Εἶναι ἤ δέν εἶναι ὁ τάφος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου στήν Ἀμφίπολιν;

Εἶναι ἤ δέν εἶναι ὁ τάφος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου στήν Ἀμφίπολιν;Ὁ Δεινοκράτης, ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Ἀλεξάνδρου, δὲν θὰ πήγαινε ἐκεῖ νὰ κτίσῃ τέτοιον μεγαλοπρεπῆ καὶ ἄκρως πολυδάπανο τάφο, για κάποιον ἄλλον, γιὰ τὴν Ῥωξάνη λ.χ.
Ἐπαγωγικὼς σκεπτόμενοι μποροῦμε νὰ ἐξαγάγουμε τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ τάφος προοριζόταν γιὰ τὸν Μεγάλο Βασιλέα.

Καὶ τὸ ἐπόμενο ἐρώτημα: «εἶναι τὸ σῶμα Ἀλεξάνδρου ἐντιαφιασμένο ἐκεῖ;»
Γιατί, μπορεῖ νὰ κτίσθηκε γι’  αὐτόν, ἀλλά, ὡς λέγεται, ἀπήχθη ἀπὸ τὸν Πτολεμαῖο, ὁ ὁποῖος ἐπ’ οὐδενὶ θὰ ἤθελε νὰ ἀποκτήσῃ τέτοια κληρονομιὰ τὸ ἱστορικὸν κάθαρμα, ὁ σφετεριστὴς τοῦ θρόνου τῆς Μακεδονίας Κάσανδρος.

Ὁ Κάσανδρος βέβαια θὰ εἶχε κάθε λόγο νὰ κτίσῃ ἕνα τέτοιο μνημεῖο πρὸς ἴδιον πολιτικὸ ὄφελος.
Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ὁ τάφος εἶναι κενὸς βασιλέως.
Ἴσως ὅμως να εὑρίσκεται ἐκεῖ τὸ σῶμα Κασάνδρου.
Ἂν ἐκεῖ εἶναι ἐντιαφιασμένος ὁ Βασιλεύς, θὰ εἶναι ἡ μεγίστη ἱστορικὴ ἐκπλήξις!!!!

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

(Visited 86 times, 1 visits today)
Leave a Reply