Τὸ πλυντήριον …Βο(υ)λή!!!

Τὸ πλυντήριον ...Βο(υ)λή!!!Ὅταν σὲ μιὰ χώρα, ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι διαθέτει πολίτευμα κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας, ὁ πρωθυπουργὸς «ἐγγυᾶται» στὸν ἀρχιεπίσκοπο ὅτι ὄσο εἶναι αὐτὸς κάτοχος τοῦ ἀξιώματος, δὲν πρόκειται νὰ ψηφιστῇ ὁ ἅ΄ἢ ὁ β΄ νόμος, ὁμολογεῖ ξεκάθαρα ὅτι ὁ κοινοβουλευτισμὸς ἔχει καταργηθεῖ καὶ ὅτι ὁ ἴδιος ἐλέγχει τὴν τυπικὴ καὶ ἄνευ σημασίας ψῆφο τῶν βουλευτῶν. Ὅτι ἡ βουλὴ εἶναι ἁπλὰ καὶ μόνον ἕνα πλυντήριο.

Ἂν ὑπῆρχε ἀκόμη κοινοβουλευτισμός, θὰ ἔπρεπε ὁ τύπος αὐτὸς νὰ δεχθῇ, ἀπὸ δέκα τουλάχιστον βουλευτές, ποὺ σέβονται τὸν ἑαυτό τους καὶ τιμοῦν τὴν ἐντολή τους, μπουγέλα μὲ βρωμόνερα καὶ πιθανόν, ἐὰν ἐπιμείνῃ στὴν ἄποψή του, καὶ μερικὲς προειδοποιητικὲς καρπαζιές, (κοινῶς σωματικὴ βία), μέχρι νὰ συμμορφωθῇ καὶ να μάθῃ νὰ εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ θὰ δίνη τὸ παράδειγμα σεβασμοὺ τῶν θεσμῶν.

Τὸ σύνταγμα παρέχει τὸ μεῖζον προνόμιο τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας ἀκριβῶς γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο. Γιὰ νὰ μπορῇ ὁ βουλευτῆς νὰ καταχεριάζῃ ἀνενόχλητος κάθε σφετεριστῆ τῆς λαϊκῆς ἐξουσίας καὶ νὰ προασπίζῃ τὴν κλεμμένη ἐντολή του. Δὲν τοῦ τὴν δίνει σίγουρα γιὰ νὰ μπορῇ νὰ διαπράτῃ ἐγκλήματα τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου καὶ τροχαῖες παραβάσεις χωρὶς συνέπειες.

Αὐτὰ βέβαια ἂν εἴχαμε βουλευτὲς μὲ συνείδηση καὶ γνώμη καὶ ὄχι γλοιώδη ἀνθρωπάκια, ὑποβαθμισμένες μορφὲς ζωῆς, χωρὶς προσωπικότητα, ἄβουλους χειροκροτητὲς τοῦ κάθε τυχαίου καὶ ὑπάκουους ἐκτελεστὲς ἐντολὼν…

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply