASA ἀπὸ τὸ νὰ συμπεριλαμβάνῃ ἀναπόδεικτους ἰσχυρισμοὺς στὰ δημόσια δελτία καὶ ἱστοσελίδες της. Δηλώσεις ἀπὸ τὴν NASA ὅτι κάποιο ἀνθρωπογενὲς διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος ἔχει καταστροφικὲς ἐπιπτώσεις στὴν παγκόσμια ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος ΔΕΝ εἶναι τεκμηριωμένες ἰδίως ὅταν λαμβάνουμε ὑπόψιν τὰ ἐμπειρικὰ δεδομένα χιλιάδων ἐτῶν. Εἶναι σαφὲς ὅτι τὸ ζήτημα αὐτὸ ΔΕΝ ἔχει καθόλου διευθετηθεῖ ἐπιστημονικῶς.

Ἡ ἀχαλίνωτη ὑπεράσπιση τοῦ CO2 ὡς κυρίου αἴτιου κλιματικῆς ἀλλαγῆς εἶναι ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν μακρόχρονη ἱστορία τῆς NASA γιὰ διεξαγωγὴ ἀντικειμενικῶν ἀξιολογήσεων ὅλων τῶν διαθέσιμων δεδομένων πρὶν ἀπὸ τὴν λήψη ἀποφάσεων ἢ δημοσίων δηλώσεων. Ἡ NASA θὰ πρέπει νὰ δίνῃ ἔμφαση στὰ μέσα ἐνημέρωσης ὅτι ἡ ἀνθρωπογενὴς ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη εἶναι μία ὑπόθεση καὶ ΟΧΙ ἕνα ἐπιστημονικὸ γεγονός… »

Συνεχίζει μὲ εὔστοχες διαπιστώσεις γιὰ τὴν πολιτικοποίηση τῆς ἐπιστήμης μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλεια τῆς ἀξιοπιστίας της καθὼς καὶ γιὰ τὸ ὑποβαθμισμένο ἐπίπεδο στὴν ἀκαδημαϊκὴ παιδεία:

«Ἡ NASA θὰ πρέπει νὰ εἶναι στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς συλλογῆς ἐπιστημονικῶν στοιχείων καὶ νὰ ἀπομυθοποιῇ τὴν τρέχουσα ὑστερία τῆς ἀνθρωπογενοῦς πλανητικῆς ὑπερθερμάνσεως (AGW). Δυστυχῶς, ὀδεύει πρὸς τὸ νὰ γίνῃ μία ἀκόμη ὑπηρεσία ἐμπλεκόμενη στὴν πολιτικὴ ἀτζέντα τῆς πλανητικῆς ὑπερθερμάνσεως ἢ ἀκόμη χειρότερα τῆς πολιτικοποιημένης ἐπιστήμης. Συνηγορεῖ καὶ ὑποστηρίζει τὴν ἀτζέντα τοῦ Λευκοῦ Οἴκου σὲ βάρος τῆς ἀντικειμενικῆς ἐκτιμήσεως τῶν συλλεχθέντων στοιχείων, ἐνῶ τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα ἀγνοοῦνται χάριν τοῦ συναισθήματος καὶ τῆς πολιτικῆς.

Ἡ διαμάχη γιὰ τὴν AGW ἔχει ἐπιδεινωθεῖ σὲ ἕναν θρησκευτικὸ πόλεμο – ἕναν πόλεμο μεταξὺ ἀληθινῶν πιστῶν τῆς AGW καὶ ἀπίστων. Μεταξὺ ἐκείνων ποὺ δέχονται τὴν AGW βασιζόμενοι στὴν πίστη καὶ ἐκείνων ποὺ θεωροῦν τοὺς ἐαυτοὺς τους πιὸ λογικοὺς καὶ καλλίτερα ἐνημερωμένους. Οἱ “ἀληθινοὶ πιστοί” εἶναι πέραν ὁποιουδήποτε ἐνδιαφέροντος γιὰ ἀποδείξεις – καὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ λόγικέψῃς ἀνθρώπους πάνω σὲ θέσεις ποὺ δὲν ἔχουν ἀποδεχθεῖ βάσει λογικῆς.

Μέγα μέρος αὐτῆς τῆς καταστάσεως μπορεῖ νὰ ὀφείλεται στὰ σημερινὰ μειωμένα πρότυπα ἐπιστημονικῆς καταρτίσεως, σκεπτικισμοῦ καὶ κριτικῆς σκέψεως. Πολλοὶ ἄνθρωποι σήμερα δὲν εἶναι πλέον εἰς θέσιν νὰ διακρίνουν μεταξὺ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς μή-ἐπιστήμης, κάτι ποὺ τοὺς καθιστᾶ εὐάλωτους στὴν συναισθηματικὴ ἔκκληση τῆς ἀνθρωπογενοῦς ὑπερθερμάνσεως. Δυστυχῶς, οἱ περισσότεροι φοιτητὲς σήμερα καταναλώνουν πολὺ περισσότερη διαφημιστικὴ ἐκστρατεία γιὰ αὐτοεκτίμηση καὶ γιὰ ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη ἀπὸ ὅτι πραγματικὲς πληροφορίες γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἐπιστήμη. Ἄς ἀναγνωρίσουμε ἐπιτέλους ὅτι ἡ «αὐτοεκτίμηση» δὲν ἀποτελεῖ ὑποκατάστατο γιὰ τὴν κοινὴ λογική καὶ ὅτι ἡ «κατήχηση» δὲν εἶναι ὑποκατάστατο γιὰ τὴν ἐκπαίδευση.»

[Ὅλη ἡ συνέντευξη ἐδῶ: http://www.cfact.org/2013/08/07/walt-cunningham-restore-climate-science-integrity-please/ ]

Ἤδη στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου, ὁ Antonio Tajani, ὁ Ἐπίτροπος γιὰ τὴν Βιομηχανία προειδοποίησε τὴν Κομισιόν:

«Δὲν μποροῦμε νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὴν πράσινη ἀτζέντα σὰν θρησκεία…. Χρειαζόμαστε μία νέα ἐνεργειακὴ πολιτική. Πρέπει νὰ σταματήσουμε νὰ ὑποκρινόμαστε διότι δὲν μποροῦμε νὰ θυσιάσουμε τὴν βιομηχανία τῆς Εὐρώπης γιὰ κλιματικοὺς στόχους ποὺ δὲν εἶναι κἂν ῥεαλιστικοὶ οὔτε καὶ ἐπιβάλλονται παγκοσμίως. Ἡ ἀπώλεια τῆς ἀνταγωνιστικότητός μας εἶναι τρομακτική.»

Ἀλλὰ ὁ Βarroso, ἡ κλιματικὴ Ἐπίτροπος Hedegaard, καὶ ἡ σέχτα τοῦ IPCC ἐπιμένουν προκλητικὰ νὰ παραμένουν ἐκτὸς πραγματικότητος. Ὅπως ἄλλωστε καὶ ὁ Ἐπίτροπος ὑγείας Βοrg, καὶ ὁ προκάτοχός του Dali. Διόλου δὲν θὰ ἐκπλαγῶ ἐὰν τὸ ἐπόμενο σκάνδαλο ποὺ θὰ ξεσπάσει στὴν ΕΕ θὰ εἶναι γιὰ τὴν ἀνυπαρξία τοῦ «παθητικοῦ καπνίσματος» καὶ τὸ ἀστήρικτο τῆς καπνοαπαγορεύσεως.

Ἤδη φαντάζομαι τὸν Borg νὰ δηλώνῃ: ‘Ἡ πολιτικὴ μας γιὰ τοὺς κινδύνους τοῦ καπνίσματος ἦταν σωστὴ ἀκόμη καὶ ἐὰν δὲν ὑπάρχουν κίνδυνοι ἀπ’ τὸ κάπνισμα’.

Πέρσεια Ἑκάτη
ἀπὸ φρούριον

(Visited 28 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ πολιτικὴ τῆς Ε.Ε. γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι σωστή, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ὑπάρχει κλιματικὴ ἀλλαγή!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ πολιτικὴ τῆς Ε.Ε. γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι σωστή, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ὑπάρχει κλιματικὴ ἀλλαγή! | Ιnews24

Leave a Reply