Εἰς οἰωνός ἄριστος!

Εἰς οἰωνός ἄριστος!Τό ἐκήρυξεν ὁ θεῖος Ὅμηρος πρὸ ἐτῶν τετράκις χιλίων: Εἰς οἰωνός ἄριστος!…Ἀλλά τις ἔβαλεν εἰς πρᾶξιν τὴν συμβουλήν τοῦ θειοτάτου ἀρχαίου ποιητοῦ; Ἐκ τῆς παρούσης ἡμῶν γενεᾶς τις ἠμύνθη περί πάτρης;
Ἠμύνθησαν περί πάτρης οἱ ἄστοργοι πολιτικοί, οἱ ἐκ περιτροπῆς μητρυιοὶ τοῦ ταλαιπώρου ὠρφανισμένου Γένους;
«Τὶς ἠμύνθη περί πάτρης; Καὶ τὶ πταίει ἡ γλαῦξ, ἡ θρηνοῦσα ἐπί ἐρειπίων; Πταίουν οἱ πλάσαντες τὰ ἐρείπια.» Καὶ τὰ ἐρείπια τὰ ἔπλασαν οἱ «ἀνίκανοι;» κυβερνῆται τῆς Ἑλλᾶδος.
…φράσεις τοῦ Ἀ. Παπαδιαμάντη.

Τᾶσος Γκολέμης

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply