Ὁ Ἐγκληματίας ποὺ προστατεύεται καὶ ὁ Ἥρως ποὺ διώκεται

Καὶ ξαφνικὰ σύσσωμος ὁ ἑλληνικὸς τύπος σηκώθηκε στὰ πόδια του γιὰ νὰ ἀξιώσῃ τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ δικαίου, ὑπὲρ ἀποφάσεων τῆς ἀμερικανικῆς δικαιοσύνης. Καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν, τῶν πυρήνων ἀρθρογράφων, ἠσχολήθῃ μὲ τὸ ἔγκλημα. Τὸ πραγματικὸ ἔγκλημα.
Τὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται!!!Ὁ Ἐγκληματίας ποὺ προστατεύεται καὶ ὁ Ἥρως ποὺ διώκεται1

Ἡ ὑπόθεσις ἔχει ὡς ἐξῆς:
Ὁ ἀνεψιὸς τοῦ Ἀθανασίου Ἀνδρεουλάκου, γενικοῦ γραμματέως Δημοσίας Τάξεως, ποὺ τυγχάνει ταὐτοχρόνως κουνιάδος τοῦ μπιμπικίου, Γιάννης Καραγιαννίδης, διέπραξε ἕνα βαρύτατον ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος καὶ κυκλοφορεῖ ἐλεύθερος.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια πέταξε σχεδὸν 500 κιλὰ σιτάρι, ἐμποτισμένου μὲ πετρέλαιο, στὸν Εἰρηνικὸ ὠκεανό, ἀνοικτὰ τῆς Κίνας.
Οἱ ἀμερικανικὲς ἀρχές, καὶ πολὺ σωστά, ἔχουν ἐκδόσῃ διεθνὲς ἔνταλμα συλλήψεως εἰς βάρος του.
Παρὰ ταὔτα οὐδὲ μία πράξις παραδόσεως ἤ ἐκδόσεως ἔγινε ἀπὸ τὶς ἐδῶ ἀρχές, γιὰ εὐνοήτους λόγους, ἄν κι ἔχῃ ἐκδοθῇ διεθνὲς ἔνταλμα συλλήψεῶς του.
Ποιός θά πειράξῃ τόν γαμπρό τοῦ πρώην ὑφυπουργοῦ, ἀνεψιό νῦν γραμματέως Δημοσίας Τάξεως καί κουνιάδο νῦν ὑπουργοῦ Ὑγείας;
Ἀντέχεται τέτοιο ξεφτιλίκι; Δὲν ἀντέχεται…
Εἶναι ἤδη ἀρκετὰ ξεφτίλες ἀπὸ μόνοι τους… Πῶς νά ἐπωμιστοῦν καί τά ῥεζιλίκια, καθώς ἐπίσης καί τά ἐγκλήματα μελῶν τῆς οἰκογενείας τους, ὅταν ἤδη ἀρνοῦνται τά δικά τους;
Καὶ μάλλιστα, ἄν καὶ συζητᾶμε γιὰ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἐφ΄ ὅσον ὅλα τὰ ἐγκλήματα κατὰ τοῦ περιβάλλοντος εἶναι ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, οἱ τρεῖς πολιτικοί, ποὺ σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὸ ἐν λόγῳ ἄτομον, σφυρίζουν ἀδιάφορα.

Ὁ Ἐγκληματίας ποὺ προστατεύεται καὶ ὁ Ἥρως ποὺ διώκεται3

Ἐν ἀντιθέσει ὁ Σταῦρος (ἤ Στήβ, κατὰ τὰ διεθνῆ δεδομένα) Λάλας, ποὺ προσέφερε τὶς ὑπηρεσίες του ὑπὲρ Πατρίδος, κατειώχθῃ, συνελήφθῃ, ἐφυλακίσθῃ καὶ κατόπιν δεκατριῶν ἐτῶν, σοβαρῶν ταλαιπωριῶν, ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ τεθῇ σὲ κατ’ οἶκον περιορισμόν.
Οὐδὲ ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ποὺ ὑποτίθεται πὼς ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν Πατρίδα, ἠσχολήθῃ μὲ τὸν Λάλα.
Μόλις προσφάτως κατάφερε νὰ λάβῃ τὴν Ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα…. κατόπιν πολλῶν πιέσεων, δημοσιεύσεων, γελοιοποιήσεων τοῦ καθεστῶτος…
Τόσο δύσκολο γιὰ κάποιον ποὺ θυσίασε τὰ πάντα…
ἄν καὶ ὁ κάθε Ἀλβανός, Μολδαβός, Βούλγαρος, Πακιστανός, Σκοπιανός, Ἀφγανός Μπαγκλαντεσιανός, Λίβυος, Αἰγύπτιος, Ἰρακινός, Παλαιστίνιος, Σύριος, Τοῦρκος (ναί, κι αὐτοί!!!), Μαροκινός, Σενεγαλέζος τὴν λαμβάνουν μὲ ἁπλῆ βεβαίωσιν ὁποιουδήποτε τὸ θελήσει.
Μία ἐργασία δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀγγίξῃ, διότι εἶναι προγεγραμμένος ἀπὸ τὰ ἀμερικανά… Δῆλα δὴ τὸ βασικὸν δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἐργασία, εἶναι ἀπαγορευτικὸ γιὰ τὸν Λᾶλα.  Πρέπει νὰ πάῃ στὸν τάφο του μὲ τὴν ψυχὴ στὸ στόμα…
Ἐδῶ ὅμως, καθὼς διαπιστώνουμε, φρόντισαν νὰ ἐφαρμόσουν κατὰ γράμμα τὶς ἐντολὲς τῶν Ἀμερικανῶν οἱ ἐκάστοτε κυβερνῶντες…
Οὔτε τὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέει δὲν τοῦ ἀναγνωρίζουν… Τόσο ἁπλᾶ…
Ἀλλὰ ὁ Λᾶλας δὲν εἶναι δικός τους.
Δὲν εἶναι αἷμα ἀπὸ τὸ αἷμα τους… Δὲν ἔχει διαπράξῃ ἐγλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος…
Ἁπλῶς ἔθιξε τὰ ἀμερικανά, διότι διοχέτευε πληροφορίες, ἐθνικοῦ περιεχομένου, σὲ ὅσους ἐνδιαφέρονταν…
Ἀκόμη καὶ στὸ Ἀντωνάκιον, ποὺ χρησιμοποιήσε τὰ ἔγγραφα τοῦ Λᾶλα, γιὰ νὰ παρουσιάσῃ τὶς Ἑλληνικὲς θέσεις εἰς τὰς Εὐρώπας…

Τότε ὅμως… τότε ποὺ ἀκόμη τὸ ἔπαιζε πατριώτης κι ἔπειθε…
Διότι τώρα…

…δὲν πείθει… Ὁ Ἐγκληματίας ποὺ προστατεύεται καὶ ὁ Ἥρως ποὺ διώκεται2
Κι ἄς μὴν  θέλῃ ὁ Σταῦρος, ὡς πραγματικὸς Ἕλλην ποὺ εἶναι, νὰ τὸν θίξῃ…

Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά, ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν κάθε ἕνα ΠΑΠ-Ἄρη.

Φιλονόη

Υ.Γ. Γνωστοί μου, καθὼς καὶ φίλοι ποὺ προσπάθησαν νὰ βροῦν δουλειὰ στὸν Λᾶλα, βρῆκαν πόρτες κλειστές. Τσούζει ἀκόμη τὸ ὄνομά του βλέπετε… Τοῦ Καραγιαννίδου ὅμως τὸ ὄνομα δὲν πλησιάζεται… Καὶ γιὰ νὰ τὸ πιάσῃ ὁ Ζούγκλας στὸ στόμα του, κάτι τρέχει… Ἀλλὰ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τὸ τί…

(Visited 67 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ Ἐγκληματίας ποὺ προστατεύεται καὶ ὁ Ἥρως ποὺ διώκεται

Leave a Reply